Matthew 22:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
1320 [e]Διδάσκαλε,
Didaskale
Teacher,N-VMS
3475 [e]Μωϋσῆς
Mōusēs
MosesN-NMS
3004 [e]εἶπεν
eipen
said,V-AIA-3S
1437 [e]Ἐάν
Ean
IfConj
5100 [e]τις
tis
anyoneIPro-NMS
599 [e]ἀποθάνῃ
apothanē
should dieV-ASA-3S
3361 [e]μὴ
notAdv
2192 [e]ἔχων
echōn
havingV-PPA-NMS
5043 [e]τέκνα,
tekna
children,N-ANP
1918 [e]ἐπιγαμβρεύσει
epigambreusei
will marryV-FIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
80 [e]ἀδελφὸς
adelphos
brotherN-NMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1135 [e]γυναῖκα
gynaika
wifeN-AFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of him,PPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
450 [e]ἀναστήσει
anastēsei
he will raise upV-FIA-3S
4690 [e]σπέρμα
sperma
offspringN-ANS
3588 [e]τῷ
for theArt-DMS
80 [e]ἀδελφῷ
adelphō
brotherN-DMS
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:24 Greek NT: Nestle 1904
λέγοντες Διδάσκαλε, Μωϋσῆς εἶπεν Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγοντες Διδάσκαλε, Μωυσῆς εἶπεν Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγοντες Διδάσκαλε, Μωυσῆς εἶπεν Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωσῆς εἴπεν, Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν, ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγοντες· διδάσκαλε, Μωϋσῆς εἶπεν· ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν, Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν, Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ

Matthew 22:24 Hebrew Bible
רבי הן משה אמר איש כי ימות ובנים אין לו אחיו ייבם את אשתו והקים זרע לאחיו׃

Matthew 22:24 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܠܦܢܐ ܡܘܫܐ ܐܡܪ ܠܢ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܡܘܬ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܒܢܝܐ ܢܤܒ ܐܚܘܗܝ ܐܢܬܬܗ ܘܢܩܝܡ ܙܪܥܐ ܠܐܚܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
asking, "Teacher, Moses said, 'IF A MAN DIES HAVING NO CHILDREN, HIS BROTHER AS NEXT OF KIN SHALL MARRY HIS WIFE, AND RAISE UP CHILDREN FOR HIS BROTHER.'

King James Bible
Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.

Holman Christian Standard Bible
Teacher, Moses said, if a man dies, having no children, his brother is to marry his wife and raise up offspring for his brother.
Treasury of Scripture Knowledge

Master.

Matthew 22:16,36 And they sent out to him their disciples with the Herodians, saying, …

Matthew 7:21 Not every one that said to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom …

Luke 6:46 And why call you me, Lord, Lord, and do not the things which I say?

Moses.

Genesis 38:8,11 And Judah said to Onan, Go in to your brother's wife, and marry her, …

Deuteronomy 25:5-10 If brothers dwell together, and one of them die, and have no child, …

Ruth 1:11 And Naomi said, Turn again, my daughters: why will you go with me? …

Mark 12:19 Master, Moses wrote to us, If a man's brother die, and leave his …

Luke 20:28 Saying, Master, Moses wrote to us, If any man's brother die, having …

Links
Matthew 22:24Matthew 22:24 NIVMatthew 22:24 NLTMatthew 22:24 ESVMatthew 22:24 NASBMatthew 22:24 KJVMatthew 22:24 Bible AppsMatthew 22:24 Biblia ParalelaMatthew 22:24 Chinese BibleMatthew 22:24 French BibleMatthew 22:24 German BibleBible Hub
Matthew 22:23
Top of Page
Top of Page