Romans 4:16
New International Version
Therefore, the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring--not only to those who are of the law but also to those who have the faith of Abraham. He is the father of us all.

New Living Translation
So the promise is received by faith. It is given as a free gift. And we are all certain to receive it, whether or not we live according to the law of Moses, if we have faith like Abraham's. For Abraham is the father of all who believe.

English Standard Version
That is why it depends on faith, in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his offspring—not only to the adherent of the law but also to the one who shares the faith of Abraham, who is the father of us all,

Berean Study Bible
Therefore, the promise comes by faith, so that it may rest on grace and may be guaranteed to all Abraham’s offspring—not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham. He is the father of us all.

New American Standard Bible
For this reason it is by faith, in order that it may be in accordance with grace, so that the promise will be guaranteed to all the descendants, not only to those who are of the Law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all,

King James Bible
Therefore it is of faith, that it might be by grace; to the end the promise might be sure to all the seed; not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham; who is the father of us all,

Holman Christian Standard Bible
This is why the promise is by faith, so that it may be according to grace, to guarantee it to all the descendants--not only to those who are of the law but also to those who are of Abraham's faith. He is the father of us all

International Standard Version
Therefore, the promise is based on faith, so that it may be a matter of grace and may be guaranteed for all of Abraham's descendants—not only for those who were given the Law, but also for those who share the faith of Abraham, who is the father of us all.

NET Bible
For this reason it is by faith so that it may be by grace, with the result that the promise may be certain to all the descendants--not only to those who are under the law, but also to those who have the faith of Abraham, who is the father of us all

Aramaic Bible in Plain English
Because of this, he would be justified by faith, which is by grace, and The Promise would be sure to all his seed, not to the one who is of The Written Law only, but also to the one who is of the faith of Abraham, who is the father of us all,

GOD'S WORD® Translation
Therefore, the promise is based on faith so that it can be a gift. Consequently, the promise is guaranteed for every descendant, not only for those who are descendants by obeying Moses' Teachings but also for those who are descendants by believing as Abraham did. He is the father of all of us,

Jubilee Bible 2000
Therefore by faith, that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not only to that which is of the law, but also to that which is of the faith of Abraham, who is the father of us all,

King James 2000 Bible
Therefore it is of faith, that it might be by grace; to the end the promise might be sure to all the descendants; not to those only who are of the law, but to those also who are of the faith of Abraham; who is the father of us all,

American King James Version
Therefore it is of faith, that it might be by grace; to the end the promise might be sure to all the seed; not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham; who is the father of us all,

American Standard Version
For this cause it is of faith, that it may be according to grace; to the end that the promise may be sure to all the seed; not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all

Douay-Rheims Bible
Therefore is it of faith, that according to grace the promise might be firm to all the seed; not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all,

Darby Bible Translation
Therefore [it is] on the principle of faith, that [it might be] according to grace, in order to the promise being sure to all the seed, not to that only which [is] of the law, but to that also which [is] of Abraham's faith, who is father of us all,

English Revised Version
For this cause it is of faith, that it may be according to grace; to the end that the promise may be sure to all the seed; not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all

Webster's Bible Translation
Therefore it is of faith, that it might be by grace; to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all;

Weymouth New Testament
All depends on faith, and for this reason--that acceptance with God might be an act of pure grace,

World English Bible
For this cause it is of faith, that it may be according to grace, to the end that the promise may be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all.

Young's Literal Translation
Because of this it is of faith, that it may be according to grace, for the promise being sure to all the seed, not to that which is of the law only, but also to that which is of the faith of Abraham,

Romeine 4:16 Afrikaans PWL
As gevolg hiervan sal iemand deur vertroue, wat uit onverdiende guns is, onskuldig verklaar word en sal die belofte seker wees vir al sy saad; nie alleen vir dié wat uit die geskrewe wet is nie, maar ook vir dié wat uit die vertroue van Avraham is, die vader van ons almal. Dit ís hy voor God omdat hy vertrou het dat Hy die Een is wat lewe gee aan dit wat dood is en hulle wat nie is nie, roep asof hulle is.”

