KATA MATTHAION 21
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai ote ēngisan eis ierosoluma kai ēlthon eis bēthphagē pros to oros tōn elaiōn tote o iēsous apesteilen duo mathētas 2legōn autois poreuthēte eis tēn kōmēn tēn apenanti umōn kai eutheōs eurēsete onon dedemenēn kai pōlon met autēs lusantes agagete moi 3kai ean tis umin eipē ti ereite oti o kurios autōn chreian echei eutheōs de apostelei autous 4touto de olon gegonen ina plērōthē to rēthen dia tou prophētou legontos

5eipate tē thugatri siōn idou o basileus sou erchetai soi praus kai epibebēkōs epi onon kai pōlon uion upozugiou

6poreuthentes de oi mathētai kai poiēsantes kathōs prosetaxen autois o iēsous 7ēgagon tēn onon kai ton pōlon kai epethēkan epanō autōn ta imatia autōn kai epekathisen epanō autōn 8o de pleistos ochlos estrōsan eautōn ta imatia en tē odō alloi de ekopton kladous apo tōn dendrōn kai estrōnnuon en tē odō

9oi de ochloi oi proagontes kai oi akolouthountes ekrazon legontes ōsanna tō uiō dabid eulogēmenos o erchomenos en onomati kuriou ōsanna en tois upsistois

10kai eiselthontos autou eis ierosoluma eseisthē pasa ē polis legousa tis estin outos 11oi de ochloi elegon outos estin iēsous o prophētēs o apo nazaret tēs galilaias

12kai eisēlthen o iēsous eis to ieron tou theou kai exebalen pantas tous pōlountas kai agorazontas en tō ierō kai tas trapezas tōn kollubistōn katestrepsen kai tas kathedras tōn pōlountōn tas peristeras 13kai legei autois gegraptai o oikos mou oikos proseuchēs klēthēsetai umeis de auton epoiēsate spēlaion lēstōn

14kai prosēlthon autō tuphloi kai chōloi en tō ierō kai etherapeusen autous 15idontes de oi archiereis kai oi grammateis ta thaumasia a epoiēsen kai tous paidas krazontas en tō ierō kai legontas ōsanna tō uiō dabid ēganaktēsan 16kai eipon autō akoueis ti outoi legousin o de iēsous legei autois nai oudepote anegnōte oti ek stomatos nēpiōn kai thēlazontōn katērtisō ainon 17kai katalipōn autous exēlthen exō tēs poleōs eis bēthanian kai ēulisthē ekei

18prōias de epanagōn eis tēn polin epeinasen 19kai idōn sukēn mian epi tēs odou ēlthen ep autēn kai ouden euren en autē ei mē phulla monon kai legei autē mēketi ek sou karpos genētai eis ton aiōna kai exēranthē parachrēma ē sukē

20kai idontes oi mathētai ethaumasan legontes pōs parachrēma exēranthē ē sukē 21apokritheis de o iēsous eipen autois amēn legō umin ean echēte pistin kai mē diakrithēte ou monon to tēs sukēs poiēsete alla kan tō orei toutō eipēte arthēti kai blēthēti eis tēn thalassan genēsetai 22kai panta osa an aitēsēte en tē proseuchē pisteuontes lēpsesthe

23kai elthonti autō eis to ieron prosēlthon autō didaskonti oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edōken tēn exousian tautēn 24apokritheis de o iēsous eipen autois erōtēsō umas kagō logon ena on ean eipēte moi kagō umin erō en poia exousia tauta poiō 25to baptisma iōannou pothen ēn ex ouranou ē ex anthrōpōn oi de dielogizonto par eautois legontes ean eipōmen ex ouranou erei ēmin dia ti oun ouk episteusate autō 26ean de eipōmen ex anthrōpōn phoboumetha ton ochlon pantes gar echousin ton iōannēn ōs prophētēn 27kai apokrithentes tō iēsou eipon ouk oidamen ephē autois kai autos oude egō legō umin en poia exousia tauta poiō

28ti de umin dokei anthrōpos eichen tekna duo kai proselthōn tō prōtō eipen teknon upage sēmeron ergazou en tō ampelōni mou 29o de apokritheis eipen ou thelō usteron de metamelētheis apēlthen 30kai proselthōn tō deuterō eipen ōsautōs o de apokritheis eipen egō kurie kai ouk apēlthen 31tis ek tōn duo epoiēsen to thelēma tou patros legousin autō o prōtos legei autois o iēsous amēn legō umin oti oi telōnai kai ai pornai proagousin umas eis tēn basileian tou theou 32ēlthen gar pros umas iōannēs en odō dikaiosunēs kai ouk episteusate autō oi de telōnai kai ai pornai episteusan autō umeis de idontes ou metemelēthēte usteron tou pisteusai autō

33allēn parabolēn akousate anthrōpos tis ēn oikodespotēs ostis ephuteusen ampelōna kai phragmon autō periethēken kai ōruxen en autō lēnon kai ōkodomēsen purgon kai exedoto auton geōrgois kai apedēmēsen 34ote de ēngisen o kairos tōn karpōn apesteilen tous doulous autou pros tous geōrgous labein tous karpous autou 35kai labontes oi geōrgoi tous doulous autou on men edeiran on de apekteinan on de elithobolēsan 36palin apesteilen allous doulous pleionas tōn prōtōn kai epoiēsan autois ōsautōs 37usteron de apesteilen pros autous ton uion autou legōn entrapēsontai ton uion mou 38oi de geōrgoi idontes ton uion eipon en eautois outos estin o klēronomos deute apokteinōmen auton kai kataschōmen tēn klēronomian autou 39kai labontes auton exebalon exō tou ampelōnos kai apekteinan 40otan oun elthē o kurios tou ampelōnos ti poiēsei tois geōrgois ekeinois 41legousin autō kakous kakōs apolesei autous kai ton ampelōna ekdosetai allois geōrgois oitines apodōsousin autō tous karpous en tois kairois autōn

42legei autois o iēsous oudepote anegnōte en tais graphais lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenēthē eis kephalēn gōnias para kuriou egeneto autē kai estin thaumastē en ophthalmois ēmōn

43dia touto legō umin oti arthēsetai aph umōn ē basileia tou theou kai dothēsetai ethnei poiounti tous karpous autēs 44kai o pesōn epi ton lithon touton sunthlasthēsetai eph on d an pesē likmēsei auton

45kai akousantes oi archiereis kai oi pharisaioi tas parabolas autou egnōsan oti peri autōn legei 46kai zētountes auton kratēsai ephobēthēsan tous ochlous epeidē ōs prophētēn auton eichon

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 20
Top of Page
Top of Page