Matthew 6:6
New International Version
But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.

New Living Translation
But when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in private. Then your Father, who sees everything, will reward you.

English Standard Version
But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.

Berean Study Bible
But when you pray, go into your inner room, shut your door, and pray to your Father, who is unseen. And your Father, who sees what is done in secret, will reward you.

New American Standard Bible
"But you, when you pray, go into your inner room, close your door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you.

King James Bible
But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.

Holman Christian Standard Bible
But when you pray, go into your private room, shut your door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.

International Standard Version
But whenever you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is hidden. And your Father who sees from the hidden place will reward you.

NET Bible
But whenever you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father, who sees in secret, will reward you.

Aramaic Bible in Plain English
But you, when you pray, enter into your closet and lock your door, and pray to your father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you in public.

GOD'S WORD® Translation
When you pray, go to your room and close the door. Pray privately to your Father who is with you. Your Father sees what you do in private. He will reward you.

Jubilee Bible 2000
But thou, when thou prayest, enter into thy chamber, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father who is in secret; and thy Father who sees in secret shall reward thee openly.

King James 2000 Bible
But you, when you pray, enter into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in secret; and your Father who sees in secret shall reward you openly.

American King James Version
But you, when you pray, enter into your closet, and when you have shut your door, pray to your Father which is in secret; and your Father which sees in secret shall reward you openly.

American Standard Version
But thou, when thou prayest, enter into thine inner chamber, and having shut thy door, pray to thy Father who is in secret, and thy Father who seeth in secret shall recompense thee.

Douay-Rheims Bible
But thou when thou shalt pray, enter into thy chamber, and having shut the door, pray to thy Father in secret: and thy Father who seeth in secret will repay thee.

Darby Bible Translation
But *thou*, when thou prayest, enter into thy chamber, and having shut thy door, pray to thy Father who is in secret, and thy Father who sees in secret will render [it] to thee.

English Revised Version
But thou, when thou prayest, enter into thine inner chamber, and having shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall recompense thee.

Webster's Bible Translation
But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father who is in secret, and thy Father who seeth in secret, will reward thee openly.

Weymouth New Testament
But you, whenever you pray, go into your own room and shut the door: then pray to your Father who is in secret, and your Father--He who sees in secret--will recompense you.

World English Bible
But you, when you pray, enter into your inner room, and having shut your door, pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you openly.

Young's Literal Translation
But thou, when thou mayest pray, go into thy chamber, and having shut thy door, pray to thy Father who is in secret, and thy Father who is seeing in secret, shall reward thee manifestly.

Mattheus 6:6 Afrikaans PWL
maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou private kamer, sluit jou deur en bid in die geheim tot jou Vader en jou Vader wat sien wat in die geheim gedoen word, sal jou in die openbaar beloon.

Mateu 6:6 Albanian
Por ti, kur lutesh, futu në dhomëzën tënde, mbylle derën dhe lutju Atit tënd në fshehtësi; dhe Ati yt, që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë publikisht.

ﻣﺘﻰ 6:6 Arabic: Smith & Van Dyke
واما انت فمتى صلّيت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلّ الى ابيك الذي في الخفاء. فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 6:6 Armenian (Western): NT
Իսկ դո՛ւն՝ երբ աղօթես՝ մտի՛ր ներքին սենեակդ, գոցէ՛ դուռդ, եւ աղօթէ՛ Հօրդ՝ որ գաղտնի տեղ կը գտնուի. ու Հայրդ՝ որ կը տեսնէ գաղտնիքը, բացայայտօրէն պիտի հատուցանէ քեզի:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  6:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina othoitz eguiten duanean, sar adi eure gamberatchoan, eta eure borthá ertsiric, othoitz eguióc eure Aita secretuan denari: eta eure Aita secretuan dacussanac rendaturen drauc aguerrian.

Dyr Mathäus 6:6 Bavarian
Nän, du wennst bettst, gee eyn deinn Kammer, spärr zue, und dann bett gan deinn Vatern, dös wasst nit seghst. Und dein Vater, der was aau dös Verborgne seght, gaat s dyr vergeltn.