Romakëve 4:16 Albanian
Prandaj trashëgimia është nëpërmjet besimit; në këtë mënyrë ajo është nëpërmjet hirit, me qëllim që premtimi të jetë i siguruar për të gjithë pasardhësit, jo vetëm për atë që është nga ligji, por edhe për atë që vjen nga besimi i Abrahamit, i cili

ﺭﻭﻣﻴﺔ 4:16 Arabic: Smith & Van Dyke
لهذا هو من الايمان كي يكون على سبيل النعمة ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل ليس لمن هو من الناموس فقط بل ايضا لمن هو من ايمان ابراهيم الذي هو اب لجميعنا.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 4:16 Armenian (Western): NT
Ուստի ժառանգորդ ըլլալը հաւատքէն է, որ շնորհքով եղած ըլլայ, որպէսզի խոստումը մնայուն ըլլայ ամբողջ զարմին. ո՛չ միայն անոր՝ որ Օրէնքէն է, այլ նաեւ անո՛ր՝ որ Աբրահամի հաւատքէն է: Ան մեր բոլորին հայրն է

Romanoetara. 4:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Harren fedez da heretagea, gratiaz dençát, promessa haci guciaren fermu dençát: ez Leguetic den haciaren solament, baina Abrahamen fedetic denaren-ere, cein baita gure gución aita,

D Roemer 4:16 Bavarian
Drum kaam d Verhaissung durch n Glaaubn gan n Abryham, und dyrmit durch Gnaad, auf däß s aau weitergiltt für allsand Naachkemmen. Und dös seind nit grad die, wo s Gsötz empfangen habnd, sundern aau die, wo glaaubnd, yso wie er.

Римляни 4:16 Bulgarian
Затова [наследството] е от вяра, за [да бъде] по благодат, така щото обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се [обляга] на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраама, който е отец на всички ни,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
為此,這應許是本於信,好使這應許照著恩典,能確保給所有的後裔——不僅是給屬律法的,也是給屬亞伯拉罕信心的。亞伯拉罕在神面前是我們每個人的父,

中文标准译本 (CSB Simplified)
为此,这应许是本于信,好使这应许照着恩典,能确保给所有的后裔——不仅是给属律法的,也是给属亚伯拉罕信心的。亚伯拉罕在神面前是我们每个人的父,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
所以人得為後嗣是本乎信,因此就屬乎恩,叫應許定然歸給一切後裔,不但歸給那屬乎律法的,也歸給那效法亞伯拉罕之信的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
所以人得为后嗣是本乎信,因此就属乎恩,叫应许定然归给一切后裔,不但归给那属乎律法的,也归给那效法亚伯拉罕之信的。

羅 馬 書 4:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
所 以 人 得 為 後 嗣 是 本 乎 信 , 因 此 就 屬 乎 恩 , 叫 應 許 定 然 歸 給 一 切 後 裔 ; 不 但 歸 給 那 屬 乎 律 法 的 , 也 歸 給 那 效 法 亞 伯 拉 罕 之 信 的 。

羅 馬 書 4:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
所 以 人 得 为 後 嗣 是 本 乎 信 , 因 此 就 属 乎 恩 , 叫 应 许 定 然 归 给 一 切 後 裔 ; 不 但 归 给 那 属 乎 律 法 的 , 也 归 给 那 效 法 亚 伯 拉 罕 之 信 的 。

Poslanica Rimljanima 4:16 Croatian Bible
Zato - zbog vjere da bude po milosti to obećanje zajamčeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po Zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas -

Římanům 4:16 Czech BKR
A protož z víry jde dědictví, aby šlo podle milosti, proto aby pevné bylo zaslíbení všemu semeni, netoliko tomu, kteréž z Zákona jest, ale i tomu, jenž jest z víry Abrahamovy, kterýž jest otec všech nás,

Romerne 4:16 Danish
Derfor er det af Tro, for at det skal være som Naade, for at Forjættelsen maa staa fast for den hele Sæd, ikke alene for den af Loven, men ogsaa for den af Abrahams Tro, han, som er Fader til os alle

