Matthew 6:5
New International Version
"And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full.

New Living Translation
"When you pray, don't be like the hypocrites who love to pray publicly on street corners and in the synagogues where everyone can see them. I tell you the truth, that is all the reward they will ever get.

English Standard Version
“And when you pray, you must not be like the hypocrites. For they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward.

Berean Study Bible
And when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. Truly I tell you, they already have their full reward.

New American Standard Bible
"When you pray, you are not to be like the hypocrites; for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners so that they may be seen by men. Truly I say to you, they have their reward in full.

King James Bible
And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.

Holman Christian Standard Bible
"Whenever you pray, you must not be like the hypocrites, because they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by people. I assure you: They've got their reward!

International Standard Version
"And whenever you pray, don't be like the hypocrites who love to stand in the synagogues and on the street corners so that they will be seen by people. I tell all of you with certainty, they have their full reward!

NET Bible
"Whenever you pray, do not be like the hypocrites, because they love to pray while standing in synagogues and on street corners so that people can see them. Truly I say to you, they have their reward.

Aramaic Bible in Plain English
And when you pray, be not like the pretenders who like to stand in the synagogues and in the corners of the streets to pray, that they may be seen by the children of men, and truly I say to you, they have received their reward.

GOD'S WORD® Translation
"When you pray, don't be like hypocrites. They like to stand in synagogues and on street corners to pray so that everyone can see them. I can guarantee this truth: That will be their only reward.

Jubilee Bible 2000
And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets that they may be seen of men. Verily I say unto you, They already have their reward.

King James 2000 Bible
And when you pray, you shall not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.

American King James Version
And when you pray, you shall not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Truly I say to you, They have their reward.

American Standard Version
And when ye pray, ye shall not be as the hypocrites: for they love to stand and pray in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have received their reward.

Douay-Rheims Bible
And when ye pray, you shall not be as the hypocrites, that love to stand and pray in the synagogues and corners of the streets, that they may be seen by men: Amen I say to you, they have received their reward.

Darby Bible Translation
And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites; for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets so that they should appear to men. Verily I say unto you, They have their reward.

English Revised Version
And when ye pray, ye shall not be as the hypocrites: for they love to stand and pray in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have received their reward.

Webster's Bible Translation
And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues, and in the corners of the streets, that they may be seen by men. Verily, I say to you, they have their reward.

Weymouth New Testament
"And when praying, you must not be like the hypocrites. They are fond of standing and praying in the synagogues or at the corners of the wider streets, in order that men may see them. I solemnly tell you that they already have their reward.

World English Bible
"When you pray, you shall not be as the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen by men. Most certainly, I tell you, they have received their reward.

Young's Literal Translation
'And when thou mayest pray, thou shalt not be as the hypocrites, because they love in the synagogues, and in the corners of the broad places -- standing -- to pray, that they may be seen of men; verily I say to you, that they have their reward.

Mattheus 6:5 Afrikaans PWL
Wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die toneelspelers van ’n vals karakter wat hou daarvan om in die bymekaarkomplekke en op die hoeke van die strate te staan en bid om deur die mense gesien te word nie. Dit is waar as Ek vir julle sê dat hulle hul beloning reeds ontvang het,

Mateu 6:5 Albanian
Dhe kur ti lutesh, mos u bëj si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, në mënyrë që njerëzit t'i shohin; në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre.

ﻣﺘﻰ 6:5 Arabic: Smith & Van Dyke
ومتى صلّيت فلا تكن كالمرائين. فانهم يحبون ان يصلّوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 6:5 Armenian (Western): NT
«Երբ աղօթես՝ նման մի՛ ըլլար կեղծաւորներուն, որոնք կը սիրեն աղօթել՝ կայնելով ժողովարաններուն մէջ ու հրապարակներուն անկիւնները, որպէսզի երեւնան մարդոց: Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Անոնք ունեցած կ՚ըլլան իրենց վարձատրութիւնը”:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  6:5 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta othoitz eguiten duanean, ezaicela hypocritác beçala: hæy laket ciayec congregationetan eta carrica cantoinetan çutic daudela othoitz eguitea, guiçonéz ikus ditecençat: eguiaz erraiten drauçuet ecen recebitzen dutela bere saria.

