Ezra 2
Czech BKR

1Tito pak jsou lidé té krajiny, kteříž se z zajetí a přestěhování toho brali, jakž je byl přestěhoval Nabuchodonozor král Babylonský do Babylona, a navrátili se do Jeruzaléma a do Judstva, jeden každý do města svého, 2Kteříž přišli s Zorobábelem, s Jesua, s Nehemiášem, Saraiášem, Reelaiášem, Mardocheem, Bilsanem, Misparem, Bigvajem, Rechumem a Baanou. Počet mužů z lidu Izraelského: 3Synů Farosových dva tisíce, sto sedmdesáte dva. 4Synů Sefatiášových tři sta sedmdesáte dva. 5Synů Arachových sedm set sedmdesát pět. 6Synů Pachat Moábových, synů Jesue a Joábových dva tisíce, osm set a dvanácte. 7Synů Elamových tisíc, dvě stě padesáte čtyři. 8Synů Zattuových devět set čtyřidceti pět. 9Synů Zakkai sedm set a šedesát. 10Synů Báni šest set čtyřidceti dva. 11Synů Bebai šest set třimecítma. 12Synů Azgadových tisíc, dvě stě dvamecítma. 13Synů Adonikamových šest set šedesáte šest. 14Synů Bigvai dva tisíce, padesáte šest. 15Synů Adinových čtyři sta padesáte čtyři. 16Synů Aterových z Ezechiáše devadesát osm. 17Synů Bezai tři sta třimecítma. 18Synů Jorahových sto a dvanácte. 19Synů Chasumových dvě stě třimecítma. 20Synů Gibbarových devadesáte pět. 21Synů Betlémských sto třimecítma. 22Mužů Netofatských padesáte šest. 23Mužů Anatotských sto osmmecítma. 24Synů Azmavetských čtyřidceti dva. 25Synů Kariatarimských, Kafirských a Berotských sedm set čtyřidceti a tři. 26Synů Ráma a Gabaa šest set jedenmecítma. 27Mužů Michmas sto dvamecítma. 28Mužů z Bethel a Hai dvě stě třimecítma. 29Synů z Nébo padesáte dva. 30Synů Magbisových sto padesáte šest. 31Synů Elama druhého tisíc, dvě stě padesáte čtyři. 32Synů Charimových tři sta dvadceti. 33Synů Lodových, Chadidových a Onových sedm set dvadceti pět. 34Synů Jerecho tři sta čtyřidceti pět. 35Synů Senaa tři tisíce, šest set a třidceti.

36Kněží, synů Jedaiášových z domu Jesua, devět set sedmdesáte tři. 37Synů Immerových tisíc, padesáte dva. 38Synů Paschurových tisíc, dvě stě čtyřidceti sedm. 39Synů Charimových tisíc a sedmnácte.

40Levítů, synů Jesua a Kadmiele, synů Hodaviášových, sedmdesáte čtyři. 41Zpěváků, synů Azafových, sto dvadceti osm. 42Synů vrátných, synů Sallumových, synů Aterových, synů Talmonových, synů Akkubových, synů Chatita, synů Sobai, všech sto třidceti devět.

43Netinejských, synů Zicha, synů Chasufa, synů Tabbaot, 44Synů Keros, synů Siaha, synů Fádon, 45Synů Lebana, synů Chagaba, synů Akkub, 46Synů Chagab, synů Samlai, synů Chanan, 47Synů Giddel, synů Gachar, synů Reaia, 48Synů Rezin, synů Nekoda, synů Gazam, 49Synů Uza, synů Paseach, synů Besai, 50Synů Asna, synů Meunim, synů Nefusim, 51Synů Bakbuk, synů Chakufa, synů Charchur, 52Synů Bazlut, synů Mechida, synů Charsa, 53Synů Barkos, synů Sisera, synů Tamach, 54Synů Neziach, synů Chatifa,

55Synů služebníků Šalomounových, synů Sotai, synů Soferet, synů Feruda, 56Synů Jaala, synů Darkon, synů Giddel, 57Synů Sefatiášových, synů Chattil, synů Pocheret Hazebaim, synů Ami,

58Všech Netinejských a synů služebníků Šalomounových tři sta devadesáte dva.

59Tito také byli, kteříž šli z Telmelach, Telcharsa, Cherub, Addan a Immer, ale nemohli ukázati domu otců svých a semene svého, že by z Izraele byli: 60Synů Delaiášových, synů Tobiášových, synů Nekodových šest set padesáte dva.

61A z synů kněžských synové Chabaiášovi, synové Kózovi, synové Barzillai, kterýž pojav sobě ze dcer Barzillai Galádského manželku, nazván jest jménem jejich. 62Ti vyhledávali zapsání o sobě, chtíce prokázati rod svůj, ale nenašlo se. Protož zbaveni jsou kněžství. 63A zapověděl jim Tirsata, aby nejedli z věcí svatosvatých, dokudž by nestál kněz s urim a thumim.

64Všeho toho shromáždění pospolu čtyřidceti a dva tisíce, tři sta šedesáte, 65Kromě služebníků jejich, a děvek jejich, jichž bylo sedm tisíc, tři sta třidceti sedm. A mezi nimi bylo zpěváků a zpěvakyní dvě stě. 66Koní jejich sedm set třidceti šest, mezků jejich dvě stě čtyřidceti pět. 67Velbloudů jejich čtyři sta třidceti pět, oslů šest tisíc, sedm set a dvadceti.

68Z knížat pak čeledí otcovských, někteří, když přišli k domu Hospodinovu, kterýž byl v Jeruzalémě, dobrovolně se oddavše, aby stavěli dům Boží na gruntech jeho, 69Vedlé možnosti své dali náklad k dílu: Zlata jeden a šedesáte tisíc drachem, stříbra pak pět tisíc liber, a sukní kněžských sto.

70A tak osadili se kněží i Levítové a někteří z lidu, i zpěváci i vrátní a Netinejští v městech svých, i všecken Izrael v městech svých.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Ezra 1
Top of Page
Top of Page