PRAXEIS 25
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1phēstos oun epibas tē eparcheia meta treis ēmeras anebē eis ierosoluma apo kaisareias 2enephanisan te autō oi archiereis kai oi prōtoi tōn ioudaiōn kata tou paulou kai parekaloun auton 3aitoumenoi charin kat autou opōs metapempsētai auton eis ierousalēm enedran poiountes anelein auton kata tēn odon 4o men oun phēstos apekrithē tēreisthai ton paulon eis kaisareian eauton de mellein en tachei ekporeuesthai 5oi oun en umin phēsin dunatoi sunkatabantes ei ti estin en tō andri atopon katēgoreitōsan autou

6diatripsas de en autois ēmeras ou pleious oktō ē deka katabas eis kaisareian tē epaurion kathisas epi tou bēmatos ekeleusen ton paulon achthēnai 7paragenomenou de autou periestēsan auton oi apo ierosolumōn katabebēkotes ioudaioi polla kai barea aitiōmata katapherontes a ouk ischuon apodeixai 8tou paulou apologoumenou oti oute eis ton nomon tōn ioudaiōn oute eis to ieron oute eis kaisara ti ēmarton 9o phēstos de thelōn tois ioudaiois charin katathesthai apokritheis tō paulō eipen theleis eis ierosoluma anabas ekei peri toutōn krithēnai ep emou

10eipen de o paulos estōs epi tou bēmatos kaisaros eimi ou me dei krinesthai ioudaious ouden ēdikēka ōs kai su kallion epiginōskeis 11ei men oun adikō kai axion thanatou pepracha ti ou paraitoumai to apothanein ei de ouden estin ōn outoi katēgorousin mou oudeis me dunatai autois charisasthai kaisara epikaloumai 12tote o phēstos sullalēsas meta tou sumbouliou apekrithē kaisara epikeklēsai epi kaisara poreusē

13ēmerōn de diagenomenōn tinōn agrippas o basileus kai bernikē katēntēsan eis kaisareian aspasamenoi ton phēston 14ōs de pleious ēmeras dietribon ekei o phēstos tō basilei anetheto ta kata ton paulon legōn anēr tis estin kataleleimmenos upo phēlikos desmios 15peri ou genomenou mou eis ierosoluma enephanisan oi archiereis kai oi presbuteroi tōn ioudaiōn aitoumenoi kat autou katadikēn 16pros ous apekrithēn oti ouk estin ethos rōmaiois charizesthai tina anthrōpon prin ē o katēgoroumenos kata prosōpon echoi tous katēgorous topon te apologias laboi peri tou enklēmatos 17sunelthontōn oun enthade anabolēn mēdemian poiēsamenos tē exēs kathisas epi tou bēmatos ekeleusa achthēnai ton andra 18peri ou stathentes oi katēgoroi oudemian aitian epheron ōn egō upenooun ponērōn 19zētēmata de tina peri tēs idias deisidaimonias eichon pros auton kai peri tinos iēsou tethnēkotos on ephasken o paulos zēn 20aporoumenos de egō tēn peri toutōn zētēsin elegon ei bouloito poreuesthai eis ierosoluma kakei krinesthai peri toutōn 21tou de paulou epikalesamenou tērēthēnai auton eis tēn tou sebastou diagnōsin ekeleusa tēreisthai auton eōs ou anapempsō auton pros kaisara 22agrippas de pros ton phēston eboulomēn kai autos tou anthrōpou akousai aurion phēsin akousē autou

23tē oun epaurion elthontos tou agrippa kai tēs bernikēs meta pollēs phantasias kai eiselthontōn eis to akroatērion sun te chiliarchois kai andrasin tois kat exochēn tēs poleōs kai keleusantos tou phēstou ēchthē o paulos 24kai phēsin o phēstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes ēmin andres theōreite touton peri ou apan to plēthos tōn ioudaiōn enetuchen moi en te ierosolumois kai enthade boōntes mē dein auton zēn mēketi 25egō de katelabomēn mēden axion auton thanatou peprachenai autou de toutou epikalesamenou ton sebaston ekrina pempein 26peri ou asphales ti grapsai tō kuriō ouk echō dio proēgagon auton eph umōn kai malista epi sou basileu agrippa opōs tēs anakriseōs genomenēs schō ti grapsō 27alogon gar moi dokei pemponta desmion mē kai tas kat autou aitias sēmanai

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Acts 24
Top of Page
Top of Page