Romeinen 4:16 Dutch Staten Vertaling
Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij; ten einde de belofte vast zij al den zade, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen;

Nestle Greek New Testament 1904
Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, (ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν,

Westcott and Hort 1881
Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν,

RP Byzantine Majority Text 2005
Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἴναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν―

Greek Orthodox Church 1904
Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὅς ἐστι πατὴρ πάντων ἡμῶν,

Tischendorf 8th Edition
διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν,

Scrivener's Textus Receptus 1894
διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὅς ἐστι πατὴρ πάντων ἡμῶν

Stephanus Textus Receptus 1550
διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως ἵνα κατὰ χάριν εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
δια τουτο εκ πιστεως ινα κατα χαριν εις το ειναι βεβαιαν την επαγγελιαν παντι τω σπερματι ου τω εκ του νομου μονον αλλα και τω εκ πιστεως αβρααμ ος εστιν πατηρ παντων ημων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
δια τουτο εκ πιστεως ινα κατα χαριν εις το ειναι βεβαιαν την επαγγελιαν παντι τω σπερματι ου τω εκ του νομου μονον αλλα και τω εκ πιστεως αβρααμ ος εστιν πατηρ παντων ημων

Stephanus Textus Receptus 1550
δια τουτο εκ πιστεως ινα κατα χαριν εις το ειναι βεβαιαν την επαγγελιαν παντι τω σπερματι ου τω εκ του νομου μονον αλλα και τω εκ πιστεως αβρααμ ος εστιν πατηρ παντων ημων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
δια τουτο εκ πιστεως, ινα κατα χαριν, εις το ειναι βεβαιαν την επαγγελιαν παντι τω σπερματι, ου τω εκ του νομου μονον αλλα και τω εκ πιστεως Αβρααμ, ος εστι πατηρ παντων ημων

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
δια τουτο εκ πιστεως ινα κατα χαριν εις το ειναι βεβαιαν την επαγγελιαν παντι τω σπερματι ου τω εκ του νομου μονον αλλα και τω εκ πιστεως αβρααμ ος εστιν πατηρ παντων ημων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
δια τουτο εκ πιστεως ινα κατα χαριν εις το ειναι βεβαιαν την επαγγελιαν παντι τω σπερματι ου τω εκ του νομου μονον αλλα και τω εκ πιστεως αβρααμ ος εστιν πατηρ παντων ημων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Dia touto ek pisteōs, hina kata charin, eis to einai bebaian tēn epangelian panti tō spermati, ou tō ek tou nomou monon alla kai tō ek pisteōs Abraam, (hos estin patēr pantōn hēmōn,

Dia touto ek pisteos, hina kata charin, eis to einai bebaian ten epangelian panti to spermati, ou to ek tou nomou monon alla kai to ek pisteos Abraam, (hos estin pater panton hemon,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Dia touto ek pisteōs, hina kata charin, eis to einai bebaian tēn epangelian panti tō spermati, ou tō ek tou nomou monon alla kai tō ek pisteōs Abraam, hos estin patēr pantōn hēmōn,

Dia touto ek pisteos, hina kata charin, eis to einai bebaian ten epangelian panti to spermati, ou to ek tou nomou monon alla kai to ek pisteos Abraam, hos estin pater panton hemon,

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
dia touto ek pisteōs ina kata charin eis to einai bebaian tēn epangelian panti tō spermati ou tō ek tou nomou monon alla kai tō ek pisteōs abraam os estin patēr pantōn ēmōn

dia touto ek pisteOs ina kata charin eis to einai bebaian tEn epangelian panti tO spermati ou tO ek tou nomou monon alla kai tO ek pisteOs abraam os estin patEr pantOn EmOn

