KATA MATTHAION 20
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1omoia gar estin ē basileia tōn ouranōn anthrōpō oikodespotē ostis exēlthen ama prōi misthōsasthai ergatas eis ton ampelōna autou 2sumphōnēsas de meta tōn ergatōn ek dēnariou tēn ēmeran apesteilen autous eis ton ampelōna autou 3kai exelthōn peri tēn tritēn ōran eiden allous estōtas en tē agora argous 4kakeinois eipen upagete kai umeis eis ton ampelōna kai o ean ē dikaion dōsō umin 5oi de apēlthon palin exelthōn peri ektēn kai ennatēn ōran epoiēsen ōsautōs 6peri de tēn endekatēn ōran exelthōn euren allous estōtas argous kai legei autois ti ōde estēkate olēn tēn ēmeran argoi 7legousin autō oti oudeis ēmas emisthōsato legei autois upagete kai umeis eis ton ampelōna kai o ean ē dikaion lēpsesthe

8opsias de genomenēs legei o kurios tou ampelōnos tō epitropō autou kaleson tous ergatas kai apodos autois ton misthon arxamenos apo tōn eschatōn eōs tōn prōtōn 9kai elthontes oi peri tēn endekatēn ōran elabon ana dēnarion 10elthontes de oi prōtoi enomisan oti pleiona lēpsontai kai elabon kai autoi ana dēnarion 11labontes de egonguzon kata tou oikodespotou 12legontes oti outoi oi eschatoi mian ōran epoiēsan kai isous ēmin autous epoiēsas tois bastasasin to baros tēs ēmeras kai ton kausōna 13o de apokritheis eipen eni autōn etaire ouk adikō se ouchi dēnariou sunephōnēsas moi 14aron to son kai upage thelō de toutō tō eschatō dounai ōs kai soi 15ē ouk exestin moi poiēsai o thelō en tois emois ei o ophthalmos sou ponēros estin oti egō agathos eimi 16outōs esontai oi eschatoi prōtoi kai oi prōtoi eschatoi polloi gar eisin klētoi oligoi de eklektoi

17kai anabainōn o iēsous eis ierosoluma parelaben tous dōdeka mathētas kat idian en tē odō kai eipen autois 18idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou anthrōpou paradothēsetai tois archiereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton thanatō 19kai paradōsousin auton tois ethnesin eis to empaixai kai mastigōsai kai staurōsai kai tē tritē ēmera anastēsetai

20tote prosēlthen autō ē mētēr tōn uiōn zebedaiou meta tōn uiōn autēs proskunousa kai aitousa ti par autou 21o de eipen autē ti theleis legei autō eipe ina kathisōsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiōn sou kai eis ex euōnumōn en tē basileia sou 22apokritheis de o iēsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potērion o egō mellō pinein kai to baptisma o egō baptizomai baptisthēnai legousin autō dunametha 23kai legei autois to men potērion mou piesthe kai to baptisma o egō baptizomai baptisthēsesthe to de kathisai ek dexiōn mou kai ex euōnumōn mou ouk estin emon dounai all ois ētoimastai upo tou patros mou

24kai akousantes oi deka ēganaktēsan peri tōn duo adelphōn 25o de iēsous proskalesamenos autous eipen oidate oti oi archontes tōn ethnōn katakurieuousin autōn kai oi megaloi katexousiazousin autōn 26ouch outōs de estai en umin all os ean thelē en umin megas genesthai estō umōn diakonos 27kai os ean thelē en umin einai prōtos estō umōn doulos 28ōsper o uios tou anthrōpou ouk ēlthen diakonēthēnai alla diakonēsai kai dounai tēn psuchēn autou lutron anti pollōn

29kai ekporeuomenōn autōn apo ierichō ēkolouthēsen autō ochlos polus 30kai idou duo tuphloi kathēmenoi para tēn odon akousantes oti iēsous paragei ekraxan legontes eleēson ēmas kurie uios dabid 31o de ochlos epetimēsen autois ina siōpēsōsin oi de meizon ekrazon legontes eleēson ēmas kurie uios dabid 32kai stas o iēsous ephōnēsen autous kai eipen ti thelete poiēsō umin 33legousin autō kurie ina anoichthōsin ēmōn oi ophthalmoi 34splanchnistheis de o iēsous ēpsato tōn ophthalmōn autōn kai eutheōs aneblepsan autōn oi ophthalmoi kai ēkolouthēsan autō

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 19
Top of Page
Top of Page