Davari Hayamim Aleph 12
1 Chronicles 12 Aleppo Codex
1א ואלה הבאים אל דויד לציקלג עוד עצור מפני שאול בן קיש והמה בגבורים עזרי המלחמה 2ב נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת--מאחי שאול מבנימן 3ג הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי ויזואל (ויזיאל) ופלט בני עזמות וברכה ויהוא הענתתי 4ד וישמעיה הגבעוני גבור בשלשים ועל השלשים 5ה וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי  {ס} 6ו אלעוזי וירימות ובעליה ושמריהו ושפטיהו החריפי (החרופי) 7ז אלקנה וישיהו ועזראל ויועזר וישבעם--הקרחים

8ח ויועאלה וזבדיה בני ירחם מן הגדור 9ט ומן הגדי נבדלו אל דויד למצד מדברה גברי החיל אנשי צבא למלחמה--ערכי צנה ורמח ופני אריה פניהם וכצבאים על ההרים למהר 10י עזר הראש עבדיה השני אליאב השלשי 11יא משמנה הרביעי ירמיה החמשי 12יב עתי הששי אליאל השבעי 13יג יוחנן השמיני אלזבד התשיעי 14יד ירמיהו העשירי מכבני עשתי עשר  {ס} 15טו אלה מבני גד ראשי הצבא אחד למאה הקטן והגדול לאלף

16טז אלה הם אשר עברו את הירדן בחדש הראשון והוא ממלא על כל גדיתיו (גדותיו) ויבריחו את כל העמקים למזרח ולמערב  {פ} 17יז ויבאו מן בני בנימן ויהודה עד למצד לדויד

18יח ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם לשלום באתם אלי לעזרני יהיה לי עליכם לבב ליחד ואם לרמותני לצרי בלא חמס בכפי ירא אלהי אבותינו ויוכח  {ס}

19יט ורוח לבשה את עמשי ראש השלושים (השלישים) לך דויד ועמך בן ישי שלום שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד  {פ} 20כ וממנשה נפלו על דויד בבאו עם פלשתים על שאול למלחמה--ולא עזרם  כי בעצה שלחהו סרני פלשתים לאמר בראשינו יפול אל אדניו שאול 21כא בלכתו אל ציקלג נפלו עליו ממנשה עדנח ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהוא וצלתי  ראשי האלפים אשר למנשה 22כב והמה עזרו עם דויד על הגדוד כי גבורי חיל כלם ויהיו שרים בצבא

23כג כי לעת יום ביום יבאו על דויד לעזרו--עד למחנה גדול כמחנה אלהים  {פ} 24כד ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על דויד חברונה  להסב מלכות שאול אליו--כפי יהוה  {ס} 25כה בני יהודה נשאי צנה ורמח--ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא  {ס} 26כו מן בני שמעון גבורי חיל לצבא--שבעת אלפים ומאה  {ס} 27כז מן בני הלוי--ארבעת אלפים ושש מאות  {ס} 28כח ויהוידע הנגיד לאהרן ועמו שלשת אלפים ושבע מאות  {ס} 29כט וצדוק נער גבור חיל ובית אביו שרים עשרים ושנים  {ס} 30ל ומן בני בנימן אחי שאול שלשת אלפים ועד הנה מרביתם שמרים משמרת בית שאול  {ס} 31לא ומן בני אפרים עשרים אלף ושמונה מאות--גבורי חיל אנשי שמות לבית אבותם  {ס} 32לב ומחצי מטה מנשה שמונה עשר אלף אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את דויד  {ס} 33לג ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל--ראשיהם מאתים וכל אחיהם על פיהם  {ס} 34לד מזבלון יוצאי צבא ערכי מלחמה בכל כלי מלחמה--חמשים אלף  ולעדר בלא לב ולב  {ס} 35לה ומנפתלי שרים אלף ועמהם בצנה וחנית שלשים ושבעה אלף  {ס} 36לו ומן הדני ערכי מלחמה עשרים ושמונה אלף ושש מאות  {ס} 37לז ומאשר יוצאי צבא לערך מלחמה--ארבעים אלף  {ס}

38לח ומעבר לירדן מן הראובני והגדי וחצי שבט מנשה בכל כלי צבא מלחמה--מאה ועשרים אלף  {ס} 39לט כל אלה אנשי מלחמה עדרי מערכה בלבב שלם באו חברונה להמליך את דויד על כל ישראל וגם כל שרית ישראל לב אחד--להמליך את דויד 40מ ויהיו שם עם דויד ימים שלושה אכלים ושותים  כי הכינו להם אחיהם (41) מא וגם הקרובים אליהם עד יששכר וזבלון ונפתלי מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ובבקר מאכל קמח דבלים וצמוקים ויין ושמן ובקר וצאן--לרב  כי שמחה בישראל  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

1 Chronicles 11
Top of Page
Top of Page