John 14
NET Parallel GRK [BSB CSB ESV HCS KJV ISV NAS NET NIV NLT GRK]
NET BibleGreek Study Bible
1"Do not let your hearts be distressed. You believe in God; believe also in me.1Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν καρδία πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε
2There are many dwelling places in my Father's house. Otherwise, I would have told you, because I am going away to make ready a place for you.2ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν εἰ δὲ μή εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν
3And if I go and make ready a place for you, I will come again and take you to be with me, so that where I am you may be too.3καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε
4And you know the way where I am going." 4καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν
5Thomas said, "Lord, we don't know where you are going. How can we know the way?"5Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς Κύριε οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις πῶς δυνάμεθα* τὴν ὁδὸν ‹εἰδέναι›
6Jesus replied, "I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.6Λέγει αὐτῷ ‹ὁ› Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ζωή οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ
7If you have known me, you will know my Father too. And from now on you do know him and have seen him." 7εἰ ἐγνώκειτέ με καὶ τὸν Πατέρα μου ‹ἂν ᾔδειτε› ἀπ’ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε ‹αὐτόν›
8Philip said, "Lord, show us the Father, and we will be content."8Λέγει αὐτῷ Φίλιππος Κύριε δεῖξον ἡμῖν τὸν Πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν
9Jesus replied, "Have I been with you for so long, and you have not known me, Philip? The person who has seen me has seen the Father! How can you say, 'Show us the Father'?9Λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Τοσούτῳ* χρόνῳ* μεθ’ ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με Φίλιππε ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν Πατέρα πῶς σὺ λέγεις Δεῖξον ἡμῖν τὸν Πατέρα
10Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own initiative, but the Father residing in me performs his miraculous deeds.10οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ Πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν τὰ ῥήματα ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ δὲ Πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ
11Believe me that I am in the Father, and the Father is in me, but if you do not believe me, believe because of the miraculous deeds themselves.11πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ Πατὴρ ἐν ἐμοί εἰ δὲ μή διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε
12I tell you the solemn truth, the person who believes in me will perform the miraculous deeds that I am doing, and will perform greater deeds than these, because I am going to the Father.12Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει καὶ μείζονα τούτων ποιήσει ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν Πατέρα πορεύομαι
13And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son.13καὶ ὅ¦τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω ἵνα δοξασθῇ Πατὴρ ἐν τῷ Υἱῷ
14If you ask me anything in my name, I will do it. 14ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω
15"If you love me, you will obey my commandments.15Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε
16Then I will ask the Father, and he will give you another Advocate to be with you forever--16Κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν Πατέρα καὶ ἄλλον Παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα «μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα»
17the Spirit of truth, whom the world cannot accept, because it does not see him or know him. But you know him, because he resides with you and will be in you. 17τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό ὅτι παρ’ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται
18"I will not abandon you as orphans, I will come to you.18Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς
19In a little while the world will not see me any longer, but you will see me; because I live, you will live too.19ἔτι μικρὸν καὶ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσετε
20You will know at that time that I am in my Father and you are in me and I am in you.20ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ Πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν
21The person who has my commandments and obeys them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will reveal myself to him." 21 ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ἀγαπῶν με δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ Πατρός μου κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν
22"Lord," Judas (not Judas Iscariot) said, "what has happened that you are going to reveal yourself to us and not to the world?"22Λέγει αὐτῷ Ἰούδας οὐχ Ἰσκαριώτης Κύριε καὶ τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ
23Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my word, and my Father will love him, and we will come to him and take up residence with him.23Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει καὶ Πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιησόμεθα
24The person who does not love me does not obey my words. And the word you hear is not mine, but the Father's who sent me. 24 μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ καὶ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με Πατρός
25"I have spoken these things while staying with you.25Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ’ ὑμῖν μένων
26But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything, and will cause you to remember everything I said to you. 26 δὲ Παράκλητος τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον πέμψει Πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα εἶπον ὑμῖν ἐγώ
27"Peace I leave with you; my peace I give to you; I do not give it to you as the world does. Do not let your hearts be distressed or lacking in courage.27Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν οὐ καθὼς κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν καρδία μηδὲ δειλιάτω
28You heard me say to you, 'I am going away and I am coming back to you.' If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, because the Father is greater than I am.28ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν Πατέρα ὅτι Πατὴρ μείζων μού ἐστιν
29I have told you now before it happens, so that when it happens you may believe.29καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε
30I will not speak with you much longer, for the ruler of this world is coming. He has no power over me,30Οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ’ ὑμῶν ἔρχεται γὰρ τοῦ κόσμου ἄρχων καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν
31but I am doing just what the Father commanded me, so that the world may know that I love the Father. Get up, let us go from here." 31ἀλλ’ ἵνα γνῷ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν Πατέρα καὶ καθὼς ἐνετείλατο (ἔδωκέν) μοι Πατὴρ οὕτως ποιῶ Ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἐντεῦθεν
NET Bible copyright © 1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. //netbible.com. Used by permission. All rights reserved.Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.
John 13
Top of Page
Top of Page