PROS KORINTHIOUS A΄ 7
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1peri de ōn egrapsate moi kalon anthrōpō gunaikos mē aptesthai 2dia de tas porneias ekastos tēn eautou gunaika echetō kai ekastē ton idion andra echetō 3tē gunaiki o anēr tēn opheilomenēn eunoian apodidotō omoiōs de kai ē gunē tō andri 4ē gunē tou idiou sōmatos ouk exousiazei all o anēr omoiōs de kai o anēr tou idiou sōmatos ouk exousiazei all ē gunē 5mē apostereite allēlous ei mē ti an ek sumphōnou pros kairon ina scholazēte tē nēsteia kai tē proseuchē kai palin epi to auto sunerchēsthe ina mē peirazē umas o satanas dia tēn akrasian umōn 6touto de legō kata sungnōmēn ou kat epitagēn 7thelō gar pantas anthrōpous einai ōs kai emauton all ekastos idion charisma echei ek theou os men outōs os de outōs

8legō de tois agamois kai tais chērais kalon autois estin ean meinōsin ōs kagō 9ei de ouk enkrateuontai gamēsatōsan kreisson gar estin gamēsai ē purousthai

10tois de gegamēkosin parangellō ouk egō all o kurios gunaika apo andros mē chōristhēnai 11ean de kai chōristhē menetō agamos ē tō andri katallagētō kai andra gunaika mē aphienai

12tois de loipois egō legō ouch o kurios ei tis adelphos gunaika echei apiston kai autē suneudokei oikein met autou mē aphietō autēn 13kai gunē ētis echei andra apiston kai autos suneudokei oikein met autēs mē aphietō auton 14ēgiastai gar o anēr o apistos en tē gunaiki kai ēgiastai ē gunē ē apistos en tō andri epei ara ta tekna umōn akatharta estin nun de agia estin 15ei de o apistos chōrizetai chōrizesthō ou dedoulōtai o adelphos ē ē adelphē en tois toioutois en de eirēnē keklēken ēmas o theos 16ti gar oidas gunai ei ton andra sōseis ē ti oidas aner ei tēn gunaika sōseis

17ei mē ekastō ōs emerisen o theos ekaston ōs keklēken o kurios outōs peripateitō kai outōs en tais ekklēsiais pasais diatassomai 18peritetmēmenos tis eklēthē mē epispasthō en akrobustia tis eklēthē mē peritemnesthō 19ē peritomē ouden estin kai ē akrobustia ouden estin alla tērēsis entolōn theou 20ekastos en tē klēsei ē eklēthē en tautē menetō

21doulos eklēthēs mē soi meletō all ei kai dunasai eleutheros genesthai mallon chrēsai 22o gar en kuriō klētheis doulos apeleutheros kuriou estin omoiōs kai o eleutheros klētheis doulos estin christou 23timēs ēgorasthēte mē ginesthe douloi anthrōpōn 24ekastos en ō eklēthē adelphoi en toutō menetō para tō theō

25peri de tōn parthenōn epitagēn kuriou ouk echō gnōmēn de didōmi ōs ēleēmenos upo kuriou pistos einai 26nomizō oun touto kalon uparchein dia tēn enestōsan anankēn oti kalon anthrōpō to outōs einai 27dedesai gunaiki mē zētei lusin lelusai apo gunaikos mē zētei gunaika 28ean de kai gēmēs ouch ēmartes kai ean gēmē ē parthenos ouch ēmarten thlipsin de tē sarki exousin oi toioutoi egō de umōn pheidomai 29touto de phēmi adelphoi o kairos sunestalmenos to loipon estin ina kai oi echontes gunaikas ōs mē echontes ōsin 30kai oi klaiontes ōs mē klaiontes kai oi chairontes ōs mē chairontes kai oi agorazontes ōs mē katechontes 31kai oi chrōmenoi tō kosmō toutō ōs mē katachrōmenoi paragei gar to schēma tou kosmou toutou

32thelō de umas amerimnous einai o agamos merimna ta tou kuriou pōs aresei tō kuriō 33o de gamēsas merimna ta tou kosmou pōs aresei tē gunaiki 34memeristai ē gunē kai ē parthenos ē agamos merimna ta tou kuriou ina ē agia kai sōmati kai pneumati ē de gamēsasa merimna ta tou kosmou pōs aresei tō andri 35touto de pros to umōn autōn sumpheron legō ouch ina brochon umin epibalō alla pros to euschēmon kai euprosedron tō kuriō aperispastōs

36ei de tis aschēmonein epi tēn parthenon autou nomizei ean ē uperakmos kai outōs opheilei ginesthai o thelei poieitō ouch amartanei gameitōsan 37os de estēken edraios en tē kardia mē echōn anankēn exousian de echei peri tou idiou thelēmatos kai touto kekriken en tē kardia autou tou tērein tēn eautou parthenon kalōs poiei 38ōste kai o ekgamizōn kalōs poiei o de mē ekgamizōn kreisson poiei

39gunē dedetai nomō eph oson chronon zē o anēr autēs ean de koimēthē o anēr autēs eleuthera estin ō thelei gamēthēnai monon en kuriō 40makariōtera de estin ean outōs meinē kata tēn emēn gnōmēn dokō de kagō pneuma theou echein

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 6
Top of Page
Top of Page