2 Chronicles 17:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5973 [e]וְעִמָּהֶ֣ם
wə-‘im-mā-hem
And with themConj-w | Prep | 3mp
3881 [e]הַלְוִיִּ֗ם
hal-wî-yim,
[he sent] LevitesArt | N-proper-mp
8098 [e]שְֽׁמַֽעְיָ֡הוּ
šə-ma‘-yā-hū
ShemaiahN-proper-ms
5418 [e]וּנְתַנְיָ֡הוּ
ū-nə-ṯan-yā-hū
and NethaniahConj-w | N-proper-ms
2069 [e]וּזְבַדְיָ֡הוּ
ū-zə-ḇaḏ-yā-hū
and ZebadiahConj-w | N-proper-ms
6214 [e]וַעֲשָׂהאֵ֡ל
wa-‘ă-śā-h-’êl
and AsahelConj-w | N-proper-ms
  [ושמרימות]
[ū-šə-mi-rî-mō-wṯ
ShemiramothConjunctive waw :: Noun - proper - masculine singular Conj-w | N-proper-ms
 
ḵ]
 
8070 [e](וּשְׁמִֽירָמ֡וֹת)
(ū-šə-mî-rā-mō-wṯ
ShemiramothConj-w | N-proper-ms
 
q)
 
3083 [e]וִֽיהוֹנָתָן֩
wî-hō-w-nā-ṯān
JonathanConj-w | N-proper-ms
138 [e]וַאֲדֹ֨נִיָּ֧הוּ
wa-’ă-ḏō-nî-yā-hū
and AdonijahConj-w | N-proper-ms
2900 [e]וְטֽוֹבִיָּ֛הוּ
wə-ṭō-w-ḇî-yā-hū
and TobijahConj-w | N-proper-ms
  וְט֥וֹב
wə-ṭō-wḇ
and 
2899 [e]אֲדוֹנִיָּ֖ה
’ă-ḏō-w-nî-yāh
TobadonijahConj-w | N-proper-ms
3881 [e]הַלְוִיִּ֑ם
hal-wî-yim;
the LevitesArt | N-proper-mp
5973 [e]וְעִמָּהֶ֛ם
wə-‘im-mā-hem
and with themConj-w | Prep | 3mp
476 [e]אֱלִישָׁמָ֥ע
’ĕ-lî-šā-mā‘
ElishamaN-proper-ms
3088 [e]וִֽיהוֹרָ֖ם
wî-hō-w-rām
and JehoramConj-w | N-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֲנִֽים׃
hak-kō-hă-nîm.
the priestsArt | N-mp

Hebrew Texts
דברי הימים ב 17:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעִמָּהֶ֣ם הַלְוִיִּ֗ם שְֽׁמַֽעְיָ֡הוּ וּנְתַנְיָ֡הוּ וּזְבַדְיָ֡הוּ וַעֲשָׂהאֵ֡ל [וּשְׁמִרִימֹות כ] (וּשְׁמִֽירָמֹ֡ות ק) וִֽיהֹונָתָן֩ וַאֲדֹ֨נִיָּ֧הוּ וְטֹֽובִיָּ֛הוּ וְטֹ֥וב אֲדֹונִיָּ֖ה הַלְוִיִּ֑ם וְעִמָּהֶ֛ם אֱלִישָׁמָ֥ע וִֽיהֹורָ֖ם הַכֹּהֲנִֽים׃

דברי הימים ב 17:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועמהם הלוים שמעיהו ונתניהו וזבדיהו ועשהאל [ושמרימות כ] (ושמירמות ק) ויהונתן ואדניהו וטוביהו וטוב אדוניה הלוים ועמהם אלישמע ויהורם הכהנים׃

דברי הימים ב 17:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועמהם הלוים שמעיהו ונתניהו וזבדיהו ועשהאל [ושמרימות כ] (ושמירמות ק) ויהונתן ואדניהו וטוביהו וטוב אדוניה הלוים ועמהם אלישמע ויהורם הכהנים׃

דברי הימים ב 17:8 Hebrew Bible
ועמהם הלוים שמעיהו ונתניהו וזבדיהו ועשהאל ושמרימות ויהונתן ואדניהו וטוביהו וטוב אדוניה הלוים ועמהם אלישמע ויהורם הכהנים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and with them the Levites, Shemaiah, Nethaniah, Zebadiah, Asahel, Shemiramoth, Jehonathan, Adonijah, Tobijah and Tobadonijah, the Levites; and with them Elishama and Jehoram, the priests.

King James Bible
And with them he sent Levites, even Shemaiah, and Nethaniah, and Zebadiah, and Asahel, and Shemiramoth, and Jehonathan, and Adonijah, and Tobijah, and Tobadonijah, Levites; and with them Elishama and Jehoram, priests.

Holman Christian Standard Bible
The Levites with them were Shemaiah, Nethaniah, Zebadiah, Asahel, Shemiramoth, Jehonathan, Adonijah, Tobijah, and Tob-adonijah; the priests, Elishama and Jehoram, were with these Levites.
Treasury of Scripture Knowledge

priests

Ezra 7:1-6 Now after these things, in the reign of Artaxerxes king of Persia, …

Malachi 2:7 For the priest's lips should keep knowledge, and they should seek …

Links
2 Chronicles 17:82 Chronicles 17:8 NIV2 Chronicles 17:8 NLT2 Chronicles 17:8 ESV2 Chronicles 17:8 NASB2 Chronicles 17:8 KJV2 Chronicles 17:8 Bible Apps2 Chronicles 17:8 Biblia Paralela2 Chronicles 17:8 Chinese Bible2 Chronicles 17:8 French Bible2 Chronicles 17:8 German BibleBible Hub
2 Chronicles 17:7
Top of Page
Top of Page