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
dia touto ek pisteōs ina kata charin eis to einai bebaian tēn epangelian panti tō spermati ou tō ek tou nomou monon alla kai tō ek pisteōs abraam os estin patēr pantōn ēmōn

dia touto ek pisteOs ina kata charin eis to einai bebaian tEn epangelian panti tO spermati ou tO ek tou nomou monon alla kai tO ek pisteOs abraam os estin patEr pantOn EmOn

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
dia touto ek pisteōs ina kata charin eis to einai bebaian tēn epangelian panti tō spermati ou tō ek tou nomou monon alla kai tō ek pisteōs abraam os estin patēr pantōn ēmōn

dia touto ek pisteOs ina kata charin eis to einai bebaian tEn epangelian panti tO spermati ou tO ek tou nomou monon alla kai tO ek pisteOs abraam os estin patEr pantOn EmOn

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
dia touto ek pisteōs ina kata charin eis to einai bebaian tēn epangelian panti tō spermati ou tō ek tou nomou monon alla kai tō ek pisteōs abraam os estin patēr pantōn ēmōn

dia touto ek pisteOs ina kata charin eis to einai bebaian tEn epangelian panti tO spermati ou tO ek tou nomou monon alla kai tO ek pisteOs abraam os estin patEr pantOn EmOn

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:16 Westcott/Hort - Transliterated
dia touto ek pisteōs ina kata charin eis to einai bebaian tēn epangelian panti tō spermati ou tō ek tou nomou monon alla kai tō ek pisteōs abraam os estin patēr pantōn ēmōn

dia touto ek pisteOs ina kata charin eis to einai bebaian tEn epangelian panti tO spermati ou tO ek tou nomou monon alla kai tO ek pisteOs abraam os estin patEr pantOn EmOn

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
dia touto ek pisteōs ina kata charin eis to einai bebaian tēn epangelian panti tō spermati ou tō ek tou nomou monon alla kai tō ek pisteōs abraam os estin patēr pantōn ēmōn

dia touto ek pisteOs ina kata charin eis to einai bebaian tEn epangelian panti tO spermati ou tO ek tou nomou monon alla kai tO ek pisteOs abraam os estin patEr pantOn EmOn

Rómaiakhoz 4:16 Hungarian: Karoli
Azért hitbõl, hogy kegyelembõl [legyen;] hogy erõs legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvénybõl valónak, hanem az Ábrahám hitébõl valónak is, a ki mindnyájunknak atyánk

Al la romanoj 4:16 Esperanto
GXi do estas el fido por tio, ke gxi estu laux graco; por ke la promeso estu firma al la tuta idaro, ne nur al tiu, kiu estas el la legxo, sed ankaux al tiu, kiu estas el la fido de Abraham, kiu estas la patro de ni cxiuj

Kirje roomalaisille 4:16 Finnish: Bible (1776)
Sentähden tulee se uskosta, että sen pitää armosta oleman: että se lupaus pitää vahva oleman kaikelle siemenelle, ei sille ainoastaan, joka lain alla on, mutta myös sille, joka Abrahamin uskosta on, joka on meidän kaikkein isämme,

Romains 4:16 French: Darby
Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grace, pour que la promesse soit assuree à toute la semence, non-seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est pere de nous tous

Romains 4:16 French: Louis Segond (1910)
C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous,

Romains 4:16 French: Martin (1744)
C'est donc par la foi, afin que ce soit par la grâce, [et] afin que la promesse soit assurée à toute la semence; non seulement à celle qui est de la Loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, qui est le père de nous tous.

Roemer 4:16 German: Modernized
Derhalben muß die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, auf daß sie sei aus Gnaden, und die Verheißung fest bleibe allem Samen, nicht dem alleine, der unter dem Gesetz ist, sondern auch dem, der des Glaubens Abrahams ist, welcher ist unser aller Vater,

Roemer 4:16 German: Luther (1912)
Derhalben muß die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, auf daß sie sei aus Gnaden und die Verheißung fest bleibe allem Samen, nicht dem allein, der unter dem Gesetz ist, sondern auch dem, der des Glaubens Abrahams ist, welcher ist unser aller Vater

