Yehoshua 15
Joshua 15 Aleppo Codex
1א ויהי הגורל למטה בני יהודה--למשפחתם  אל גבול אדום מדבר צן נגבה מקצה תימן 2ב ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מן הלשן הפנה נגבה 3ג ויצא אל מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר חצרון ועלה אדרה ונסב הקרקעה 4ד ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים והיה (והיו) תצאות הגבול ימה זה יהיה לכם גבול נגב 5ה וגבול קדמה ים המלח עד קצה הירדן וגבול לפאת צפונה מלשון הים מקצה הירדן 6ו ועלה הגבול בית חגלה ועבר מצפון לבית הערבה ועלה הגבול אבן בהן בן ראובן 7ז ועלה הגבול דברה מעמק עכור וצפונה פנה אל הגלגל אשר נכח למעלה אדמים אשר מנגב לנחל ועבר הגבול אל מי עין שמש והיו תצאתיו אל עין רגל 8ח ועלה הגבול גי בן הנם אל כתף היבוסי מנגב--היא ירושלם ועלה הגבול אל ראש ההר אשר על פני גי הנם ימה אשר בקצה עמק רפאים צפונה 9ט ותאר הגבול מראש ההר אל מעין מי נפתוח ויצא אל ערי הר עפרון ותאר הגבול בעלה היא קרית יערים 10י ונסב הגבול מבעלה ימה אל הר שעיר ועבר אל כתף הר יערים מצפונה היא כסלון וירד בית שמש ועבר תמנה 11יא ויצא הגבול אל כתף עקרון צפונה ותאר הגבול שכרונה ועבר הר הבעלה ויצא יבנאל והיו תצאות הגבול ימה 12יב וגבול ים הימה הגדול וגבול זה גבול בני יהודה סביב--למשפחתם

13יג ולכלב בן יפנה נתן חלק בתוך בני יהודה אל פי יהוה ליהושע--את קרית ארבע אבי הענק היא חברון 14יד וירש משם כלב את שלושה בני הענק--את ששי ואת אחימן ואת תלמי ילידי הענק 15טו ויעל משם אל ישבי דבר ושם דבר לפנים קרית ספר 16טז ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר ולכדה--ונתתי לו את עכסה בתי לאשה 17יז וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב ויתן לו את עכסה בתו לאשה 18יח ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה שדה ותצנח מעל החמור ויאמר לה כלב מה לך 19יט ותאמר תנה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן לה את גלת עליות ואת גלת תחתיות  {פ}

20כ זאת נחלת מטה בני יהודה--למשפחתם

21כא ויהיו הערים מקצה למטה בני יהודה אל גבול אדום בנגבה--קבצאל ועדר ויגור 22כב וקינה ודימונה ועדעדה 23כג וקדש וחצור ויתנן 24כד זיף וטלם ובעלות 25כה וחצור חדתה וקריות חצרון היא חצור 26כו אמם ושמע ומולדה 27כז וחצר גדה וחשמון ובית פלט 28כח וחצר שועל ובאר שבע ובזיותיה 29כט בעלה ועיים ועצם 30ל ואלתולד וכסיל וחרמה 31לא וצקלג ומדמנה וסנסנה 32לב ולבאות ושלחים ועין ורמון  כל ערים עשרים ותשע וחצריהן  {ס}

33לג בשפלה--אשתאול וצרעה ואשנה 34לד וזנוח ועין גנים תפוח והעינם 35לה ירמות ועדלם שוכה ועזקה 36לו ושערים ועדיתים והגדרה וגדרתים  ערים ארבע עשרה וחצריהן  {ס}

37לז צנן וחדשה ומגדל גד 38לח ודלען והמצפה ויקתאל 39לט לכיש ובצקת ועגלון 40מ וכבון ולחמס וכתליש 41מא וגדרות בית דגון ונעמה ומקדה  ערים שש עשרה וחצריהן  {ס}

42מב לבנה ועתר ועשן 43מג ויפתח ואשנה ונציב 44מד וקעילה ואכזיב ומראשה  ערים תשע וחצריהן  {ס}

45מה עקרון ובנתיה וחצריה 46מו מעקרון וימה  כל אשר על יד אשדוד וחצריהן  {ס}

47מז אשדוד בנותיה וחצריה עזה בנותיה וחצריה--עד נחל מצרים והים הגבול (הגדול) וגבול  {ס}

48מח ובהר--שמיר ויתיר ושוכה 49מט ודנה וקרית סנה היא דבר  {ס} 50נ וענב ואשתמה וענים 51נא וגשן וחלן וגלה  ערים אחת עשרה וחצריהן  {ס}

52נב ארב ורומה ואשען 53נג וינים (וינום) ובית תפוח ואפקה 54נד וחמטה וקרית ארבע היא חברון--וציער  ערים תשע וחצריהן  {ס}

55נה מעון כרמל וזיף ויוטה 56נו ויזרעאל ויקדעם וזנוח 57נז הקין גבעה ותמנה  ערים עשר וחצריהן  {ס}

58נח חלחול בית צור וגדור 59נט ומערת ובית ענות ואלתקן  ערים שש וחצריהן  {פ}

60ס קרית בעל היא קרית יערים--והרבה  ערים שתים וחצריהן  {ס}

61סא במדבר--בית הערבה מדין וסככה 62סב והנבשן ועיר המלח ועין גדי  ערים שש וחצריהן

63סג ואת היבוסי יושבי ירושלם לא יוכלו (יכלו) בני יהודה להורישם וישב היבוסי את בני יהודה בירושלם עד היום הזה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Joshua 14
Top of Page
Top of Page