PROS EPHESIOUS 6
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1ta tekna upakouete tois goneusin umōn [en kuriō] touto gar estin dikaion 2tima ton patera sou kai tēn mētera ētis estin entolē prōtē en epangelia 3ina eu soi genētai kai esē makrochronios epi tēs gēs

4kai oi pateres mē parorgizete ta tekna umōn alla ektrephete auta en paideia kai nouthesia kuriou

5oi douloi upakouete tois kata sarka kuriois meta phobou kai tromou en aplotēti tēs kardias umōn ōs tō christō 6mē kat ophthalmodoulian ōs anthrōpareskoi all ōs douloi christou poiountes to thelēma tou theou ek psuchēs 7met eunoias douleuontes ōs tō kuriō kai ouk anthrōpois 8eidotes oti ekastos ean ti poiēsē agathon touto komisetai para kuriou eite doulos eite eleutheros

9kai oi kurioi ta auta poieite pros autous anientes tēn apeilēn eidotes oti kai autōn kai umōn o kurios estin en ouranois kai prosōpolēmpsia ouk estin par autō

10tou loipou endunamousthe en kuriō kai en tō kratei tēs ischuos autou 11endusasthe tēn panoplian tou theou pros to dunasthai umas stēnai pros tas methodeias tou diabolou 12oti ouk estin ēmin ē palē pros aima kai sarka alla pros tas archas pros tas exousias pros tous kosmokratoras tou skotous toutou pros ta pneumatika tēs ponērias en tois epouraniois 13dia touto analabete tēn panoplian tou theou ina dunēthēte antistēnai en tē ēmera tē ponēra kai apanta katergasamenoi stēnai 14stēte oun perizōsamenoi tēn osphun umōn en alētheia kai endusamenoi ton thōraka tēs dikaiosunēs 15kai upodēsamenoi tous podas en etoimasia tou euangeliou tēs eirēnēs 16en pasin analabontes ton thureon tēs pisteōs en ō dunēsesthe panta ta belē tou ponērou [ta] pepurōmena sbesai 17kai tēn perikephalaian tou sōtēriou dexasthe kai tēn machairan tou pneumatos o estin rēma theou

18dia pasēs proseuchēs kai deēseōs proseuchomenoi en panti kairō en pneumati kai eis auto agrupnountes en pasē proskarterēsei kai deēsei peri pantōn tōn agiōn 19kai uper emou ina moi dothē logos en anoixei tou stomatos mou en parrēsia gnōrisai to mustērion {WH: [tou euangeliou] } {UBS4: tou euangeliou } 20uper ou presbeuō en alusei ina en autō parrēsiasōmai ōs dei me lalēsai

21ina de eidēte kai umeis ta kat eme ti prassō panta gnōrisei umin tuchikos o agapētos adelphos kai pistos diakonos en kuriō 22on epempsa pros umas eis auto touto ina gnōte ta peri ēmōn kai parakalesē tas kardias umōn

23eirēnē tois adelphois kai agapē meta pisteōs apo theou patros kai kuriou iēsou christou 24ē charis meta pantōn tōn agapōntōn ton kurion ēmōn iēsoun christon en aphtharsia

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Ephesians 5
Top of Page
Top of Page