Roemer 4:16 German: Textbibel (1899)
Darum sind es die aus dem Glauben, damit es nach Gnade gehe, auf daß die Verheißung fest sei für den ganzen Samen, nicht nur den aus dem Gesetz, sondern auch den aus dem Glauben Abrahams, der da ist unser aller Vater

Romani 4:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perciò l’eredità è per fede, affinché sia per grazia; onde la promessa sia sicura per tutta la progenie; non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che ha la fede d’Abramo, il quale è padre di noi tutti

Romani 4:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciò, è per fede affin d’esser per grazia; acciocchè la promessa sia ferma a tutta la progenie; non a quella solamente ch’è della legge, ma eziandio a quella ch’è della fede d’Abrahamo; il quale secondo che è scritto:

ROMA 4:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Itulah sebabnya warisan itu beralas kepada iman, yaitu menurut anugerah, supaya perjanjian itu tetap kepada segenap benihnya, bukannya kepada yang bertaurat sahaja, melainkan kepada yang beriman seperti Ibrahim, yang menjadi bapa kita sekalian,

Romans 4:16 Kabyle: NT
Lweɛd i d-yefka Sidi Ṛebbi i Sidna Ibṛahim, yebna ɣef liman iwakken ad yili d lemziya, ad țekkin deg-s dderya n dderya-s mačči d wid kan yessnen ccariɛa lameɛna wid akk yumnen am nețța, yuɣal d jeddi-tneɣ nukni akk s wid yumnen.

로마서 4:16 Korean
그러므로 후사가 되는 이것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하심이라 율법에 속한 자에게뿐 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도니 아브라함은 하나님 앞에서 우리 모든 사람의 조상이라

Romanos 4:16 Latin: Vulgata Clementina
Ideo ex fide, ut secundum gratiam firma sit promissio omni semini, non ei qui ex lege est solum, sed et ei qui ex fide est Abrahæ, qui pater est omnium nostrum

Romiešiem 4:16 Latvian New Testament
Tāpēc tas nāk no ticības, lai, pateicoties žēlastībai, apsolījums būtu nodrošināts visiem pēcnācējiem, nevien tam, kas pakļauts tikai likumam, bet arī tam, kas seko ticībai, kāda bija mūsu visu tēvam Ābrahamam

Laiðkas romieèiams 4:16 Lithuanian
Taigi paveldėjimas priklauso nuo tikėjimo, kad būtų iš malonės ir pažadas būtų tikras visiems palikuonims, ne tik tiems, kurie remiasi įstatymu, bet ir tiems, kurie turi tikėjimą Abraomo, kuris yra mūsų visų tėvas,

Romans 4:16 Maori
Koia i na rototia ai i te whakapono, kia waiho ai ma te aroha noa; kia u ai te kupu whakaari ki te whanau katoa; ehara i te mea ki to te ture anake, engari ki to te whakapono ano o Aperahama, ko ia nei hoki te matua o tatou katoa,

Romerne 4:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor fikk han løftet ved troen, forat det kunde være som en nåde, så løftet kunde stå fast for hele ætten, ikke bare for den som har loven, men også for den som har Abrahams tro, han som er far til oss alle

Romanos 4:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no sólo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros

Romanos 4:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no sólo a los que son de la Ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros.

Romanos 4:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia; a fin de que la promesa sea firme a toda simiente; no sólo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, quien es el padre de todos nosotros

Romanos 4:16 Spanish: Reina Valera 1909
Por tanto es por la fe, para que sea por gracia; para que la promesa sea firme á toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros.

Romanos 4:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por tanto, por la fe, para que sea por gracia; para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros.

Romanos 4:16 Bíblia King James Atualizada Português
Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da Lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós!

Romanos 4:16 Portugese Bible
Porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós.   

