Shemot 36
Exodus 36 Aleppo Codex
1א ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את כל מלאכת עבדת הקדש--לכל אשר צוה יהוה

2ב ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה בלבו--כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה לעשת אתה 3ג ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש--לעשת אתה והם הביאו אליו עוד נדבה--בבקר בבקר 4ד ויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש--איש איש ממלאכתו אשר המה עשים 5ה ויאמרו אל משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה אשר צוה יהוה לעשת אתה 6ו ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא 7ז והמלאכה היתה דים לכל המלאכה--לעשות אתה והותר  {ס}

8ח ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את המשכן--עשר יריעת  שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני--כרבים מעשה חשב עשה אתם 9ט ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת  מדה אחת לכל היריעת 10י ויחבר את חמש היריעת אחת אל אחת וחמש יריעת חבר אחת אל אחת 11יא ויעש ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית 12יב חמשים ללאת עשה ביריעה האחת וחמשים ללאת עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית  מקבילת הללאת--אחת אל אחת 13יג ויעש חמשים קרסי זהב ויחבר את היריעת אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד  {פ}

14יד ויעש יריעת עזים לאהל על המשכן  עשתי עשרה יריעת עשה אתם 15טו ארך היריעה האחת שלשים באמה וארבע אמות רחב היריעה האחת  מדה אחת לעשתי עשרה יריעת 16טז ויחבר את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד 17יז ויעש ללאת חמשים על שפת היריעה הקיצנה במחברת וחמשים ללאת עשה על שפת היריעה החברת השנית 18יח ויעש קרסי נחשת חמשים לחבר את האהל להית אחד

19יט ויעש מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה  {ס}

20כ ויעש את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים 21כא עשר אמת ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד 22כב שתי ידת לקרש האחד משלבת אחת אל אחת כן עשה לכל קרשי המשכן 23כג ויעש את הקרשים למשכן  עשרים קרשים לפאת נגב תימנה 24כד וארבעים אדני כסף--עשה תחת עשרים הקרשים  שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו 25כה ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשה עשרים קרשים 26כו וארבעים אדניהם כסף--שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד 27כז ולירכתי המשכן ימה עשה ששה קרשים 28כח ושני קרשים עשה למקצעת המשכן--בירכתים 29כט והיו תואמם מלמטה ויחדו יהיו תמים אל ראשו אל הטבעת האחת כן עשה לשניהם לשני המקצעת 30ל והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים--שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד

31לא ויעש בריחי עצי שטים--חמשה לקרשי צלע המשכן האחת 32לב וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי המשכן לירכתים ימה 33לג ויעש את הבריח התיכן לברח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה 34לד ואת הקרשים צפה זהב ואת טבעתם עשה זהב--בתים לבריחם ויצף את הבריחם זהב

35לה ויעש את הפרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב עשה אתה כרבים 36לו ויעש לה ארבעה עמודי שטים ויצפם זהב וויהם זהב ויצק להם ארבעה אדני כסף

37לז ויעש מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם 38לח ואת עמודיו חמשה ואת וויהם וצפה ראשיהם וחשקיהם זהב ואדניהם חמשה נחשת  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 35
Top of Page
Top of Page