Matthew 20:22
New International Version
"You don't know what you are asking," Jesus said to them. "Can you drink the cup I am going to drink?" "We can," they answered.

New Living Translation
But Jesus answered by saying to them, "You don't know what you are asking! Are you able to drink from the bitter cup of suffering I am about to drink?" "Oh yes," they replied, "we are able!"

English Standard Version
Jesus answered, “You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am to drink?” They said to him, “We are able.”

Berean Study Bible
“You do not know what you are asking,” Jesus replied. “Can you drink the cup I am going to drink?” “We can,” the brothers answered.

New American Standard Bible
But Jesus answered, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink?" They said to Him, "We are able."

King James Bible
But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.

Holman Christian Standard Bible
But Jesus answered, "You don't know what you're asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink?" " We are able," they said to Him.

International Standard Version
Jesus replied, "You don't realize what you're asking. Can you drink from the cup that I'm going to drink from?" They told him, "We can."

NET Bible
Jesus answered, "You don't know what you are asking! Are you able to drink the cup I am about to drink?" They said to him, "We are able."

Aramaic Bible in Plain English
Yeshua answered and he said, “You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am prepared to drink or to be baptized in the baptism in which I am to be baptized?” They were saying to him, “We are able.”

GOD'S WORD® Translation
Jesus replied, "You don't realize what you're asking. Can you drink the cup that I'm going to drink?" "We can," they told him.

Jubilee Bible 2000
But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.

King James 2000 Bible
But Jesus answered and said, You know not what you ask. Are you able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They said unto him, We are able.

American King James Version
But Jesus answered and said, You know not what you ask. Are you able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say to him, We are able.

American Standard Version
But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink the cup that I am about to drink? They say unto him, We are able.

Douay-Rheims Bible
And Jesus answering, said: You know not what you ask. Can you drink the chalice that I shall drink? They say to him: We can.

Darby Bible Translation
And Jesus answering said, Ye know not what ye ask. Can ye drink the cup which *I* am about to drink? They say to him, We are able.

English Revised Version
But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink the cup that I am about to drink? They say unto him, We are able.

Webster's Bible Translation
But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say to him, We are able.

Weymouth New Testament
"None of you know what you are asking for," said Jesus; "can you drink out of the cup from which I am about to drink?" "We can," they replied.

World English Bible
But Jesus answered, "You don't know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink, and be baptized with the baptism that I am baptized with?" They said to him, "We are able."

Young's Literal Translation
And Jesus answering said, 'Ye have not known what ye ask for yourselves; are ye able to drink of the cup that I am about to drink? and with the baptism that I am baptized with, to be baptized?' They say to him, 'We are able.'

Mattheus 20:22 Afrikaans PWL
Yeshua antwoord en sê: “Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat Ek gereed is om te drink en gedoop word met die doop waarmee Ek gedoop word?” Hulle sê vir Hom: “Ons kan.”

Mateu 20:22 Albanian
Dhe Jezusi, duke u përgjigjur tha: ''Ju nuk dini çfarë kërkoni; a mund ta pini ju kupën që unë do të pi dhe të pagëzoheni me pagëzimin me të cilin unë do të pagëzohem? Ata i thanë: ''Po, mundemi''.

ﻣﺘﻰ 20:22 Arabic: Smith & Van Dyke
فاجاب يسوع وقال لستما تعلمان ما تطلبان. أتستطيعان ان تشربا الكاس التي سوف اشربها انا وان تصطبغا بالصبغة التي اصطبغ بها انا. قالا له نستطيع.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 20:22 Armenian (Western): NT
Յիսուս պատասխանեց. «Չէք գիտեր թէ ի՛նչ կը խնդրէք: Կրնա՞ք խմել այն բաժակը՝ որ ես պիտի խմեմ, կամ մկրտուիլ այն մկրտութեամբ՝ որով ես պիտի մկրտուիմ»: Ըսին իրեն. «Կրնա՛նք»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  20:22 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ihardesten çuela Iesusec erran ceçan, Eztaquiçue ceren esquez çaudeten: edan ahal diroçue nic edateco dudan copa? Eta batheya ahal çaitezquete ni batheyaturen naicen baptismoaz? Diotsote, Bay.

Dyr Mathäus 20:22 Bavarian
Dyr Iesen gaab irer an: "Mein, ös habtß ja überhaaupt kain Anung! Künntß ös dönn Kölich trinken, dönn wo i trinken gaa?" Sö gmainend: "Diend schoon!"

