PROS PHILIPPESIOUS 4
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1ōste adelphoi mou agapētoi kai epipothētoi chara kai stephanos mou outōs stēkete en kuriō agapētoi

2euōdian parakalō kai suntuchēn parakalō to auto phronein en kuriō 3kai erōtō kai se suzuge gnēsie sullambanou autais aitines en tō euangeliō sunēthlēsan moi meta kai klēmentos kai tōn loipōn sunergōn mou ōn ta onomata en biblō zōēs

4chairete en kuriō pantote palin erō chairete 5to epieikes umōn gnōsthētō pasin anthrōpois o kurios engus 6mēden merimnate all en panti tē proseuchē kai tē deēsei meta eucharistias ta aitēmata umōn gnōrizesthō pros ton theon 7kai ē eirēnē tou theou ē uperechousa panta noun phrourēsei tas kardias umōn kai ta noēmata umōn en christō iēsou

8to loipon adelphoi osa estin alēthē osa semna osa dikaia osa agna osa prosphilē osa euphēma ei tis aretē kai ei tis epainos tauta logizesthe 9a kai emathete kai parelabete kai ēkousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tēs eirēnēs estai meth umōn

10echarēn de en kuriō megalōs oti ēdē pote anethalete to uper emou phronein eph ō kai ephroneite ēkaireisthe de 11ouch oti kath usterēsin legō egō gar emathon en ois eimi autarkēs einai 12oida de tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuēmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai 13panta ischuō en tō endunamounti me christō 14plēn kalōs epoiēsate sunkoinōnēsantes mou tē thlipsei

15oidate de kai umeis philippēsioi oti en archē tou euangeliou ote exēlthon apo makedonias oudemia moi ekklēsia ekoinōnēsen eis logon doseōs kai lēpseōs ei mē umeis monoi 16oti kai en thessalonikē kai apax kai dis eis tēn chreian moi epempsate 17ouch oti epizētō to doma all epizētō ton karpon ton pleonazonta eis logon umōn 18apechō de panta kai perisseuō peplērōmai dexamenos para epaphroditou ta par umōn osmēn euōdias thusian dektēn euareston tō theō 19o de theos mou plērōsei pasan chreian umōn kata ton plouton autou en doxē en christō iēsou 20tō de theō kai patri ēmōn ē doxa eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

21aspasasthe panta agion en christō iēsou aspazontai umas oi sun emoi adelphoi 22aspazontai umas pantes oi agioi malista de oi ek tēs kaisaros oikias

23ē charis tou kuriou ēmōn iēsou christou meta pantōn umōn amēn [pros philippēsious egraphē apo rōmēs di epaphroditou]

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Philippians 3
Top of Page
Top of Page