KATA MATTHAION 23
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1tote o iēsous elalēsen tois ochlois kai tois mathētais autou 2legōn epi tēs mōseōs kathedras ekathisan oi grammateis kai oi pharisaioi 3panta oun osa an eipōsin umin tērein tēreite kai poieite kata de ta erga autōn mē poieite legousin gar kai ou poiousin 4desmeuousin gar phortia barea kai dusbastakta kai epititheasin epi tous ōmous tōn anthrōpōn tō de daktulō autōn ou thelousin kinēsai auta 5panta de ta erga autōn poiousin pros to theathēnai tois anthrōpois platunousin de ta phulaktēria autōn kai megalunousin ta kraspeda tōn imatiōn autōn 6philousin te tēn prōtoklisian en tois deipnois kai tas prōtokathedrias en tais sunagōgais 7kai tous aspasmous en tais agorais kai kaleisthai upo tōn anthrōpōn rabbi rabbi 8umeis de mē klēthēte rabbi eis gar estin umōn o kathēgētēs o christos pantes de umeis adelphoi este 9kai patera mē kalesēte umōn epi tēs gēs eis gar estin o patēr umōn o en tois ouranois 10mēde klēthēte kathēgētai eis gar umōn estin o kathēgētēs o christos 11o de meizōn umōn estai umōn diakonos 12ostis de upsōsei eauton tapeinōthēsetai kai ostis tapeinōsei eauton upsōthēsetai

13ouai de umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti katesthiete tas oikias tōn chērōn kai prophasei makra proseuchomenoi dia touto lēpsesthe perissoteron krima ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti kleiete tēn basileian tōn ouranōn emprosthen tōn anthrōpōn umeis gar ouk eiserchesthe oude tous eiserchomenous aphiete eiselthein

15ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tēn thalassan kai tēn xēran poiēsai ena prosēluton kai otan genētai poieite auton uion geennēs diploteron umōn

16ouai umin odēgoi tuphloi oi legontes os an omosē en tō naō ouden estin os d an omosē en tō chrusō tou naou opheilei 17mōroi kai tuphloi tis gar meizōn estin o chrusos ē o naos o agiazōn ton chruson 18kai os ean omosē en tō thusiastēriō ouden estin os d an omosē en tō dōrō tō epanō autou opheilei 19mōroi kai tuphloi ti gar meizon to dōron ē to thusiastērion to agiazon to dōron 20o oun omosas en tō thusiastēriō omnuei en autō kai en pasin tois epanō autou 21kai o omosas en tō naō omnuei en autō kai en tō katoikounti auton 22kai o omosas en tō ouranō omnuei en tō thronō tou theou kai en tō kathēmenō epanō autou

23ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti apodekatoute to ēduosmon kai to anēthon kai to kuminon kai aphēkate ta barutera tou nomou tēn krisin kai ton eleon kai tēn pistin tauta edei poiēsai kakeina mē aphienai 24odēgoi tuphloi oi diulizontes ton kōnōpa tēn de kamēlon katapinontes

25ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti katharizete to exōthen tou potēriou kai tēs paropsidos esōthen de gemousin ex arpagēs kai akrasias 26pharisaie tuphle katharison prōton to entos tou potēriou kai tēs paropsidos ina genētai kai to ektos autōn katharon

27ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti paromoiazete taphois kekoniamenois oitines exōthen men phainontai ōraioi esōthen de gemousin osteōn nekrōn kai pasēs akatharsias 28outōs kai umeis exōthen men phainesthe tois anthrōpois dikaioi esōthen de mestoi este upokriseōs kai anomias

29ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti oikodomeite tous taphous tōn prophētōn kai kosmeite ta mnēmeia tōn dikaiōn 30kai legete ei ēmen en tais ēmerais tōn paterōn ēmōn ouk an ēmen koinōnoi autōn en tō aimati tōn prophētōn 31ōste martureite eautois oti uioi este tōn phoneusantōn tous prophētas 32kai umeis plērōsate to metron tōn paterōn umōn 33opheis gennēmata echidnōn pōs phugēte apo tēs kriseōs tēs geennēs

34dia touto idou egō apostellō pros umas prophētas kai sophous kai grammateis kai ex autōn apokteneite kai staurōsete kai ex autōn mastigōsete en tais sunagōgais umōn kai diōxete apo poleōs eis polin 35opōs elthē eph umas pan aima dikaion ekchunomenon epi tēs gēs apo tou aimatos abel tou dikaiou eōs tou aimatos zachariou uiou barachiou on ephoneusate metaxu tou naou kai tou thusiastēriou 36amēn legō umin ēxei tauta panta epi tēn genean tautēn

37ierousalēm ierousalēm ē apokteinousa tous prophētas kai lithobolousa tous apestalmenous pros autēn posakis ēthelēsa episunagagein ta tekna sou on tropon episunagei ornis ta nossia eautēs upo tas pterugas kai ouk ēthelēsate 38idou aphietai umin o oikos umōn erēmos 39legō gar umin ou mē me idēte ap arti eōs an eipēte eulogēmenos o erchomenos en onomati kuriou

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 22
Top of Page
Top of Page