KATA MATTHAION 22
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai apokritheis o iēsous palin eipen autois en parabolais legōn 2ōmoiōthē ē basileia tōn ouranōn anthrōpō basilei ostis epoiēsen gamous tō uiō autou 3kai apesteilen tous doulous autou kalesai tous keklēmenous eis tous gamous kai ouk ēthelon elthein 4palin apesteilen allous doulous legōn eipate tois keklēmenois idou to ariston mou ētoimasa oi tauroi mou kai ta sitista tethumena kai panta etoima deute eis tous gamous 5oi de amelēsantes apēlthon o men eis ton idion agron o de eis tēn emporian autou 6oi de loipoi kratēsantes tous doulous autou ubrisan kai apekteinan 7akousas de o basileus ōrgisthē kai pempsas ta strateumata autou apōlesen tous phoneis ekeinous kai tēn polin autōn eneprēsen 8tote legei tois doulois autou o men gamos etoimos estin oi de keklēmenoi ouk ēsan axioi 9poreuesthe oun epi tas diexodous tōn odōn kai osous an eurēte kalesate eis tous gamous 10kai exelthontes oi douloi ekeinoi eis tas odous sunēgagon pantas osous euron ponērous te kai agathous kai eplēsthē o gamos anakeimenōn

11eiselthōn de o basileus theasasthai tous anakeimenous eiden ekei anthrōpon ouk endedumenon enduma gamou 12kai legei autō etaire pōs eisēlthes ōde mē echōn enduma gamou o de ephimōthē 13tote eipen o basileus tois diakonois dēsantes autou podas kai cheiras arate auton kai ekbalete eis to skotos to exōteron ekei estai o klauthmos kai o brugmos tōn odontōn 14polloi gar eisin klētoi oligoi de eklektoi

15tote poreuthentes oi pharisaioi sumboulion elabon opōs auton pagideusōsin en logō 16kai apostellousin autō tous mathētas autōn meta tōn ērōdianōn legontes didaskale oidamen oti alēthēs ei kai tēn odon tou theou en alētheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn 17eipe oun ēmin ti soi dokei exestin dounai kēnson kaisari ē ou 18gnous de o iēsous tēn ponērian autōn eipen ti me peirazete upokritai 19epideixate moi to nomisma tou kēnsou oi de prosēnenkan autō dēnarion 20kai legei autois tinos ē eikōn autē kai ē epigraphē 21legousin autō kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tō theō 22kai akousantes ethaumasan kai aphentes auton apēlthon

23en ekeinē tē ēmera prosēlthon autō saddoukaioi oi legontes mē einai anastasin kai epērōtēsan auton 24legontes didaskale mōsēs eipen ean tis apothanē mē echōn tekna epigambreusei o adelphos autou tēn gunaika autou kai anastēsei sperma tō adelphō autou 25ēsan de par ēmin epta adelphoi kai o prōtos gamēsas eteleutēsen kai mē echōn sperma aphēken tēn gunaika autou tō adelphō autou 26omoiōs kai o deuteros kai o tritos eōs tōn epta 27usteron de pantōn apethanen kai ē gunē 28en tē oun anastasei tinos tōn epta estai gunē pantes gar eschon autēn

29apokritheis de o iēsous eipen autois planasthe mē eidotes tas graphas mēde tēn dunamin tou theou 30en gar tē anastasei oute gamousin oute ekgamizontai all ōs angeloi tou theou en ouranō eisin 31peri de tēs anastaseōs tōn nekrōn ouk anegnōte to rēthen umin upo tou theou legontos 32egō eimi o theos abraam kai o theos isaak kai o theos iakōb ouk estin o theos theos nekrōn alla zōntōn 33kai akousantes oi ochloi exeplēssonto epi tē didachē autou

34oi de pharisaioi akousantes oti ephimōsen tous saddoukaious sunēchthēsan epi to auto 35kai epērōtēsen eis ex autōn nomikos peirazōn auton kai legōn 36didaskale poia entolē megalē en tō nomō 37o de iēsous eipen autō agapēseis kurion ton theon sou en olē tē kardia sou kai en olē tē psuchē sou kai en olē tē dianoia sou 38autē estin prōtē kai megalē entolē 39deutera de omoia autē agapēseis ton plēsion sou ōs seauton 40en tautais tais dusin entolais olos o nomos kai oi prophētai kremantai

41sunēgmenōn de tōn pharisaiōn epērōtēsen autous o iēsous 42legōn ti umin dokei peri tou christou tinos uios estin legousin autō tou dabid 43legei autois pōs oun dabid en pneumati kurion auton kalei legōn

44eipen o kurios tō kuriō mou kathou ek dexiōn mou eōs an thō tous echthrous sou upopodion tōn podōn sou

45ei oun dabid kalei auton kurion pōs uios autou estin 46kai oudeis edunato autō apokrithēnai logon oude etolmēsen tis ap ekeinēs tēs ēmeras eperōtēsai auton ouketi

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 21
Top of Page
Top of Page