APOKALUPSIS IOANNOU 8
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1kai otan ēnoixen tēn sphragida tēn ebdomēn egeneto sigē en tō ouranō ōs ēmiōrion 2kai idon tous epta angelous oi enōpion tou theou estēkasin kai edothēsan autois epta salpinges

3kai allos angelos ēlthen kai estathē epi tou thusiastēriou echōn libanōton chrusoun kai edothē autō thumiamata polla ina dōsei tais proseuchais tōn agiōn pantōn epi to thusiastērion to chrusoun to enōpion tou thronou 4kai anebē o kapnos tōn thumiamatōn tais proseuchais tōn agiōn ek cheiros tou angelou enōpion tou theou 5kai eilēphen o angelos ton libanōton kai egemisen auton ek tou puros tou thusiastēriou kai ebalen eis tēn gēn kai egenonto brontai kai phōnai kai astrapai kai seismos

6kai oi epta angeloi oi echontes tas epta salpingas ētoimasan autous ina salpisōsin

7kai o prōtos esalpisen kai egeneto chalaza kai pur memigmenon en aimati kai eblēthē eis tēn gēn kai to triton tēs gēs katekaē kai to triton tōn dendrōn katekaē kai pas chortos chlōros katekaē

8kai o deuteros angelos esalpisen kai ōs oros mega puri kaiomenon eblēthē eis tēn thalassan kai egeneto to triton tēs thalassēs aima 9kai apethanen to triton tōn ktismatōn tōn en tē thalassē ta echonta psuchas kai to triton tōn ploiōn diephtharēsan

10kai o tritos angelos esalpisen kai epesen ek tou ouranou astēr megas kaiomenos ōs lampas kai epesen epi to triton tōn potamōn kai epi tas pēgas tōn udatōn 11kai to onoma tou asteros legetai o apsinthos kai egeneto to triton tōn udatōn eis apsinthon kai polloi tōn anthrōpōn apethanon ek tōn udatōn oti epikranthēsan

12kai o tetartos angelos esalpisen kai eplēgē to triton tou ēliou kai to triton tēs selēnēs kai to triton tōn asterōn ina skotisthē to triton autōn kai ē ēmera mē phanē to triton autēs kai ē nux omoiōs

13kai idon kai ēkousa enos aetou petomenou en mesouranēmati legontos phōnē megalē ouai ouai ouai tous katoikountas epi tēs gēs ek tōn loipōn phōnōn tēs salpingos tōn triōn angelōn tōn mellontōn salpizein

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Revelation 7
Top of Page
Top of Page