PROS ROMAIOUS 7
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1ē agnoeite adelphoi ginōskousin gar nomon lalō oti o nomos kurieuei tou anthrōpou eph oson chronon zē 2ē gar upandros gunē tō zōnti andri dedetai nomō ean de apothanē o anēr katērgētai apo tou nomou tou andros 3ara oun zōntos tou andros moichalis chrēmatisei ean genētai andri eterō ean de apothanē o anēr eleuthera estin apo tou nomou tou mē einai autēn moichalida genomenēn andri eterō

4ōste adelphoi mou kai umeis ethanatōthēte tō nomō dia tou sōmatos tou christou eis to genesthai umas eterō tō ek nekrōn egerthenti ina karpophorēsōmen tō theō 5ote gar ēmen en tē sarki ta pathēmata tōn amartiōn ta dia tou nomou enērgeito en tois melesin ēmōn eis to karpophorēsai tō thanatō 6nuni de katērgēthēmen apo tou nomou apothanontes en ō kateichometha ōste douleuein {WH: [ēmas] } {UBS4: ēmas } en kainotēti pneumatos kai ou palaiotēti grammatos

7ti oun eroumen o nomos amartia mē genoito alla tēn amartian ouk egnōn ei mē dia nomou tēn te gar epithumian ouk ēdein ei mē o nomos elegen ouk epithumēseis 8aphormēn de labousa ē amartia dia tēs entolēs kateirgasato en emoi pasan epithumian chōris gar nomou amartia nekra 9egō de ezōn chōris nomou pote elthousēs de tēs entolēs ē amartia anezēsen egō de apethanon 10kai eurethē moi ē entolē ē eis zōēn autē eis thanaton 11ē gar amartia aphormēn labousa dia tēs entolēs exēpatēsen me kai di autēs apekteinen 12ōste o men nomos agios kai ē entolē agia kai dikaia kai agathē

13to oun agathon emoi egeneto thanatos mē genoito alla ē amartia ina phanē amartia dia tou agathou moi katergazomenē thanaton ina genētai kath uperbolēn amartōlos ē amartia dia tēs entolēs

14oidamen gar oti o nomos pneumatikos estin egō de sarkinos eimi pepramenos upo tēn amartian 15o gar katergazomai ou ginōskō ou gar o thelō touto prassō all o misō touto poiō 16ei de o ou thelō touto poiō sumphēmi tō nomō oti kalos 17nuni de ouketi egō katergazomai auto alla ē {WH: enoikousa } {UBS4: oikousa } en emoi amartia 18oida gar oti ouk oikei en emoi tout estin en tē sarki mou agathon to gar thelein parakeitai moi to de katergazesthai to kalon ou 19ou gar o thelō poiō agathon alla o ou thelō kakon touto prassō 20ei de o ou thelō {UBS4: [egō] } touto poiō ouketi egō katergazomai auto alla ē oikousa en emoi amartia

21euriskō ara ton nomon tō thelonti emoi poiein to kalon oti emoi to kakon parakeitai 22sunēdomai gar tō nomō tou theou kata ton esō anthrōpon 23blepō de eteron nomon en tois melesin mou antistrateuomenon tō nomō tou noos mou kai aichmalōtizonta me {WH: [en] } {UBS4: en } tō nomō tēs amartias tō onti en tois melesin mou 24talaipōros egō anthrōpos tis me rusetai ek tou sōmatos tou thanatou toutou 25charis {WH: [de] } {UBS4: de } tō theō dia iēsou christou tou kuriou ēmōn ara oun autos egō tō men noi douleuō nomō theou tē de sarki nomō amartias

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Romans 6
Top of Page
Top of Page