Матей 20:22 Bulgarian
А Исус в отговор рече: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз имам да пия? [[и да се кръстите с кръщението с което Аз се кръщавам?]] Казват Му: Можем.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌就回答說:「你們不知道自己在求什麼。我將要喝的杯,你們能喝嗎?」他們說:「我們能。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣就回答说:“你们不知道自己在求什么。我将要喝的杯,你们能喝吗?”他们说:“我们能。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌回答說:「你們不知道所求的是什麼。我將要喝的杯,你們能喝嗎?」他們說:「我們能。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣回答说:“你们不知道所求的是什么。我将要喝的杯,你们能喝吗?”他们说:“我们能。”

馬 太 福 音 20:22 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 回 答 說 : 你 們 不 知 道 所 求 的 是 甚 麼 ; 我 將 要 喝 的 杯 , 你 們 能 喝 麼 ? 他 們 說 : 我 們 能 。

馬 太 福 音 20:22 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 回 答 说 : 你 们 不 知 道 所 求 的 是 甚 麽 ; 我 将 要 喝 的 杯 , 你 们 能 喝 麽 ? 他 们 说 : 我 们 能 。

Evanðelje po Mateju 20:22 Croatian Bible
Isus odgovori: Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti? Kažu mu: Možemo!

Matouš 20:22 Czech BKR
Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Nevíte, zač prosíte. Můžete-li píti kalich, kterýž já píti budu, a křtem, jímž já se křtím, křtěni býti? Řekli jemu: Můžeme.

Matthæus 20:22 Danish
Men Jesus svarede og sagde: »I vide ikke, hvad I bede om. Kunne I drikke den Kalk, som jeg skal drikke?« De sige til ham: »Det kunne vi.«

Mattheüs 20:22 Dutch Staten Vertaling
Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ Δυνάμεθα.

Westcott and Hort 1881
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε· δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ Δυνάμεθα.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε· δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ Δυνάμεθα.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἴπεν, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; Λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα.

Greek Orthodox Church 1904
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; λέγουσιν αὐτῷ· Δυνάμεθα.

Tischendorf 8th Edition
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ· δυνάμεθα.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὅ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν καὶ τὸ βάπτισμα ὁ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι λέγουσιν αὐτῷ Δυνάμεθα

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω μελλω πινειν λεγουσιν αυτω δυναμεθα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω μελλω πινειν λεγουσιν αυτω δυναμεθα

Stephanus Textus Receptus 1550
αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω μελλω πινειν και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι λεγουσιν αυτω δυναμεθα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αποκριθεις δε ο Ιησους ειπεν, Ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω μελλω πινειν, και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι; λεγουσιν αυτω, Δυναμεθα.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω μελλω πινειν η το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι λεγουσιν αυτω δυναμεθα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω μελλω πινειν λεγουσιν αυτω δυναμεθα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
apokritheis de ho Iēsous eipen Ouk oidate ti aiteisthe. dynasthe piein to potērion ho egō mellō pinein? legousin autō Dynametha.

apokritheis de ho Iesous eipen Ouk oidate ti aiteisthe. dynasthe piein to poterion ho ego mello pinein? legousin auto Dynametha.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
apokritheis de ho Iēsous eipen Ouk oidate ti aiteisthe; dynasthe piein to potērion ho egō mellō pinein? legousin autō Dynametha.

apokritheis de ho Iesous eipen Ouk oidate ti aiteisthe; dynasthe piein to poterion ho ego mello pinein? legousin auto Dynametha.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:22 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
apokritheis de o iēsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potērion o egō mellō pinein legousin autō dunametha

apokritheis de o iEsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potErion o egO mellO pinein legousin autO dunametha

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:22 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
apokritheis de o iēsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potērion o egō mellō pinein ē to baptisma o egō baptizomai baptisthēnai legousin autō dunametha

apokritheis de o iEsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potErion o egO mellO pinein E to baptisma o egO baptizomai baptisthEnai legousin autO dunametha

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:22 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
apokritheis de o iēsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potērion o egō mellō pinein kai to baptisma o egō baptizomai baptisthēnai legousin autō dunametha

apokritheis de o iEsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potErion o egO mellO pinein kai to baptisma o egO baptizomai baptisthEnai legousin autO dunametha

