PROS ROMAIOUS 8
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1ouden ara nun katakrima tois en christō iēsou 2o gar nomos tou pneumatos tēs zōēs en christō iēsou ēleutherōsen se apo tou nomou tēs amartias kai tou thanatou 3to gar adunaton tou nomou en ō ēsthenei dia tēs sarkos o theos ton eautou uion pempsas en omoiōmati sarkos amartias kai peri amartias katekrinen tēn amartian en tē sarki 4ina to dikaiōma tou nomou plērōthē en ēmin tois mē kata sarka peripatousin alla kata pneuma 5oi gar kata sarka ontes ta tēs sarkos phronousin oi de kata pneuma ta tou pneumatos 6to gar phronēma tēs sarkos thanatos to de phronēma tou pneumatos zōē kai eirēnē 7dioti to phronēma tēs sarkos echthra eis theon tō gar nomō tou theou ouch upotassetai oude gar dunatai 8oi de en sarki ontes theō aresai ou dunantai

9umeis de ouk este en sarki alla en pneumati eiper pneuma theou oikei en umin ei de tis pneuma christou ouk echei outos ouk estin autou 10ei de christos en umin to men sōma nekron dia amartian to de pneuma zōē dia dikaiosunēn 11ei de to pneuma tou egeirantos ton iēsoun ek nekrōn oikei en umin o egeiras ek nekrōn christon iēsoun zōopoiēsei kai ta thnēta sōmata umōn dia tou enoikountos autou pneumatos en umin

12ara oun adelphoi opheiletai esmen ou tē sarki tou kata sarka zēn 13ei gar kata sarka zēte mellete apothnēskein ei de pneumati tas praxeis tou sōmatos thanatoute zēsesthe 14osoi gar pneumati theou agontai outoi uioi eisin theou 15ou gar elabete pneuma doulias palin eis phobon alla elabete pneuma uiothesias en ō krazomen abba o patēr 16auto to pneuma sunmarturei tō pneumati ēmōn oti esmen tekna theou 17ei de tekna kai klēronomoi klēronomoi men theou sunklēronomoi de christou eiper sunpaschomen ina kai sundoxasthōmen

18logizomai gar oti ouk axia ta pathēmata tou nun kairou pros tēn mellousan doxan apokaluphthēnai eis ēmas 19ē gar apokaradokia tēs ktiseōs tēn apokalupsin tōn uiōn tou theou apekdechetai 20tē gar mataiotēti ē ktisis upetagē ouch ekousa alla dia ton upotaxanta eph elpidi 21dioti kai autē ē ktisis eleutherōthēsetai apo tēs doulias tēs phthoras eis tēn eleutherian tēs doxēs tōn teknōn tou theou 22oidamen gar oti pasa ē ktisis sustenazei kai sunōdinei achri tou nun 23ou monon de alla kai autoi tēn aparchēn tou pneumatos echontes ēmeis kai autoi en eautois stenazomen uiothesian apekdechomenoi tēn apolutrōsin tou sōmatos ēmōn 24tē gar elpidi esōthēmen elpis de blepomenē ouk estin elpis o gar blepei tis ti kai elpizei 25ei de o ou blepomen elpizomen di upomonēs apekdechometha

26ōsautōs de kai to pneuma sunantilambanetai tē astheneia ēmōn to gar ti proseuxōmetha katho dei ouk oidamen alla auto to pneuma uperentunchanei stenagmois alalētois 27o de eraunōn tas kardias oiden ti to phronēma tou pneumatos oti kata theon entunchanei uper agiōn

28oidamen de oti tois agapōsin ton theon panta sunergei eis agathon tois kata prothesin klētois ousin 29oti ous proegnō kai proōrisen summorphous tēs eikonos tou uiou autou eis to einai auton prōtotokon en pollois adelphois 30ous de proōrisen toutous kai ekalesen kai ous ekalesen toutous kai edikaiōsen ous de edikaiōsen toutous kai edoxasen

31ti oun eroumen pros tauta ei o theos uper ēmōn tis kath ēmōn 32os ge tou idiou uiou ouk epheisato alla uper ēmōn pantōn paredōken auton pōs ouchi kai sun autō ta panta ēmin charisetai 33tis enkalesei kata eklektōn theou theos o dikaiōn 34tis o katakrinōn christos iēsous o apothanōn mallon de egertheis os estin en dexia tou theou os kai entunchanei uper ēmōn

35tis ēmas chōrisei apo tēs agapēs tou christou thlipsis ē stenochōria ē diōgmos ē limos ē gumnotēs ē kindunos ē machaira

36kathōs gegraptai oti eneken sou thanatoumetha olēn tēn ēmeran elogisthēmen ōs probata sphagēs

37all en toutois pasin upernikōmen dia tou agapēsantos ēmas 38pepeismai gar oti oute thanatos oute zōē oute angeloi oute archai oute enestōta oute mellonta oute dunameis 39oute upsōma oute bathos oute tis ktisis etera dunēsetai ēmas chōrisai apo tēs agapēs tou theou tēs en christō iēsou tō kuriō ēmōn

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Romans 7
Top of Page
Top of Page