APOKALUPSIS IOANNOU 10
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1kai eidon allon angelon ischuron katabainonta ek tou ouranou peribeblēmenon nephelēn kai ē iris epi tēn kephalēn autou kai to prosōpon autou ōs o ēlios kai oi podes autou ōs stuloi puros 2kai echōn en tē cheiri autou biblaridion ēneōgmenon kai ethēken ton poda autou ton dexion epi tēs thalassēs ton de euōnumon epi tēs gēs 3kai ekraxen phōnē megalē ōsper leōn mukatai kai ote ekraxen elalēsan ai epta brontai tas eautōn phōnas 4kai ote elalēsan ai epta brontai emellon graphein kai ēkousa phōnēn ek tou ouranou legousan sphragison a elalēsan ai epta brontai kai mē auta grapsēs 5kai o angelos on eidon estōta epi tēs thalassēs kai epi tēs gēs ēren tēn cheira autou tēn dexian eis ton ouranon 6kai ōmosen en tō zōnti eis tous aiōnas tōn aiōnōn os ektisen ton ouranon kai ta en autō kai tēn gēn kai ta en autē kai tēn thalassan kai ta en autē oti chronos ouketi estai 7all en tais ēmerais tēs phōnēs tou ebdomou angelou otan mellē salpizein kai etelesthē to mustērion tou theou ōs euēngelisen tous eautou doulous tous prophētas

8kai ē phōnē ēn ēkousa ek tou ouranou palin lalousan met emou kai legousan upage labe to biblaridon to ēneōgmenon en tē cheiri tou angelou tou estōtos epi tēs thalassēs kai epi tēs gēs 9kai apēltha pros ton angelon legōn autō dounai moi to biblaridion kai legei moi labe kai kataphage auto kai pikranei sou tēn koilian all en tō stomati sou estai gluku ōs meli 10kai elabon to biblaridion ek tēs cheiros tou angelou kai katephagon auto kai ēn en tō stomati mou ōs meli gluku kai ote ephagon auto epikranthē ē koilia mou 11kai legousin moi dei se palin prophēteusai epi laois kai ethnesin kai glōssais kai basileusin pollois

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Revelation 9
Top of Page
Top of Page