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:22 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
apokritheis de o iēsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potērion o egō mellō pinein kai to baptisma o egō baptizomai baptisthēnai legousin autō dunametha

apokritheis de o iEsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potErion o egO mellO pinein kai to baptisma o egO baptizomai baptisthEnai legousin autO dunametha

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:22 Westcott/Hort - Transliterated
apokritheis de o iēsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potērion o egō mellō pinein legousin autō dunametha

apokritheis de o iEsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potErion o egO mellO pinein legousin autO dunametha

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:22 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
apokritheis de o iēsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potērion o egō mellō pinein legousin autō dunametha

apokritheis de o iEsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potErion o egO mellO pinein legousin autO dunametha

Máté 20:22 Hungarian: Karoli
Jézus pedig felelvén, monda: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, a melyet én megiszom? és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem? Mondának néki: Meg.

La evangelio laŭ Mateo 20:22 Esperanto
Sed Jesuo responde diris:Vi ne scias, kion vi petas. CXu vi povas trinki la kalikon, kiun mi trinkos? Ili diris al li:Ni povas.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 20:22 Finnish: Bible (1776)
Niin Jesus vastaten sanoi: ette tiedä, mitä te anotte. Voitteko juoda sen kalkin, jonka minun pitää juoman, ja kastettaa sillä kasteella, jolla minä kastetaan? He sanoivat hänelle: me voimme.

Matthieu 20:22 French: Darby
Et Jesus, repondant, dit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi, je vais boire? Ils lui disent: Nous le pouvons.

Matthieu 20:22 French: Louis Segond (1910)
Jésus répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils.

Matthieu 20:22 French: Martin (1744)
Et Jésus répondit et dit : vous ne savez ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, et être baptisés du baptême dont je dois être baptisé; ils lui répondirent : nous le pouvons.

Matthaeus 20:22 German: Modernized
Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisset nicht, was ihr bittet. Könnet ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde, und euch taufen lassen mit der Taufe, da ich mit getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Jawohl.

Matthaeus 20:22 German: Luther (1912)
Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisset nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde, und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Jawohl.

Matthaeus 20:22 German: Textbibel (1899)
Jesus aber antwortete: ihr wisset nicht, was ihr verlangt. Könnt ihr den Becher trinken, den ich im Begriff bin zu trinken? Sagen sie zu ihm: wir können es.

Matteo 20:22 Italian: Riveduta Bible (1927)
E Gesù, rispondendo, disse: Voi non sapete quel che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere? Essi gli dissero: Sì, lo possiamo.

Matteo 20:22 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Gesù, rispondendo, disse: Voi non sapete ciò che vi chieggiate; potete voi bere il calice che io berrò, ed essere battezzati del battesimo del quale io sarò battezzato? Essi gli dissero: Sì, lo possiamo.

MATIUS 20:22 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka jawab Yesus serta berkata, "Kamu kurang mengerti permintaanmu sendiri. Bolehkah kamu minum cawan minuman yang Aku akan minum itu?" Maka katanya kepada-Nya, "Boleh."

Matthew 20:22 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yerra-yasen : Ur teẓrim ara ayen akka i d tessutrem ! Eɛni tzemrem aț-țeswem si tbuqalt-agi n lemṛaṛ ara sweɣ ? NNnan-as : Ih a Sidi, nezmer !

마태복음 20:22 Korean
예수께서 대답하여 가라사대 너희 구하는 것을 너희가 알지 못하는도다 나의 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐 ? 저희가 말하되 `할 수 있나이다'

Matthaeus 20:22 Latin: Vulgata Clementina
Respondens autem Jesus, dixit : Nescitis quid petatis. Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum ? Dicunt ei : Possumus.

Sv. Matejs 20:22 Latvian New Testament
Bet Jēzus atbildēja un sacīja: Jūs nezināt, ko lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu? Viņi atbild: Varam!

Evangelija pagal Matà 20:22 Lithuanian
Jėzus atsakė: “Nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią Aš gersiu, ir būti krikštijami krikštu, kuriuo Aš krikštijamas?” Jie atsakė: “Galime”.

Matthew 20:22 Maori
Otira ka whakahoki a Ihu, ka mea, Kahore korua e mohio ki ta korua e inoi nei. E ahei ranei korua te inu i te kapu meake inumia e ahau, kia iriiria hoki ki te iriiringa ka iriiria nei ahau? Ka mea raua ki a ia, E ahei ano.