Romani 4:16 Romanian: Cornilescu
Deaceea moştenitori sînt ceice se fac prin credinţă, pentruca să fie prin har, şi pentruca făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămînţa lui Avraam: nu numai pentru sămînţa aceea care este supt Lege, ci şi pentru sămînţa aceea care are credinţa lui Avraam, tatăl nostru al tuturor,

К Римлянам 4:16 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам

К Римлянам 4:16 Russian koi8r
Итак по вере, чтобы [было] по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам

Romans 4:16 Shuar New Testament
Tuma asamtai Yus ti anenkartin asa Niin nekas Enentßimtuinian Ashφ tsankatkaiti. N·jainkia Apraßm weeasha Yus Apraßman timia nuna Pßchitsuk Wßinkißrtatui. Iisha Apraßmjai mΘtek Yus nekas Enentßimtakur Nφ weeaitji. Tuma asamtai Muisais akupkamun umirniuncha tura umirniuchuncha mai metek Ashφ iin Yus Ashφ Apraßman timia nuna tsankatramkattaji.

Romabrevet 4:16 Swedish (1917)
Därför måste det bero på tro, för att det skulle vara av nåd, så att löftet kunde bliva beståndande för all hans säd, icke blott för dem som hörde till lagens folk, utan ock för dem som allenast hade Abrahams tro. Han är ju allas vår fader,

Warumi 4:16 Swahili NT
Kwa sababu hiyo, jambo hili lategemea imani, hivyo kwamba ahadi hiyo yatokana na neema ya Mungu, na kwamba ni hakika kuwa ahadi hiyo ni kwa ajili ya wote: si kwa wale tu wanaoishika Sheria, bali pia kwa wale waishio kwa imani kama Abrahamu. Yeye ni baba yetu sisi sote.

Mga Taga-Roma 4:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Dahil dito'y sa pananampalataya, upang maging ayon sa biyaya; upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi; hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 4:16 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝnta den daɣ ǝddǝlil wa fǝlas arkawal wen ad itǝwǝgrǝw ǝs tarrayt n ǝzǝgzan, fǝl ad iqqǝl tǝhǝkkut tǝmosat arraxmat. Ǝmmǝk en daɣ as arkawal wen ittidda y ǝzzurrǝyya n Ibrahim ketnet, almaɣna wǝrgeɣ win ǝlkamnen y ǝššǝriɣa ɣas, kalar harkid win obaznen tarrayt n ǝzǝgzan ta n Ibrahim imosan abba-nana ketnana.

โรม 4:16 Thai: from KJV
ด้วยเหตุนี้เองการที่ได้รับมรดกนั้นจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อ เพื่อจะได้เป็นตามพระคุณ เพื่อพระสัญญานั้นจะเป็นที่แน่ใจแก่ผู้สืบเชื้อสายของท่านทุกคน มิใช่แก่ผู้สืบเชื้อสายที่ถือพระราชบัญญัติพวกเดียว แต่แก่คนที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมผู้เป็นบิดาของพวกเราทุกคน

Romalılar 4:16 Turkish
Bu nedenle vaat, Tanrının lütfuna dayanmak ve İbrahimin bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahimin soyu yalnız Kutsal Yasaya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahimin imanına sahip olanlardır. ‹‹Seni birçok ulusun babası yaptım›› diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrının -ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrının- gözünde hepimizin babasıdır.

Римляни 4:16 Ukrainian: NT
Тим з віри, що по благодаті, щоб було певне обітуваннє всьому насінню, не тільки тому, що з закону, та й тому, що з віри Авраама, котрий отець усїм нам,

Romans 4:16 Uma New Testament
Jadi', Alata'ala mpo'uli' kamonoa' -ta hi poncilo-na muntu' ngkai pepangala' -ta, bona napa to najanci Alata'ala toe tatarima hewa pewai' mara, bona hawe'ea muli Abraham bate mporata napa to najanci Alata'ala. Janci Alata'ala toe, uma muntu' bagia to Yahudi to mpo'inca Atura Pue'. Janci Alata'ala toe, bate bagia hema-hema to mepangala' hi Alata'ala hewa Abraham. Apa' Abraham jadi' tuama-ta omea.

Roâ-ma 4:16 Vietnamese (1934)
Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham, là tổ phụ hết thảy chúng ta,

Romans 4:15
Top of Page
Top of Page