PRAXEIS 25
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1phēstos oun epibas tē eparchia meta treis ēmeras anebē eis ierosoluma apo kaisareias 2enephanisan de autō o archiereus kai oi prōtoi tōn ioudaiōn kata tou paulou kai parekaloun auton 3aitoumenoi charin kat autou opōs metapempsētai auton eis ierousalēm enedran poiountes anelein auton kata tēn odon 4o men oun phēstos apekrithē tēreisthai ton paulon en kaisareia eauton de mellein en tachei ekporeuesthai 5oi oun dunatoi en umin phēsin sunkatabantes ei ti estin en tō andri toutō katēgoreitōsan autou

6diatripsas de en autois ēmeras pleious ē deka katabas eis kaisareian tē epaurion kathisas epi tou bēmatos ekeleusen ton paulon achthēnai 7paragenomenou de autou periestēsan oi apo ierosolumōn katabebēkotes ioudaioi polla kai barea aitiamata pherontes kata tou paulou a ouk ischuon apodeixai 8apologoumenou autou oti oute eis ton nomon tōn ioudaiōn oute eis to ieron oute eis kaisara ti ēmarton 9o phēstos de tois ioudaiois thelōn charin katathesthai apokritheis tō paulō eipen theleis eis ierosoluma anabas ekei peri toutōn krinesthai ep emou

10eipen de o paulos epi tou bēmatos kaisaros estōs eimi ou me dei krinesthai ioudaious ouden ēdikēsa ōs kai su kallion epiginōskeis 11ei men gar adikō kai axion thanatou pepracha ti ou paraitoumai to apothanein ei de ouden estin ōn outoi katēgorousin mou oudeis me dunatai autois charisasthai kaisara epikaloumai 12tote o phēstos sullalēsas meta tou sumbouliou apekrithē kaisara epikeklēsai epi kaisara poreusē

13ēmerōn de diagenomenōn tinōn agrippas o basileus kai bernikē katēntēsan eis kaisareian aspasomenoi ton phēston 14ōs de pleious ēmeras dietribon ekei o phēstos tō basilei anetheto ta kata ton paulon legōn anēr tis estin kataleleimmenos upo phēlikos desmios 15peri ou genomenou mou eis ierosoluma enephanisan oi archiereis kai oi presbuteroi tōn ioudaiōn aitoumenoi kat autou dikēn 16pros ous apekrithēn oti ouk estin ethos rōmaiois charizesthai tina anthrōpon eis apōleian prin ē o katēgoroumenos kata prosōpon echoi tous katēgorous topon te apologias laboi peri tou enklēmatos 17sunelthontōn oun autōn enthade anabolēn mēdemian poiēsamenos tē exēs kathisas epi tou bēmatos ekeleusa achthēnai ton andra 18peri ou stathentes oi katēgoroi oudemian aitian epepheron ōn upenooun egō 19zētēmata de tina peri tēs idias deisidaimonias eichon pros auton kai peri tinos iēsou tethnēkotos on ephasken o paulos zēn 20aporoumenos de egō eis tēn peri toutou zētēsin elegon ei bouloito poreuesthai eis ierousalēm kakei krinesthai peri toutōn 21tou de paulou epikalesamenou tērēthēnai auton eis tēn tou sebastou diagnōsin ekeleusa tēreisthai auton eōs ou pempsō auton pros kaisara 22agrippas de pros ton phēston ephē eboulomēn kai autos tou anthrōpou akousai o de aurion phēsin akousē autou

23tē oun epaurion elthontos tou agrippa kai tēs bernikēs meta pollēs phantasias kai eiselthontōn eis to akroatērion sun te tois chiliarchois kai andrasin tois kat exochēn ousin tēs poleōs kai keleusantos tou phēstou ēchthē o paulos 24kai phēsin o phēstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes ēmin andres theōreite touton peri ou pan to plēthos tōn ioudaiōn enetuchon moi en te ierosolumois kai enthade epiboōntes mē dein zēn auton mēketi 25egō de katalabomenos mēden axion thanatou auton peprachenai kai autou de toutou epikalesamenou ton sebaston ekrina pempein auton 26peri ou asphales ti grapsai tō kuriō ouk echō dio proēgagon auton eph umōn kai malista epi sou basileu agrippa opōs tēs anakriseōs genomenēs schō ti grapsai 27alogon gar moi dokei pemponta desmion mē kai tas kat autou aitias sēmanai

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Acts 24
Top of Page
Top of Page