1 Corinthians 12:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1437 [e]ἐὰν
ean
IfConj
3004 [e]εἴπῃ
eipē
should sayV-ASA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
4228 [e]πούς
pous
foot,N-NMS
3754 [e]Ὅτι
Hoti
BecauseConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]εἰμὶ
eimi
I amV-PIA-1S
5495 [e]χείρ,
cheir
a hand,N-NFS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]εἰμὶ
eimi
I amV-PIA-1S
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
4983 [e]σώματος,
sōmatos
body,N-GNS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
3844 [e]παρὰ
para
on account ofPrep
3778 [e]τοῦτο
touto
this,DPro-ANS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔστιν
estin
is itV-PIA-3S
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
4983 [e]σώματος.
sōmatos
body.N-GNS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:15 Greek NT: Nestle 1904
ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος· οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, - οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος· οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος

1 Corinthians 12:15 Hebrew Bible
אם תאמר הרגל אינני יד על כן אינני מן הגוף הבעבור זאת איננה מן הגוף׃

1 Corinthians 12:15 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܬܐܡܪ ܓܝܪ ܪܓܠܐ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܝܬ ܐܝܕܐ ܠܐ ܗܘܝܬ ܡܢܗ ܡܢ ܦܓܪܐ ܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܝܬܝܗ ܡܢܗ ܡܢ ܦܓܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
If the foot says, "Because I am not a hand, I am not a part of the body," it is not for this reason any the less a part of the body.

King James Bible
If the foot shall say, Because I am not the hand, I am not of the body; is it therefore not of the body?

Holman Christian Standard Bible
If the foot should say, "Because I'm not a hand, I don't belong to the body," in spite of this it still belongs to the body.
Treasury of Scripture Knowledge

Judges 9:8-15 The trees went forth on a time to anoint a king over them; and they …

2 Kings 14:9 And Jehoash the king of Israel sent to Amaziah king of Judah, saying…

Links
1 Corinthians 12:151 Corinthians 12:15 NIV1 Corinthians 12:15 NLT1 Corinthians 12:15 ESV1 Corinthians 12:15 NASB1 Corinthians 12:15 KJV1 Corinthians 12:15 Bible Apps1 Corinthians 12:15 Biblia Paralela1 Corinthians 12:15 Chinese Bible1 Corinthians 12:15 French Bible1 Corinthians 12:15 German BibleBible Hub
1 Corinthians 12:14
Top of Page
Top of Page