Матей 6:6 Bulgarian
А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [[на яве]].

中文標準譯本 (CSB Traditional)
至於你,你禱告的時候,要進入你的內室,關上門,向你在隱祕中的父禱告。這樣,你那在隱祕中察看的父就將回報你。

中文标准译本 (CSB Simplified)
至于你,你祷告的时候,要进入你的内室,关上门,向你在隐秘中的父祷告。这样,你那在隐秘中察看的父就将回报你。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你禱告的時候,要進你的內屋,關上門,禱告你在暗中的父,你父在暗中察看,必然報答你。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你祷告的时候,要进你的内屋,关上门,祷告你在暗中的父,你父在暗中察看,必然报答你。

馬 太 福 音 6:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 禱 告 的 時 候 , 要 進 你 的 內 屋 , 關 上 門 , 禱 告 你 在 暗 中 的 父 ; 你 父 在 暗 中 察 看 , 必 然 報 答 你 。

馬 太 福 音 6:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 祷 告 的 时 候 , 要 进 你 的 内 屋 , 关 上 门 , 祷 告 你 在 暗 中 的 父 ; 你 父 在 暗 中 察 看 , 必 然 报 答 你 。

Evanðelje po Mateju 6:6 Croatian Bible
Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Matouš 6:6 Czech BKR
Ale ty když bys se modliti chtěl, vejdi do pokojíka svého, a zavra dveře své, modliž se Otci svému, jenž jest v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně.

Matthæus 6:6 Danish
Men du, naar du beder, da gaa ind i dit Kammer, og luk din Dør, og bed til din Fader, som er i Løndom, og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig.

Mattheüs 6:6 Dutch Staten Vertaling
Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Nestle Greek New Testament 1904
σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ Πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ Πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

Westcott and Hort 1881
σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Σὺ δέ, ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου, πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

Greek Orthodox Church 1904
σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

Tischendorf 8th Edition
σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου, Πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

Stephanus Textus Receptus 1550
σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το ταμειον σου και κλεισας την θυραν σου προσευξαι τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το ταμειον σου και κλεισας την θυραν σου προσευξαι τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι

Stephanus Textus Receptus 1550
συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το ταμιειον σου και κλεισας την θυραν σου προσευξαι τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω φανερω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
συ δε οταν προσευχη, εισελθε εις το ταμιειον σου, και κλεισας την θυραν σου, Προσευξαι τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω· και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω φανερω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το ταμιειον σου και κλεισας την θυραν σου προσευξαι τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω φανερω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το ταμειον σου και κλεισας την θυραν σου προσευξαι τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
sy de hotan proseuchē, eiselthe eis to tameion sou kai kleisas tēn thyran sou proseuxai tō Patri sou tō en tō kryptō; kai ho Patēr sou ho blepōn en tō kryptō apodōsei soi.

sy de hotan proseuche, eiselthe eis to tameion sou kai kleisas ten thyran sou proseuxai to Patri sou to en to krypto; kai ho Pater sou ho blepon en to krypto apodosei soi.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
sy de hotan proseuchē, eiselthe eis to tameion sou kai kleisas tēn thyran sou proseuxai tō patri sou tō en tō kryptō; kai ho patēr sou ho blepōn en tō kryptō apodōsei soi.

sy de hotan proseuche, eiselthe eis to tameion sou kai kleisas ten thyran sou proseuxai to patri sou to en to krypto; kai ho pater sou ho blepon en to krypto apodosei soi.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
su de otan proseuchē eiselthe eis to tameion sou kai kleisas tēn thuran sou proseuxai tō patri sou tō en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō apodōsei soi

su de otan proseuchE eiselthe eis to tameion sou kai kleisas tEn thuran sou proseuxai tO patri sou tO en tO kruptO kai o patEr sou o blepOn en tO kruptO apodOsei soi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
su de otan proseuchē eiselthe eis to tamieion sou kai kleisas tēn thuran sou proseuxai tō patri sou tō en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō apodōsei soi en tō phanerō

