Job 12
Dutch Staten Vertaling
1Maar Job antwoordde en zeide:

2Trouwens, omdat gijlieden het volk zijt, zo zal de wijsheid met ulieden sterven!

3Ik heb ook een hart even als gijlieden, ik zwicht niet voor u; en bij wien zijn niet dergelijke dingen?

4Ik ben het, die zijn vriend een spot is, maar roepende tot God, Die hem verhoort; de rechtvaardige en oprechte is een spot.

5Hij is een verachte fakkel, naar de mening desgenen, die gerust is; hij is gereed met den voet te struikelen.

6De tenten der verwoesters hebben rust, en die Gode tergen, hebben verzekerdheden, om hetgene God met Zijn hand toebrengt.

7En waarlijk, vraag toch de beesten, en elkeen van die zal het u leren; en het gevogelte des hemels, dat zal het u te kennen geven.

8Of spreek tot de aarde, en zij zal het u leren; ook zullen het u de vissen der zee vertellen.

9Wie weet niet uit alle deze, dat de hand des HEEREN dit doet?

10In Wiens hand de ziel is van al wat leeft, en de geest van alle vlees des mensen.

11Zal niet het oor de woorden proeven, gelijk het gehemelte voor zich de spijze smaakt?

12In de stokouden is de wijsheid, en in de langheid der dagen het verstand.

13Bij Hem is wijsheid en macht; Hij heeft raad en verstand.

14Ziet, Hij breekt af, en het zal niet herbouwd worden; Hij besluit iemand, en er zal niet opengedaan worden.

15Ziet, Hij houdt de wateren op, en zij drogen uit; ook laat Hij ze uit, en zij keren de aarde om.

16Bij Hem is kracht en wijsheid; Zijns is de dwalende, en die doet dwalen.

17Hij voert de raadsheren beroofd weg, en de rechters maakt Hij uitzinnig,

18Den band der koningen maakt Hij los, en Hij bindt den gordel aan hun lenden.

19Hij voert de oversten beroofd weg, en de machtigen keert Hij om.

20Hij beneemt den getrouwen de spraak, en der ouden oordeel neemt Hij weg.

21Hij giet verachting over de prinsen uit, en Hij verslapt den riem der geweldigen.

22Hij openbaart de diepten uit de duisternis, en des doods schaduwe brengt Hij voort in het licht.

23Hij vermenigvuldigt de volken, en verderft ze; Hij breidt de volken uit, en leidt ze.

24Hij neemt het hart van de hoofden des volks der aarde weg, en doet hen dwalen in het woeste, waar geen weg is.

25Zij tasten in de duisternis, waar geen licht is; en Hij doet hen dwalen, als een dronkaard.BIJBEL -- DAT IS DE GANSE HEILIGE SCHRIFT -- DOOR LAST VAN DE HOOG-MOGENDE HEREN STATEN-GENERAAL DER VERENIGDE NEDERLANDEN EN VOLGENS HET BESLUIT VAN DE SYNODE NATIONAAL GEHOUDEN TE DORDRECHT IN DE JAREN 1618 EN 1619 UIT DE OORSPRONKELIJKE TALEN IN ONZE NEDERLANDSE TAAL GETROUWELIJK OVERGEZET -- BEVATTENDE AL DE KANONIEKE BOEKEN VAN HET -- OUDE EN NIEUWE TESTAMENT -- Based on electronic edition from http://www.coas.nl/bijbel.

Bible Hub

Job 11
Top of Page
Top of Page