Dyr Mathäus 6:5 Bavarian
Wenntß bettß, machtß is nit wie d Leixer! Die stöllnd si zo n Bettn brötlbrait eyn d Samnungen einhin older waiß grad wo auf de Gassn, däß s aau von de Leut gseghn werdnd. Dös kan i enk +glei sagn: Die habnd ienern Loon schoon empfangen.

Матей 6:5 Bulgarian
И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「你們禱告的時候,不要像偽善的人那樣。他們喜愛站在會堂裡和十字路口禱告,好讓人看見。我確實地告訴你們:他們已經得到了他們的報償。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“你们祷告的时候,不要像伪善的人那样。他们喜爱站在会堂里和十字路口祷告,好让人看见。我确实地告诉你们:他们已经得到了他们的报偿。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「你們禱告的時候,不可像那假冒為善的人,愛站在會堂裡和十字路口上禱告,故意叫人看見。我實在告訴你們:他們已經得了他們的賞賜。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“你们祷告的时候,不可像那假冒为善的人,爱站在会堂里和十字路口上祷告,故意叫人看见。我实在告诉你们:他们已经得了他们的赏赐。

馬 太 福 音 6:5 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 禱 告 的 時 候 , 不 可 像 那 假 冒 為 善 的 人 , 愛 站 在 會 堂 裡 和 十 字 路 口 上 禱 告 , 故 意 叫 人 看 見 。 我 實 在 告 訴 你 們 , 他 們 已 經 得 了 他 們 的 賞 賜 。

馬 太 福 音 6:5 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 祷 告 的 时 候 , 不 可 像 那 假 冒 为 善 的 人 , 爱 站 在 会 堂 里 和 十 字 路 口 上 祷 告 , 故 意 叫 人 看 见 。 我 实 在 告 诉 你 们 , 他 们 已 经 得 了 他 们 的 赏 赐 。

Evanðelje po Mateju 6:5 Croatian Bible
Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.

Matouš 6:5 Czech BKR
A když bys se chtěl modliti, nebývejž jako pokrytci, kteříž obyčej mají, v školách a na úhlech rynku stojíce, modliti se, aby byli vidíni od lidí. Amen pravím vám, žeť mají odplatu svou.

Matthæus 6:5 Danish
Og naar I bede, skulle I ikke være som Hyklerne; thi de staa gerne i Synagogerne og paa Gadehjørnerne og bede, for at de kunne vise sig for Menneskene; sandelig, siger jeg eder, de have allerede faaet deres Løn.

Mattheüs 6:5 Dutch Staten Vertaling
En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Westcott and Hort 1881
Καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι / ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ ὥσπερ οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ἂν φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ἄν φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ ὥσπερ οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ ὥσπερ οἱ ὑποκριταί ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι ὅπως ἂν φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και οταν προσευχησθε ουκ εσεσθε ως οι υποκριται οτι φιλουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων εστωτες προσευχεσθαι οπως φανωσιν τοις ανθρωποις αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και οταν προσευχησθε ουκ εσεσθε ως οι υποκριται οτι φιλουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων εστωτες προσευχεσθαι οπως φανωσιν τοις ανθρωποις αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτων

Stephanus Textus Receptus 1550
και οταν προσευχη ουκ εση ωσπερ οι υποκριται οτι φιλουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων εστωτες προσευχεσθαι οπως αν φανωσιν τοις ανθρωποις αμην λεγω υμιν οτι απεχουσιν τον μισθον αυτων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και οταν προσευχη, ουκ εση ωσπερ οι υποκριται, οτι φιλουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων εστωτες προσευχεσθαι, οπως αν φανωσι τοις ανθρωποις· αμην λεγω υμιν οτι απεχουσι τον μισθον αυτων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και οταν προσευχη ουκ εση ωσπερ οι υποκριται οτι φιλουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων εστωτες προσευχεσθαι οπως αν φανωσιν τοις ανθρωποις αμην λεγω υμιν οτι απεχουσιν τον μισθον αυτων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και οταν προσευχησθε ουκ εσεσθε ως οι υποκριται οτι φιλουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων εστωτες προσευχεσθαι οπως φανωσιν τοις ανθρωποις αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai hotan proseuchēsthe, ouk esesthe hōs hoi hypokritai; hoti philousin en tais synagōgais kai en tais gōniais tōn plateiōn hestōtes proseuchesthai, hopōs phanōsin tois anthrōpois; amēn legō hymin, apechousin ton misthon autōn.