Matteus 20:22 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men Jesus svarte og sa: I vet ikke hvad det er I ber om. Kan I drikke den kalk jeg skal drikke? De sa til ham: Det kan vi.

Mateo 20:22 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero respondiendo Jesús, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron: Podemos.

Mateo 20:22 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pero Jesús dijo: "No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que Yo voy a beber?" Ellos respondieron: "Podemos."

Mateo 20:22 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís: ¿Podéis beber la copa que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: Podemos.

Mateo 20:22 Spanish: Reina Valera 1909
Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís: ¿podéis beber el vaso que yo he de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: Podemos.

Mateo 20:22 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís; ¿podéis beber el vaso que yo tengo de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: Podemos.

Mateus 20:22 Bíblia King James Atualizada Português
“Não sabeis o que pedis!”, contestou-lhes Jesus. “Podeis vós beber o cálice que Eu estou prestes a beber e ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado?” E eles afirmaram: “Podemos!”

Mateus 20:22 Portugese Bible
Jesus, porém, replicou: Não sabeis o que pedis; podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos.   

Matei 20:22 Romanian: Cornilescu
Drept răspuns Isus a zis: ,,Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să -l beau Eu, şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?`` ,,Putem``, I-au zis ei.

От Матфея 20:22 Russian: Synodal Translation (1876)
Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которуюЯ буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем.

От Матфея 20:22 Russian koi8r
Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем.

Matthew 20:22 Shuar New Testament
Takui Jesus tiarmiayi "Atum seatrumna nu nΘkatsrume. ┐Wi Wßitsattajna nujai mΘtek T·ramniakaitrum? Wi Wßitsatniun Yapß umartinia ainis umartiniaitjai. N·nisan Wßitsatniujai imiaitniua aintsan imiantiniaitjai. ┐N· pininnumia umarminkiaitrum. N·nisan imianminkiaitrum?" Tutai "Pßchitskea" tiarmiayi.

Matteus 20:22 Swedish (1917)
Men Jesus svarade och sade: »I veten icke vad I begären. Kunnen I dricka den kalk som jag skall dricka?» De svarade honom: »Det kunna vi.»

Matayo 20:22 Swahili NT
Yesu akajibu, "Hamjui mnaomba nini. Je, mnaweza kunywa kikombe nitakachokunywa mimi?" Wakamjibu, "Tunaweza."

Mateo 20:22 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nguni't sumagot si Jesus at sinabi, Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inuman ninyo ang sarong malapit nang aking iinuman? Sa kaniya'y sinabi nila, Mangyayari.

Ǝlinjil wa n Matta 20:22 Tawallamat Tamajaq NT
Inna Ɣaysa: «Wǝr tǝssenam almaɣna n arat wa tǝgmayam ǝddi. Awak tǝfrâgam a dǝr-i tǝdrǝwam alɣazab wa zʼaga daɣ alwaq wǝr nǝggug?» Ǝnnan-as: «Awalla, nǝfrâg a dǝr-ǝk tu-nǝdrǝw.»

มัทธิว 20:22 Thai: from KJV
แต่พระเยซูตรัสตอบว่า "ที่ท่านขอนั้นท่านไม่เข้าใจ ถ้วยซึ่งเราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือ และบัพติศมานั้นซึ่งเราจะรับ ท่านจะรับได้หรือ" เขาทูลพระองค์ว่า "พวกข้าพระองค์ทำได้"

Matta 20:22 Turkish
‹‹Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz›› diye karşılık verdi İsa. ‹‹Benim içeceğim kâseden siz içebilir misiniz?›› ‹‹Evet, içebiliriz›› dediler.

Матей 20:22 Ukrainian: NT
Озвав ся ж Ісус і рече; Не знаєте, чого просите. Чи зможете ви пити чашу, яку я пити му, й хреститись хрещеннем, яким я хрещусь? Кажуть йому: Зможемо.

Matthew 20:22 Uma New Testament
Na'uli' Yesus mpo'uli' -raka: "Uma ni'incai napa to niperapi' tetu. Ha nipakule' mpai' mpokolo kaparia to kana kukolo-e?" Ratompoi' ana'guru to rodua toera: "Kipakule' moto!"

Ma-thi-ô 20:22 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: Chúng tôi uống được.

Matthew 20:21
Top of Page
Top of Page