B'midvar 33
Numbers 33 WLC
1אלה מסעי בני־ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד־משה ואהרן׃ 2ויכתב משה את־מוצאיהם למסעיהם על־פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם׃ 3ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני־ישראל ביד רמה לעיני כל־מצרים׃ 4ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל־בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים׃

5ויסעו בני־ישראל מרעמסס ויחנו בסכת׃ 6ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר׃ 7ויסעו מאתם וישב על־פי החירת אשר על־פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל׃ 8ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך־הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה׃ 9ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו־שם׃ 10ויסעו מאילם ויחנו על־ים־סוף׃ 11ויסעו מים־סוף ויחנו במדבר־סין׃ 12ויסעו ממדבר־סין ויחנו בדפקה׃ 13ויסעו מדפקה ויחנו באלוש׃ 14ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא־היה שם מים לעם לשתות׃ 15ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני׃ 16ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה׃

17ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת׃ 18ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה׃ 19ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ׃ 20ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה׃ 21ויסעו מלבנה ויחנו ברסה׃ 22ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה׃ 23ויסעו מקהלתה ויחנו בהר־שפר׃ 24ויסעו מהר־שפר ויחנו בחרדה׃ 25ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת׃ 26ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת׃ 27ויסעו מתחת ויחנו בתרח׃ 28ויסעו מתרח ויחנו במתקה׃ 29ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה׃ 30ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות׃ 31ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן׃ 32ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד׃ 33ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה׃ 34ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה׃ 35ויסעו מעברנה ויחנו בעציון גבר׃ 36ויסעו מעציון גבר ויחנו במדבר־צן הוא קדש׃ 37ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום׃

38ויעל אהרן הכהן אל־הר ההר על־פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני־ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש׃ 39ואהרן בן־שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר׃ ס

40וישמע הכנעני מלך ערד והוא־ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל׃

41ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה׃ 42ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן׃ 43ויסעו מפונן ויחנו באבת׃ 44ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב׃ 45ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד׃ 46ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה׃ 47ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו׃ 48ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו׃ 49ויחנו על־הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב׃ ס

50וידבר יהוה אל־משה בערבת מואב על־ירדן ירחו לאמר׃ 51דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את־הירדן אל־ארץ כנען׃ 52והורשתם את־כל־ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל־משכיתם ואת כל־צלמי מסכתם תאבדו ואת כל־במתם תשמידו׃ 53והורשתם את־הארץ וישבתם־בה כי לכם נתתי את־הארץ לרשת אתה׃ 54והתנחלתם את־הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את־נחלתו ולמעט תמעיט את־נחלתו אל אשר־יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו׃ 55ואם־לא תורישו את־ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על־הארץ אשר אתם ישבים בה׃ 56והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Numbers 32
Top of Page
Top of Page