APOKALUPSIS IOANNOU 11
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1kai edothē moi kalamos omoios rabdō legōn egeire kai metrēson ton naon tou theou kai to thusiastērion kai tous proskunountas en autō 2kai tēn aulēn tēn exōthen tou naou ekbale exōthen kai mē autēn metrēsēs oti edothē tois ethnesin kai tēn polin tēn agian patēsousin mēnas tesserakonta duo 3kai dōsō tois dusin martusin mou kai prophēteusousin ēmeras chilias diakosias exēkonta peribeblēmenoi sakkous 4outoi eisin ai duo elaiai kai ai duo luchniai ai enōpion tou kuriou tēs gēs estōtes 5kai ei tis autous thelei adikēsai pur ekporeuetai ek tou stomatos autōn kai katesthiei tous echthrous autōn kai ei tis thelēsē autous adikēsai outōs dei auton apoktanthēnai 6outoi echousin exousian kleisai ton ouranon ina mē uetos brechē tas ēmeras tēs prophēteias autōn kai exousian echousin epi tōn udatōn strephein auta eis aima kai pataxai tēn gēn en pasē plēgē osakis ean thelēsōsin

7kai otan telesōsin tēn marturian autōn to thērion to anabainon ek tēs abussou poiēsei met autōn polemon kai nikēsei autous kai apoktenei autous 8kai to ptōma autōn epi tēs plateias tēs poleōs tēs megalēs ētis kaleitai pneumatikōs sodoma kai aiguptos opou kai o kurios autōn estaurōthē 9kai blepousin ek tōn laōn kai phulōn kai glōssōn kai ethnōn to ptōma autōn ēmeras treis kai ēmisu kai ta ptōmata autōn ouk aphiousin tethēnai eis mnēma 10kai oi katoikountes epi tēs gēs chairousin ep autois kai euphrainontai kai dōra pempousin allēlois oti outoi oi duo prophētai ebasanisan tous katoikountas epi tēs gēs

11kai meta tas treis ēmeras kai ēmisu pneuma zōēs ek tou theou eisēlthen en autois kai estēsan epi tous podas autōn kai phobos megas epepesen epi tous theōrountas autous 12kai ēkousan phōnēn megalēn ek tou ouranou legousan autois anabate ōde kai anebēsan eis ton ouranon en tē nephelē kai etheōrēsan autous oi echthroi autōn 13kai en ekeinē tē ōra egeneto seismos megas kai to dekaton tēs poleōs epesen kai apektanthēsan en tō seismō onomata anthrōpōn chiliades epta kai oi loipoi emphoboi egenonto kai edōkan doxan tō theō tou ouranou

14ē ouai ē deutera apēlthen idou ē ouai ē tritē erchetai tachu

15kai o ebdomos angelos esalpisen kai egenonto phōnai megalai en tō ouranō legontes egeneto ē basileia tou kosmou tou kuriou ēmōn kai tou christou autou kai basileusei eis tous aiōnas tōn aiōnōn 16kai oi eikosi tessares presbuteroi oi enōpion tou theou oi kathēntai epi tous thronous autōn epesan epi ta prosōpa autōn kai prosekunēsan tō theō 17legontes eucharistoumen soi kurie o theos o pantokratōr o ōn kai o ēn oti eilēphas tēn dunamin sou tēn megalēn kai ebasileusas 18kai ta ethnē ōrgisthēsan kai ēlthen ē orgē sou kai o kairos tōn nekrōn krithēnai kai dounai ton misthon tois doulois sou tois prophētais kai tois agiois kai tois phoboumenois to onoma sou tois mikrois kai tois megalois kai diaphtheirai tous diaphtheirontas tēn gēn

19kai ēnoigē o naos tou theou o en tō ouranō kai ōphthē ē kibōtos tēs diathēkēs autou en tō naō autou kai egenonto astrapai kai phōnai kai brontai kai seismos kai chalaza megalē

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Revelation 10
Top of Page
Top of Page