Kai hotan proseuchesthe, ouk esesthe hos hoi hypokritai; hoti philousin en tais synagogais kai en tais goniais ton plateion hestotes proseuchesthai, hopos phanosin tois anthropois; amen lego hymin, apechousin ton misthon auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai hotan proseuchēsthe, ouk esesthe hōs hoi hypokritai; hoti philousin en tais synagōgais kai en tais gōniais tōn plateiōn hestōtes proseuchesthai, hopōs phanōsin tois anthrōpois; amēn legō hymin, apechousi ton misthon autōn.

Kai hotan proseuchesthe, ouk esesthe hos hoi hypokritai; hoti philousin en tais synagogais kai en tais goniais ton plateion hestotes proseuchesthai, hopos phanosin tois anthropois; amen lego hymin, apechousi ton misthon auton.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:5 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai otan proseuchēsthe ouk esesthe ōs oi upokritai oti philousin en tais sunagōgais kai en tais gōniais tōn plateiōn estōtes proseuchesthai opōs phanōsin tois anthrōpois amēn legō umin apechousin ton misthon autōn

kai otan proseuchEsthe ouk esesthe Os oi upokritai oti philousin en tais sunagOgais kai en tais gOniais tOn plateiOn estOtes proseuchesthai opOs phanOsin tois anthrOpois amEn legO umin apechousin ton misthon autOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:5 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai otan proseuchē ouk esē ōsper oi upokritai oti philousin en tais sunagōgais kai en tais gōniais tōn plateiōn estōtes proseuchesthai opōs an phanōsin tois anthrōpois amēn legō umin oti apechousin ton misthon autōn

kai otan proseuchE ouk esE Osper oi upokritai oti philousin en tais sunagOgais kai en tais gOniais tOn plateiOn estOtes proseuchesthai opOs an phanOsin tois anthrOpois amEn legO umin oti apechousin ton misthon autOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:5 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai otan proseuchē ouk esē ōsper oi upokritai oti philousin en tais sunagōgais kai en tais gōniais tōn plateiōn estōtes proseuchesthai opōs an phanōsin tois anthrōpois amēn legō umin oti apechousin ton misthon autōn

kai otan proseuchE ouk esE Osper oi upokritai oti philousin en tais sunagOgais kai en tais gOniais tOn plateiOn estOtes proseuchesthai opOs an phanOsin tois anthrOpois amEn legO umin oti apechousin ton misthon autOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:5 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai otan proseuchē ouk esē ōsper oi upokritai oti philousin en tais sunagōgais kai en tais gōniais tōn plateiōn estōtes proseuchesthai opōs an phanōsin tois anthrōpois amēn legō umin oti apechousin ton misthon autōn

kai otan proseuchE ouk esE Osper oi upokritai oti philousin en tais sunagOgais kai en tais gOniais tOn plateiOn estOtes proseuchesthai opOs an phanOsin tois anthrOpois amEn legO umin oti apechousin ton misthon autOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:5 Westcott/Hort - Transliterated
kai otan proseuchēsthe ouk esesthe ōs oi upokritai oti philousin en tais sunagōgais kai en tais gōniais tōn plateiōn estōtes proseuchesthai opōs phanōsin tois anthrōpois amēn legō umin apechousin ton misthon autōn

kai otan proseuchEsthe ouk esesthe Os oi upokritai oti philousin en tais sunagOgais kai en tais gOniais tOn plateiOn estOtes proseuchesthai opOs phanOsin tois anthrOpois amEn legO umin apechousin ton misthon autOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:5 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai otan proseuchēsthe ouk esesthe ōs oi upokritai oti philousin en tais sunagōgais kai en tais gōniais tōn plateiōn estōtes proseuchesthai opōs phanōsin tois anthrōpois amēn legō umin apechousin ton misthon autōn

kai otan proseuchEsthe ouk esesthe Os oi upokritai oti philousin en tais sunagOgais kai en tais gOniais tOn plateiOn estOtes proseuchesthai opOs phanOsin tois anthrOpois amEn legO umin apechousin ton misthon autOn

Máté 6:5 Hungarian: Karoli
És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák õket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.

