1 Kings 1:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6659 [e]וְצָד֣וֹק
wə-ṣā-ḏō-wq
But ZadokConj-w | N-proper-ms
3548 [e]הַ֠כֹּהֵן
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
1141 [e]וּבְנָיָ֨הוּ
ū-ḇə-nā-yā-hū
and BenaiahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
3077 [e]יְהוֹיָדָ֜ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘
of JehoiadaN-proper-ms
5416 [e]וְנָתָ֤ן
wə-nā-ṯān
and NathanConj-w | N-proper-ms
5030 [e]הַנָּבִיא֙
han-nā-ḇî
the prophetArt | N-ms
8096 [e]וְשִׁמְעִ֣י
wə-šim-‘î
and ShimeiConj-w | N-proper-ms
7472 [e]וְרֵעִ֔י
wə-rê-‘î,
and ReiConj-w | N-proper-ms
1368 [e]וְהַגִּבּוֹרִ֖ים
wə-hag-gib-bō-w-rîm
and the mighty menConj-w, Art | Adj-mp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
who [belonged]Pro-r
1732 [e]לְדָוִ֑ד
lə-ḏā-wiḏ;
to DavidPrep-l | N-proper-ms
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
1961 [e]הָי֖וּ
hā-yū
wereV-Qal-Perf-3cp
5973 [e]עִם־
‘im-
withPrep
138 [e]אֲדֹנִיָּֽהוּ׃
’ă-ḏō-nî-yā-hū.
AdonijahN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים א 1:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְצָדֹ֣וק הַ֠כֹּהֵן וּבְנָיָ֨הוּ בֶן־יְהֹויָדָ֜ע וְנָתָ֤ן הַנָּבִיא֙ וְשִׁמְעִ֣י וְרֵעִ֔י וְהַגִּבֹּורִ֖ים אֲשֶׁ֣ר לְדָוִ֑ד לֹ֥א הָי֖וּ עִם־אֲדֹנִיָּֽהוּ׃

מלכים א 1:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וצדוק הכהן ובניהו בן־יהוידע ונתן הנביא ושמעי ורעי והגבורים אשר לדוד לא היו עם־אדניהו׃

מלכים א 1:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וצדוק הכהן ובניהו בן־יהוידע ונתן הנביא ושמעי ורעי והגבורים אשר לדוד לא היו עם־אדניהו׃

מלכים א 1:8 Hebrew Bible
וצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע ונתן הנביא ושמעי ורעי והגבורים אשר לדוד לא היו עם אדניהו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
But Zadok the priest, Benaiah the son of Jehoiada, Nathan the prophet, Shimei, Rei, and the mighty men who belonged to David, were not with Adonijah.

King James Bible
But Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and Nathan the prophet, and Shimei, and Rei, and the mighty men which belonged to David, were not with Adonijah.

Holman Christian Standard Bible
but Zadok the priest, Benaiah son of Jehoiada, Nathan the prophet, Shimei, Rei, and David's warriors did not side with Adonijah.
Treasury of Scripture Knowledge

Zadok

1 Kings 2:35 And the king put Benaiah the son of Jehoiada in his room over the …

2 Samuel 8:17,18 And Zadok the son of Ahitub, and Ahimelech the son of Abiathar, were …

2 Samuel 20:25 And Sheva was scribe: and Zadok and Abiathar were the priests:

1 Chronicles 27:5,6 The third captain of the host for the third month was Benaiah the …

Ezekiel 44:15 But the priests the Levites, the sons of Zadok, that kept the charge …

Nathan

2 Samuel 7:2-4 That the king said to Nathan the prophet, See now, I dwell in an …

2 Samuel 12:1-15 And the LORD sent Nathan to David. And he came to him, and said to …

Shimei

1 Kings 4:18 Shimei the son of Elah, in Benjamin:

Zechariah 12:13 The family of the house of Levi apart, and their wives apart; the …

the mighty

2 Samuel 23:8-39 These be the names of the mighty men whom David had: The Tachmonite …

1 Chronicles 11:10-47 These also are the chief of the mighty men whom David had, who strengthened …

Links
1 Kings 1:81 Kings 1:8 NIV1 Kings 1:8 NLT1 Kings 1:8 ESV1 Kings 1:8 NASB1 Kings 1:8 KJV1 Kings 1:8 Bible Apps1 Kings 1:8 Biblia Paralela1 Kings 1:8 Chinese Bible1 Kings 1:8 French Bible1 Kings 1:8 German BibleBible Hub
1 Kings 1:7
Top of Page
Top of Page