su de otan proseuchE eiselthe eis to tamieion sou kai kleisas tEn thuran sou proseuxai tO patri sou tO en tO kruptO kai o patEr sou o blepOn en tO kruptO apodOsei soi en tO phanerO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
su de otan proseuchē eiselthe eis to tamieion sou kai kleisas tēn thuran sou proseuxai tō patri sou tō en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō apodōsei soi en tō phanerō

su de otan proseuchE eiselthe eis to tamieion sou kai kleisas tEn thuran sou proseuxai tO patri sou tO en tO kruptO kai o patEr sou o blepOn en tO kruptO apodOsei soi en tO phanerO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
su de otan proseuchē eiselthe eis to tamieion sou kai kleisas tēn thuran sou proseuxai tō patri sou tō en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō apodōsei soi en tō phanerō

su de otan proseuchE eiselthe eis to tamieion sou kai kleisas tEn thuran sou proseuxai tO patri sou tO en tO kruptO kai o patEr sou o blepOn en tO kruptO apodOsei soi en tO phanerO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:6 Westcott/Hort - Transliterated
su de otan proseuchē eiselthe eis to tameion sou kai kleisas tēn thuran sou proseuxai tō patri sou tō en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō apodōsei soi

su de otan proseuchE eiselthe eis to tameion sou kai kleisas tEn thuran sou proseuxai tO patri sou tO en tO kruptO kai o patEr sou o blepOn en tO kruptO apodOsei soi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
su de otan proseuchē eiselthe eis to tameion sou kai kleisas tēn thuran sou proseuxai tō patri sou tō en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō apodōsei soi

su de otan proseuchE eiselthe eis to tameion sou kai kleisas tEn thuran sou proseuxai tO patri sou tO en tO kruptO kai o patEr sou o blepOn en tO kruptO apodOsei soi

Máté 6:6 Hungarian: Karoli
Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belsõ szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

La evangelio laŭ Mateo 6:6 Esperanto
Sed vi, kiam vi pregxas, eniru en vian cxambreton, kaj sxlosinte vian pordon, pregxu al via Patro, kiu estas en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:6 Finnish: Bible (1776)
Vaan kuin sinä rukoilet, niin mene kammioos, ja sulje oves, ja rukoile Isääs, joka on salaisuudessa: ja Isäs, joka salaisuudessa näkee, maksaa sinulle julkisesti.

Matthieu 6:6 French: Darby
Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant ferme ta porte, prie ton Pere qui demeure dans le secret; et ton Pere qui voit dans le secret, te recompensera.

Matthieu 6:6 French: Louis Segond (1910)
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.

Matthieu 6:6 French: Martin (1744)
Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet, et ayant fermé ta porte, prie ton Père, qui [te voit] dans ce lieu secret; et ton Père qui te voit dans ce lieu secret, te récompensera publiquement.

Matthaeus 6:6 German: Modernized
Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen; und dein Vater, der in das Verborgene siehet, wird dir's vergelten öffentlich.

Matthaeus 6:6 German: Luther (1912)
Wenn aber du betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten öffentlich.

Matthaeus 6:6 German: Textbibel (1899)
Du aber, wenn du betest, so gehe in deine Kammer und schließe deine Thüre und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, so wird dein Vater, der im Verborgenen sieht, dir vergelten.

Matteo 6:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, e serratone l’uscio fa’ orazione al Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa.

Matteo 6:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma tu, quando farai orazione, entra nella tua cameretta, e serra il tuo uscio, e fa’ orazione al Padre tuo, che è in segreto; e il Padre tuo, che riguarda in segreto, ti renderà la tua retribuzione in palese.

MATIUS 6:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi engkau ini, apabila engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam bilikmu, kuncikan pintu bilikmu itu, lalu berdoa kepada Bapamu yang tiada kelihatan, maka Bapamu yang nampak barang yang tiada kelihatan itu, Ialah akan meluluskan kepadamu.

