Davari Hayamim Aleph 11
1 Chronicles 11 Aleppo Codex
1א ויקבצו כל ישראל אל דויד חברונה לאמר  הנה עצמך ובשרך אנחנו 2ב גם תמול גם שלשום גם בהיות שאול מלך--אתה המוציא והמביא את ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל 3ג ויבאו כל זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרת להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את דויד למלך על ישראל כדבר יהוה ביד שמואל  {ס}

4ד וילך דויד וכל ישראל ירושלם היא יבוס ושם היבוסי ישבי הארץ 5ה ויאמרו ישבי יבוס לדויד לא תבוא הנה וילכד דויד את מצדת ציון היא עיר דויד 6ו ויאמר דויד--כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן צרויה ויהי לראש 7ז וישב דויד במצד על כן קראו לו עיר דויד 8ח ויבן העיר מסביב מן המלוא ועד הסביב ויואב יחיה את שאר העיר 9ט וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו  {פ}

10י ואלה ראשי הגברים אשר לדויד המתחזקים עמו במלכותו עם כל ישראל להמליכו--כדבר יהוה על ישראל  {ס} 11יא ואלה מספר הגברים אשר לדויד  ישבעם בן חכמוני ראש השלושים (השלישים)--הוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל בפעם אחת

12יב ואחריו אלעזר בן דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים 13יג הוא היה עם דויד בפס דמים והפלשתים נאספו שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים 14יד ויתיצבו בתוך החלקה ויצילוה ויכו את פלשתים ויושע יהוה תשועה גדולה

15טו וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצר אל דויד--אל מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים 16טז ודויד אז במצודה ונציב פלשתים אז בבית לחם 17יז ויתאו דויד ויאמר  מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער 18יח ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דויד ולא אבה דויד לשתותם וינסך אתם ליהוה 19יט ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים

20כ ואבשי אחי יואב הוא היה ראש השלושה והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולא (ולו) שם בשלושה 21כא מן השלושה בשנים נכבד ויהי להם לשר ועד השלושה לא בא  {ס}

22כב בניה בן יהוידע בן איש חיל רב פעלים מן קבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג 23כג והוא הכה את האיש המצרי איש מדה חמש באמה וביד המצרי חנית כמנור ארגים וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו 24כד אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלושה הגברים 25כה מן השלושים הנו נכבד הוא ואל השלשה לא בא וישימהו דויד על משמעתו  {ס}

26כו וגבורי החילים  עשהאל  {ר} אחי יואב  {ס}  אלחנן בן דודו מבית לחם  {ס} 27כז שמות  {ר} ההרורי  {ס}  חלץ הפלוני  {ס} 28כח עירא בן עקש  {ר} התקועי  {ס}  אביעזר הענתותי  {ס} 29כט סבכי  {ר} החשתי  {ס}  עילי האחוחי  {ס} 30ל מהרי  {ר} הנטפתי  {ס}  חלד בן בענה הנטופתי  {ס} 31לא איתי  {ר} בן ריבי מגבעת בני בנימן  {ס}  בניה הפרעתני  {ס} 32לב חורי  {ר} מנחלי געש  {ס}  אביאל הערבתי  {ס} 33לג עזמות  {ר} הבחרומי  {ס}  אליחבא השעלבני  {ס} 34לד בני השם  {ר} הגזוני  {ס}  יונתן בן שגה ההררי  {ס} 35לה אחיאם  {ר} בן שכר ההררי  {ס}  אליפל בן אור  {ס} 36לו חפר המכרתי  {ר} אחיה הפלני  {ס} 37לז חצרו הכרמלי  {ס}  נערי  {ר} בן אזבי  {ס} 38לח יואל אחי נתן  {ס}  מבחר בן  {ר} הגרי  {ס} 39לט צלק העמוני נחרי הברתי נשא כלי יואב בן  {ר} צרויה  {ס} 40מ עירא היתרי  {ס}  גרב היתרי  {ס} 41מא אוריה  {ר} החתי  {ס}  זבד בן אחלי  {ס} 42מב עדינא בן שיזא הראובני  {ר} ראש לראובני--ועליו שלשים  {ס} 43מג חנן בן מעכה ויושפט  {ר} המתני  {ס} 44מד עזיא העשתרתי  {ס}  שמע ויעואל (ויעיאל)  {ר} בני חותם הערערי  {ס} 45מה ידיעאל בן שמרי ויחא אחיו  {ר} התיצי  {ס} 46מו אליאל המחוים ויריבי ויושויה בני אלנעם  {ס}  ויתמה  {ר} המואבי 47מז אליאל ועובד  {ס}  ויעשיאל המצביה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

1 Chronicles 10
Top of Page
Top of Page