APOKALUPSIS IOANNOU 7
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1kai meta touto idon tessaras angelous estōtas epi tas tessaras gōnias tēs gēs kratountas tous tessaras anemous tēs gēs ina mē pneē anemos epi tēs gēs mēte epi tēs thalassēs mēte epi pan dendron 2kai idon allon angelon anabainonta apo anatolēs ēliou echonta sphragida theou zōntos kai ekraxen phōnē megalē tois tessarsin angelois ois edothē autois adikēsai tēn gēn kai tēn thalassan 3legōn mē adikēsēte tēn gēn mēte tēn thalassan mēte ta dendra achri sphragisōmen tous doulous tou theou ēmōn epi tōn metōpōn autōn

4kai ēkousa ton arithmon tōn esphragismenōn ekaton tesserakonta tessares chiliades esphragismenoi ek pasēs phulēs uiōn israēl

5ek phulēs iouda dōdeka chiliades esphragismenoi ek phulēs roubēn dōdeka chiliades ek phulēs gad dōdeka chiliades 6ek phulēs asēr dōdeka chiliades ek phulēs nephthaleim dōdeka chiliades ek phulēs manassē dōdeka chiliades 7ek phulēs sumeōn dōdeka chiliades ek phulēs leuei dōdeka chiliades ek phulēs issachar dōdeka chiliades 8ek phulēs zaboulōn dōdeka chiliades ek phulēs iōsēph dōdeka chiliades ek phulēs beniamein dōdeka chiliades esphragismenoi

9meta tauta idon kai idou ochlos polus on arithmēsai auton oudeis edunato ek pantos ethnous kai phulōn kai laōn kai glōssōn estōtes enōpion tou thronou kai enōpion tou arniou peribeblēmenous stolas leukas kai phoinikas en tais chersin autōn 10kai krazousin phōnē megalē legontes ē sōtēria tō theō ēmōn tō kathēmenō epi tō thronō kai tō arniō 11kai pantes oi angeloi eistēkeisan kuklō tou thronou kai tōn presbuterōn kai tōn tessarōn zōōn kai epesan enōpion tou thronou epi ta prosōpa autōn kai prosekunēsan tō theō 12legontes amēn ē eulogia kai ē doxa kai ē sophia kai ē eucharistia kai ē timē kai ē dunamis kai ē ischus tō theō ēmōn eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

13kai apekrithē eis ek tōn presbuterōn legōn moi outoi oi peribeblēmenoi tas stolas tas leukas tines eisin kai pothen ēlthon 14kai eirēka autō kurie mou su oidas kai eipen moi outoi eisin oi erchomenoi ek tēs thlipseōs tēs megalēs kai eplunan tas stolas autōn kai eleukanan autas en tō aimati tou arniou 15dia touto eisin enōpion tou thronou tou theou kai latreuousin autō ēmeras kai nuktos en tō naō autou kai o kathēmenos epi tō thronō skēnōsei ep autous 16ou peinasousin eti oude dipsēsousin eti oude mē pesē ep autous o ēlios oude pan kauma 17oti to arnion to ana meson tou thronou poimanei autous kai odēgēsei autous epi zōēs pēgas udatōn kai exaleipsei o theos pan dakruon ek tōn ophthalmōn autōn

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Revelation 6
Top of Page
Top of Page