La evangelio laŭ Mateo 6:5 Esperanto
Kaj kiam vi pregxas, ne estu kiel la hipokrituloj; cxar ili amas pregxi, starante en la sinagogoj kaj cxe la anguloj de la stratoj, por montri sin al homoj. Vere mi diras al vi:Ili jam ricevas sian rekompencon.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:5 Finnish: Bible (1776)
Ja kuin rukoilet, niin ei sinun pidä oleman niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellänsä seisovat ja rukoilevat synagogissa ja kujain kulmissa, että he ihmisiltä nähtäisiin. Totisesti sanon minä teille: he ovat saaneet palkkansa.

Matthieu 6:5 French: Darby
Et quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et aux coins des rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes. En verite, je vous dis: ils ont leur recompense!

Matthieu 6:5 French: Louis Segond (1910)
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.

Matthieu 6:5 French: Martin (1744)
Et quand tu prieras, ne sois point comme les hypocrites; car ils aiment à prier en se tenant debout dans les Synagogues et aux coins des rues, afin d'être vus des hommes; en vérité je vous dis, qu'ils reçoivent leur récompense.

Matthaeus 6:5 German: Modernized
Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die da gerne stehen und beten in den Schulen und an den Ecken auf den Gassen, auf daß sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin.

Matthaeus 6:5 German: Luther (1912)
Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die da gerne stehen und beten in den Schulen und an den Ecken auf den Gassen, auf daß sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich ich sage euch: Sie haben ihren Lohn dahin.

Matthaeus 6:5 German: Textbibel (1899)
Und wenn ihr betet, so soll es bei euch nicht sein wie bei den Heuchlern; die verrichten gern ihr Gebet in den Synagogen und an den Straßenecken stehend, um sich den Menschen zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin.

Matteo 6:5 Italian: Riveduta Bible (1927)
E quando pregate, non siate come gl’ipocriti; poiché essi amano di fare orazione stando in piè nelle sinagoghe e ai canti delle piazze per esser veduti dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno.

Matteo 6:5 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E quando tu farai orazione, non esser come gl’ipocriti; perciocchè essi amano di fare orazione, stando ritti in piè, nelle sinagoghe, e ne’ canti delle piazze, per esser veduti dagli uomini; io vi dico in verità, che ricevono il loro premio.

MATIUS 6:5 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Apabila kamu berdoa, janganlah kamu menyerupai orang munafik; karena mereka itu suka berdoa sambil berdiri di dalam rumah sembahyang dan pada siku jalan, supaya mereka itu dipandang orang. Dengan sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tiadalah pahalanya bagi mereka itu.

Matthew 6:5 Kabyle: NT
M'ara tețẓallam, ur xeddmet ara am at sin wudmawen iḥemmlen ad ẓallen s ibeddi di leǧwameɛ neɣ deg iberdan iwakken a ten-walin medden. AA wen-iniɣ tideț : d ayagi kan i d lfayda-nsen.

마태복음 6:5 Korean
또 너희가 기도할 때에 외식하는 자와 같이 되지 말라 저희는 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 저희는 자기 상을 이미 받았느니라

Matthaeus 6:5 Latin: Vulgata Clementina
Et cum oratis, non eritis sicut hypocritæ qui amant in synagogis et in angulis platearum stantes orare, ut videantur ab hominibus : amen dico vobis, receperunt mercedem suam.

Sv. Matejs 6:5 Latvian New Testament
Un kad lūdziet Dievu, neesiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un ielu stūros stāvot, Dievu lūgt, lai cilvēki redzētu! Patiesi, viņi savu algu saņēmuši.

