APOKALUPSIS IOANNOU 9
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1kai o pemptos angelos esalpisen kai idon astera ek tou ouranou peptōkota eis tēn gēn kai edothē autō ē kleis tou phreatos tēs abussou 2kai ēnoixen to phrear tēs abussou kai anebē kapnos ek tou phreatos ōs kapnos kaminou megalēs kai eskotōthē o ēlios kai o aēr ek tou kapnou tou phreatos 3kai ek tou kapnou exēlthon akrides eis tēn gēn kai edothē autois exousia ōs echousin exousian oi skorpioi tēs gēs 4kai errethē autois ina mē adikēsousin ton chorton tēs gēs oude pan chlōron oude pan dendron ei mē tous anthrōpous oitines ouk echousin tēn sphragida tou theou epi tōn metōpōn 5kai edothē autois ina mē apokteinōsin autous all ina basanisthēsontai mēnas pente kai o basanismos autōn ōs basanismos skorpiou otan paisē anthrōpon 6kai en tais ēmerais ekeinais zētēsousin oi anthrōpoi ton thanaton kai ou mē eurēsousin auton kai epithumēsousin apothanein kai pheugei o thanatos ap autōn

7kai ta omoiōmata tōn akridōn omoioi ippois ētoimasmenois eis polemon kai epi tas kephalas autōn ōs stephanoi omoioi chrusō kai ta prosōpa autōn ōs prosōpa anthrōpōn 8kai eichan trichas ōs trichas gunaikōn kai oi odontes autōn ōs leontōn ēsan 9kai eichon thōrakas ōs thōrakas sidērous kai ē phōnē tōn pterugōn autōn ōs phōnē armatōn ippōn pollōn trechontōn eis polemon 10kai echousin ouras omoias skorpiois kai kentra kai en tais ourais autōn ē exousia autōn adikēsai tous anthrōpous mēnas pente 11echousin ep autōn basilea ton angelon tēs abussou ō onoma autō ebraisti abaddōn kai en tē ellēnikē onoma echei apolluōn

12ē ouai ē mia apēlthen idou erchetai eti duo ouai meta tauta

13kai o ektos angelos esalpisen kai ēkousa phōnēn mian ek tōn tessarōn keratōn tou thusiastēriou tou chrusou tou enōpion tou theou 14legonta tō ektō angelō o echōn tēn salpinga luson tous tessaras angelous tous dedemenous epi tō potamō tō megalō euphratē 15kai eluthēsan oi tessares angeloi oi ētoimasmenoi eis tēn ōran kai ēmeran kai mēna kai eniauton ina apokteinōsin to triton tōn anthrōpōn 16kai o arithmos tōn strateumatōn tou ippikou dismuriades muriadōn ēkousa ton arithmon autōn 17kai outōs idon tous ippous en tē orasei kai tous kathēmenous ep autōn echontas thōrakas purinous kai uakinthinous kai theiōdeis kai ai kephalai tōn ippōn ōs kephalai leontōn kai ek tōn stomatōn autōn ekporeuetai pur kai kapnos kai theion 18apo tōn triōn plēgōn toutōn apektanthēsan to triton tōn anthrōpōn ek tou puros kai tou kapnou kai tou theiou tou ekporeuomenou ek tōn stomatōn autōn 19ē gar exousia tōn ippōn en tō stomati autōn estin kai en tais ourais autōn ai gar ourai autōn omoiai ophesin echousai kephalas kai en autais adikousin

20kai oi loipoi tōn anthrōpōn oi ouk apektanthēsan en tais plēgais tautais oude metenoēsan ek tōn ergōn tōn cheirōn autōn ina mē proskunēsousin ta daimonia kai ta eidōla ta chrusa kai ta argura kai ta chalka kai ta lithina kai ta xulina a oute blepein dunantai oute akouein oute peripatein 21kai ou metenoēsan ek tōn phonōn autōn oute ek tōn pharmakōn autōn oute ek tēs porneias autōn oute ek tōn klemmatōn autōn

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Revelation 8
Top of Page
Top of Page