KATA MATTHAION 24
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai exelthōn o iēsous eporeueto apo tou ierou kai prosēlthon oi mathētai autou epideixai autō tas oikodomas tou ierou 2o de iēsous eipen autois ou blepete panta tauta amēn legō umin ou mē aphethē ōde lithos epi lithon os ou mē kataluthēsetai

3kathēmenou de autou epi tou orous tōn elaiōn prosēlthon autō oi mathētai kat idian legontes eipe ēmin pote tauta estai kai ti to sēmeion tēs sēs parousias kai tēs sunteleias tou aiōnos

4kai apokritheis o iēsous eipen autois blepete mē tis umas planēsē

5polloi gar eleusontai epi tō onomati mou legontes egō eimi o christos kai pollous planēsousin 6mellēsete de akouein polemous kai akoas polemōn orate mē throeisthe dei gar panta genesthai all oupō estin to telos 7egerthēsetai gar ethnos epi ethnos kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai loimoi kai seismoi kata topous 8panta de tauta archē ōdinōn

9tote paradōsousin umas eis thlipsin kai apoktenousin umas kai esesthe misoumenoi upo pantōn tōn ethnōn dia to onoma mou 10kai tote skandalisthēsontai polloi kai allēlous paradōsousin kai misēsousin allēlous 11kai polloi pseudoprophētai egerthēsontai kai planēsousin pollous 12kai dia to plēthunthēnai tēn anomian psugēsetai ē agapē tōn pollōn 13o de upomeinas eis telos outos sōthēsetai 14kai kēruchthēsetai touto to euangelion tēs basileias en olē tē oikoumenē eis marturion pasin tois ethnesin kai tote ēxei to telos

15otan oun idēte to bdelugma tēs erēmōseōs to rēthen dia daniēl tou prophētou estos en topō agiō o anaginōskōn noeitō 16tote oi en tē ioudaia pheugetōsan epi ta orē 17o epi tou dōmatos mē katabainetō arai ti ek tēs oikias autou 18kai o en tō agrō mē epistrepsatō opisō arai ta imatia autou 19ouai de tais en gastri echousais kai tais thēlazousais en ekeinais tais ēmerais 20proseuchesthe de ina mē genētai ē phugē umōn cheimōnos mēde en sabbatō 21estai gar tote thlipsis megalē oia ou gegonen ap archēs kosmou eōs tou nun oud ou mē genētai 22kai ei mē ekolobōthēsan ai ēmerai ekeinai ouk an esōthē pasa sarx dia de tous eklektous kolobōthēsontai ai ēmerai ekeinai 23tote ean tis umin eipē idou ōde o christos ē ōde mē pisteusēte 24egerthēsontai gar pseudochristoi kai pseudoprophētai kai dōsousin sēmeia megala kai terata ōste planēsai ei dunaton kai tous eklektous 25idou proeirēka umin

26ean oun eipōsin umin idou en tē erēmō estin mē exelthēte idou en tois tameiois mē pisteusēte 27ōsper gar ē astrapē exerchetai apo anatolōn kai phainetai eōs dusmōn outōs estai kai ē parousia tou uiou tou anthrōpou 28opou gar ean ē to ptōma ekei sunachthēsontai oi aetoi

29eutheōs de meta tēn thlipsin tōn ēmerōn ekeinōn o ēlios skotisthēsetai kai ē selēnē ou dōsei to phengos autēs kai oi asteres pesountai apo tou ouranou kai ai dunameis tōn ouranōn saleuthēsontai 30kai tote phanēsetai to sēmeion tou uiou tou anthrōpou en tō ouranō kai tote kopsontai pasai ai phulai tēs gēs kai opsontai ton uion tou anthrōpou erchomenon epi tōn nephelōn tou ouranou meta dunameōs kai doxēs pollēs 31kai apostelei tous angelous autou meta salpingos phōnēs megalēs kai episunaxousin tous eklektous autou ek tōn tessarōn anemōn ap akrōn ouranōn eōs akrōn autōn

32apo de tēs sukēs mathete tēn parabolēn otan ēdē o klados autēs genētai apalos kai ta phulla ekphuē ginōskete oti engus to theros 33outōs kai umeis otan idēte panta tauta ginōskete oti engus estin epi thurais 34amēn legō umin ou mē parelthē ē genea autē eōs an panta tauta genētai 35o ouranos kai ē gē pareleusontai oi de logoi mou ou mē parelthōsin

36peri de tēs ēmeras ekeinēs kai tēs ōras oudeis oiden oude oi angeloi tōn ouranōn ei mē o patēr mou monos 37ōsper de ai ēmerai tou nōe outōs estai kai ē parousia tou uiou tou anthrōpou 38ōsper gar ēsan en tais ēmerais tais pro tou kataklusmou trōgontes kai pinontes gamountes kai ekgamizontes achri ēs ēmeras eisēlthen nōe eis tēn kibōton 39kai ouk egnōsan eōs ēlthen o kataklusmos kai ēren apantas outōs estai kai ē parousia tou uiou tou anthrōpou 40tote duo esontai en tō agrō o eis paralambanetai kai o eis aphietai 41duo alēthousai en tō mulōni mia paralambanetai kai mia aphietai

42grēgoreite oun oti ouk oidate poia ōra o kurios umōn erchetai 43ekeino de ginōskete oti ei ēdei o oikodespotēs poia phulakē o kleptēs erchetai egrēgorēsen an kai ouk an eiasen diorugēnai tēn oikian autou 44dia touto kai umeis ginesthe etoimoi oti ē ōra ou dokeite o uios tou anthrōpou erchetai

45tis ara estin o pistos doulos kai phronimos on katestēsen o kurios autou epi tēs therapeias autou tou didonai autois tēn trophēn en kairō 46makarios o doulos ekeinos on elthōn o kurios autou eurēsei poiounta outōs 47amēn legō umin oti epi pasin tois uparchousin autou katastēsei auton 48ean de eipē o kakos doulos ekeinos en tē kardia autou chronizei o kurios mou elthein 49kai arxētai tuptein tous sundoulous esthiein de kai pinein meta tōn methuontōn 50ēxei o kurios tou doulou ekeinou en ēmera ē ou prosdoka kai en ōra ē ou ginōskei 51kai dichotomēsei auton kai to meros autou meta tōn upokritōn thēsei ekei estai o klauthmos kai o brugmos tōn odontōn

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 23
Top of Page
Top of Page