1 Peter 2:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]τοῦτο
touto
ThisDPro-NNS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
5485 [e]χάρις
charis
[is] acceptable,N-NFS
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
1223 [e]διὰ
dia
for sake ofPrep
4893 [e]συνείδησιν
syneidēsin
conscienceN-AFS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
toward God,N-GMS
5297 [e]ὑποφέρει
hypopherei
enduresV-PIA-3S
5100 [e]τις
tis
anyoneIPro-NMS
3077 [e]λύπας
lypas
griefs,N-AFP
3958 [e]πάσχων
paschōn
sufferingV-PPA-NMS
95 [e]ἀδίκως.
adikōs
unjustly.Adv

Greek Texts
ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:19 Greek NT: Nestle 1904
τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν Θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως·

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως·

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tοῦτο γὰρ χάρις, εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας, πάσχων ἀδίκως.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
τοῦτο γὰρ χάρις, εἰ διὰ συνείδησιν Θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας, πάσχων ἀδίκως.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὗτος γάρ χάρις εἰ διά συνείδησις θεός ὑποφέρω τὶς λύπη πάσχω ἀδίκως

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τοῦτο γὰρ χάρις, εἰ διὰ συνείδησιν Θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας, πάσχων ἀδίκως.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως

1 Peter 2:19 Hebrew Bible
כי חסד הוא לאיש אם ישבע ממררים ויענה חנם למען דעת האלהים׃

1 Peter 2:19 Aramaic NT: Peshitta
ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܬܐܪܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܡܤܝܒܪܝܢ ܥܩܬܐ ܕܐܬܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܒܥܘܠܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For this finds favor, if for the sake of conscience toward God a person bears up under sorrows when suffering unjustly.

King James Bible
For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully.

Holman Christian Standard Bible
For it brings favor if, mindful of God's will, someone endures grief from suffering unjustly.
Treasury of Scripture Knowledge

this.

1 Peter 2:20 For what glory is it, if, when you be buffeted for your faults, you …

Luke 6:32 For if you love them which love you, what thank have you? for sinners …

thankworthy. or, thank.

Acts 11:23 Who, when he came, and had seen the grace of God, was glad, and exhorted …

1 Corinthians 15:10 But by the grace of God I am what I am: and his grace which was bestowed …

2 Corinthians 1:12 For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that …

2 Corinthians 8:1 Moreover, brothers, we do you to wit of the grace of God bestowed …

for conscience.

1 Peter 3:14-17 But and if you suffer for righteousness' sake, happy are you: and …

Matthew 5:10-12 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for …

John 15:21 But all these things will they do to you for my name's sake, because …

Romans 13:5 Why you must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake.

2 Timothy 1:12 For the which cause I also suffer these things: nevertheless I am …

suffering.

Job 21:27 Behold, I know your thoughts, and the devices which you wrongfully …

Psalm 35:19 Let not them that are my enemies wrongfully rejoice over me: neither …

Psalm 38:19 But my enemies are lively, and they are strong: and they that hate …

Psalm 69:4 They that hate me without a cause are more than the hairs of my head: …

Psalm 119:86 All your commandments are faithful: they persecute me wrongfully; help you me.

Links
1 Peter 2:191 Peter 2:19 NIV1 Peter 2:19 NLT1 Peter 2:19 ESV1 Peter 2:19 NASB1 Peter 2:19 KJV1 Peter 2:19 Bible Apps1 Peter 2:19 Biblia Paralela1 Peter 2:19 Chinese Bible1 Peter 2:19 French Bible1 Peter 2:19 German BibleBible Hub
1 Peter 2:18
Top of Page
Top of Page