PROS EPHESIOUS 6
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1ta tekna upakouete tois goneusin umōn en kuriō touto gar estin dikaion 2tima ton patera sou kai tēn mētera ētis estin entolē prōtē en epangelia 3ina eu soi genētai kai esē makrochronios epi tēs gēs

4kai oi pateres mē parorgizete ta tekna umōn all ektrephete auta en paideia kai nouthesia kuriou

5oi douloi upakouete tois kuriois kata sarka meta phobou kai tromou en aplotēti tēs kardias umōn ōs tō christō 6mē kat ophthalmodouleian ōs anthrōpareskoi all ōs douloi tou christou poiountes to thelēma tou theou ek psuchēs 7met eunoias douleuontes tō kuriō kai ouk anthrōpois 8eidotes oti o ean ti ekastos poiēsē agathon touto komieitai para tou kuriou eite doulos eite eleutheros

9kai oi kurioi ta auta poieite pros autous anientes tēn apeilēn eidotes oti kai umōn autōn o kurios estin en ouranois kai prosōpolēpsia ouk estin par autō

10to loipon adelphoi mou endunamousthe en kuriō kai en tō kratei tēs ischuos autou 11endusasthe tēn panoplian tou theou pros to dunasthai umas stēnai pros tas methodeias tou diabolou 12oti ouk estin ēmin ē palē pros aima kai sarka alla pros tas archas pros tas exousias pros tous kosmokratoras tou skotous tou aiōnos toutou pros ta pneumatika tēs ponērias en tois epouraniois 13dia touto analabete tēn panoplian tou theou ina dunēthēte antistēnai en tē ēmera tē ponēra kai apanta katergasamenoi stēnai 14stēte oun perizōsamenoi tēn osphun umōn en alētheia kai endusamenoi ton thōraka tēs dikaiosunēs 15kai upodēsamenoi tous podas en etoimasia tou euangeliou tēs eirēnēs 16epi pasin analabontes ton thureon tēs pisteōs en ō dunēsesthe panta ta belē tou ponērou ta pepurōmena sbesai 17kai tēn perikephalaian tou sōtēriou dexasthe kai tēn machairan tou pneumatos o estin rēma theou

18dia pasēs proseuchēs kai deēseōs proseuchomenoi en panti kairō en pneumati kai eis auto touto agrupnountes en pasē proskarterēsei kai deēsei peri pantōn tōn agiōn 19kai uper emou ina moi dotheiē logos en anoixei tou stomatos mou en parrēsia gnōrisai to mustērion tou euangeliou 20uper ou presbeuō en alusei ina en autō parrēsiasōmai ōs dei me lalēsai

21ina de eidēte kai umeis ta kat eme ti prassō panta umin gnōrisei tuchikos o agapētos adelphos kai pistos diakonos en kuriō 22on epempsa pros umas eis auto touto ina gnōte ta peri ēmōn kai parakalesē tas kardias umōn

23eirēnē tois adelphois kai agapē meta pisteōs apo theou patros kai kuriou iēsou christou 24ē charis meta pantōn tōn agapōntōn ton kurion ēmōn iēsoun christon en aphtharsia amēn [pros ephesious egraphē apo rōmēs dia tuchikou]

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Ephesians 5
Top of Page
Top of Page