Matthew 6:6 Kabyle: NT
Ma d kečč m'ara tebɣuḍ aț-țẓalleḍ, ṛuḥ ekcem ɣer texxamt-ik, sekkeṛ tawwurt, tedɛuḍ di sser ɣer Baba Ṛebbi, nețța yețwalin ayen yellan di sser, a k-id-iqbel.

마태복음 6:6 Korean
너는 기도할 때에 네 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 네 아버지께 기도하라 은밀한 중에 보시는 네 아버지께서 갚으시리라

Matthaeus 6:6 Latin: Vulgata Clementina
Tu autem cum oraveris, intra in cubiculum tuum, et clauso ostio, ora Patrem tuum in abscondito : et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.

Sv. Matejs 6:6 Latvian New Testament
Bet tu, kad lūgsi Dievu, ieej savā kambarī un, durvis aizslēdzis, pielūdz savu Tēvu slepenībā, un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atalgos tevi.

Evangelija pagal Matà 6:6 Lithuanian
Kai meldiesi, eik į savo kambarėlį ir, užsirakinęs duris, melskis savo Tėvui, kuris yra slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai.

Matthew 6:6 Maori
Na, ka inoi koe, tomo atu ki tou ruma i roto rawa, a, no ka kati tou tatau, inoi ki tou Matua i te wahi ngaro; a ko tou Matua e kite nei i te wahi ngaro, mana koe e utu.

Matteus 6:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare.

Mateo 6:6 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Mateo 6:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Mateo 6:6 Spanish: Reina Valera Gómez
Mas tú, cuando ores, entra en tu alcoba, y cerrada tu puerta ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público.

Mateo 6:6 Spanish: Reina Valera 1909
Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora á tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público.

Mateo 6:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas tú, cuando ores, entra en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en secreto, te pagará en público.

Mateus 6:6 Bíblia King James Atualizada Português
Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente.

Mateus 6:6 Portugese Bible
Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.   

Matei 6:6 Romanian: Cornilescu
Ci tu, cînd te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

От Матфея 6:6 Russian: Synodal Translation (1876)
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

От Матфея 6:6 Russian koi8r
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

Matthew 6:6 Shuar New Testament
Tura ame Yus ßujeakmeka ame Kußrturmin wayam waiti epenim nui amek ame Apa Yus ßujsata. Nuna ame Apa Yus uuka T·ramu waitma asa akirmaktatui.'

Matteus 6:6 Swedish (1917)
Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.

Matayo 6:6 Swahili NT
Lakini wewe unaposali, ingia chumbani mwako, funga mlango, kisha umwombe Baba yako asiyeonekana. Naye Baba yako aonaye yaliyofichika, atakutuza.

Mateo 6:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka.

Ǝlinjil wa n Matta 6:6 Tawallamat Tamajaq NT
Kay amaran as tǝtagga šiwatriwen, tǝggǝzaɣ daɣ ahan-nak edag wa ogaran ǝnǝmǝggag d aytedan, tǝxfǝlaq-q-in fǝl man-nak, tǝttǝra daɣ ǝssir s Abba-nak id illa ǝddi. Abba-nak s ǝnta a ihannayan ǝssiran, a kay-z-akfin arozan.

มัทธิว 6:6 Thai: from KJV
ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านโดยเปิดเผย

Matta 6:6 Turkish
Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.

Матей 6:6 Ukrainian: NT
Ти ж, коли молиш ся, увійди в хатину твою та, зачинивши двері, помолись Отцю твоєму потай; а Отець твій, що бачить потайне, віддасть тобі прилюдно.

Matthew 6:6 Uma New Testament
Jadi', ane mosampaya-ta, mesua' hi rala tomi, unca wobo', pai' -ta lako' mosampaya-di hi Tuama-ta to uma kahiloa. Apa' nahilo moto-di kehi-ta to uma ra'incai doo, pai' nahiwili-taka mpai'.

Ma-thi-ô 6:6 Vietnamese (1934)
Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Ðấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.

Matthew 6:5
Top of Page
Top of Page