Evangelija pagal Matà 6:5 Lithuanian
“Kai meldžiatės, nebūkite kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir gatvių kampuose, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė savo atlygį.

Matthew 6:5 Maori
A, ka inoi koe, kaua e pera me te hunga tinihanga; ko ta ratou hoki e pai ai ko te inoi tu i roto i nga whare karakia, i nga kokinga o nga ara, kia kitea ai e te tangata. He pono taku e mea nei ki a koutou, Kei a ratou ano te utu mo ratou.

Matteus 6:5 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og når I beder, skal I ikke være som hyklerne; for de vil gjerne stå og bede i synagogene og på gatehjørnene, for å vise sig for menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn.

Mateo 6:5 Spanish: La Biblia de las Américas
Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas; porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa.

Mateo 6:5 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas; porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa.

Mateo 6:5 Spanish: Reina Valera Gómez
Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo: Ya tienen su recompensa.

Mateo 6:5 Spanish: Reina Valera 1909
Y cuando oras, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en las sinagogas, y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres: de cierto os digo, que ya tienen su pago.

Mateo 6:5 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en las sinagogas, y en las esquinas de las calles en pie, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo, que ya tienen su salario.

Mateus 6:5 Bíblia King James Atualizada Português
E, quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão.

Mateus 6:5 Portugese Bible
E, quando orardes, não sejais como os hipócritas; pois gostam de orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa.   

Matei 6:5 Romanian: Cornilescu
Cînd vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stînd în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentruca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata.

От Матфея 6:5 Russian: Synodal Translation (1876)
И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которыелюбят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

От Матфея 6:5 Russian koi8r
И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

Matthew 6:5 Shuar New Testament
`Atumsha Yus ßujeakrumsha ßntar chichamtin ainia N·nis ßujsairap. Nu shuarka iruntainmasha tura pepru Jintφsha shuar iirsarti tusa wajakiar Y·san ßujin ainiawai. Nekasan Tßjarme, Yus Akφatsain aya nu iismajain akinkiaruiti.

Matteus 6:5 Swedish (1917)
Och när I bedjen, skolen I icke vara såsom skrymtarna, vilka gärna stå i synagogorna och i gathörnen och bedja, för att bliva sedda av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.

Matayo 6:5 Swahili NT
Mnaposali, msifanye kama wanafiki. Wao hupenda kusimama na kusali katika masunagogi na katika pembe za njia ili watu wawaone. Kweli nawaambieni, hao wamekwisha pata tuzo lao.

Mateo 6:5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw: sapagka't iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mangakita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti.

Ǝlinjil wa n Matta 6:5 Tawallamat Tamajaq NT
«As tǝtattaram, ad wǝr tǝtaggim awa taggin ǝlmunafiqan ǝrânen ad tattaran ǝbdadan daɣ nan n ǝlɣibada, ǝd sammanayan, ǝgmâyan s awen a tan-ǝnǝyan aytedan. Ǝggǝyyeɣ ǝsilakanaɣ-awan as arozan-nasan ǝgrâwan-tan.

มัทธิว 6:5 Thai: from KJV
เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐาน อย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคด เพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและที่มุมถนน เพื่อจะให้คนทั้งปวงได้เห็น เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว

Matta 6:5 Turkish
‹‹Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.

Матей 6:5 Ukrainian: NT
І коли молиш ся, не будь таким, як лицеміри; бо вони люблять молитись, стоячи в школах та по росхідних улицях, щоб їх бачили люде. Істино глаголю вам: Мають вони нагороду собі.

Matthew 6:5 Uma New Testament
"Ane mosampaya, neo' -ta hewa tauna to lompe' hi mali-na-wadi. Konoa-ra, mosampaya ngkokore hi rala tomi posampayaa ba hi porompengaa ohea bona rahilo doo. Jadi', apa' mpolia' rarata-mi-rana pe'une' doo, mpu'u ku'uli' -kokoi: uma-rapa mpai' mporata napa-napa ngkai Alata'ala.

Ma-thi-ô 6:5 Vietnamese (1934)
Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.

Matthew 6:4
Top of Page
Top of Page