PRAXEIS 10
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1anēr de tis ēn en kaisareia onomati kornēlios ekatontarchēs ek speirēs tēs kaloumenēs italikēs 2eusebēs kai phoboumenos ton theon sun panti tō oikō autou poiōn te eleēmosunas pollas tō laō kai deomenos tou theou dia pantos 3eiden en oramati phanerōs ōsei ōran enatēn tēs ēmeras angelon tou theou eiselthonta pros auton kai eiponta autō kornēlie 4o de atenisas autō kai emphobos genomenos eipen ti estin kurie eipen de autō ai proseuchai sou kai ai eleēmosunai sou anebēsan eis mnēmosunon enōpion tou theou 5kai nun pempson eis ioppēn andras kai metapempsai simōna ton epikaloumenon petron 6outos xenizetai para tini simōni bursei ō estin oikia para thalassan 7ōs de apēlthen o angelos o lalōn tō kornēliō phōnēsas duo tōn oiketōn autou kai stratiōtēn eusebē tōn proskarterountōn autō 8kai exēgēsamenos autois apanta apesteilen autous eis tēn ioppēn

9tē de epaurion odoiporountōn ekeinōn kai tē polei engizontōn anebē petros epi to dōma proseuxasthai peri ōran ektēn 10egeneto de prospeinos kai ēthelen geusasthai paraskeuazontōn de ekeinōn epepesen ep auton ekstasis 11kai theōrei ton ouranon aneōgmenon kai katabainon ep auton skeuos ti ōs othonēn megalēn tessarsin archais dedemenon kai kathiemenon epi tēs gēs 12en ō upērchen panta ta tetrapoda tēs gēs kai ta thēria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou 13kai egeneto phōnē pros auton anastas petre thuson kai phage 14o de petros eipen mēdamōs kurie oti oudepote ephagon pan koinon ē akatharton 15kai phōnē palin ek deuterou pros auton a o theos ekatharisen su mē koinou 16touto de egeneto epi tris kai palin anelēphthē to skeuos eis ton ouranon

17ōs de en eautō diēporei o petros ti an eiē to orama o eiden kai idou oi andres oi apestalmenoi apo tou kornēliou dierōtēsantes tēn oikian simōnos epestēsan epi ton pulōna 18kai phōnēsantes epunthanonto ei simōn o epikaloumenos petros enthade xenizetai 19tou de petrou dienthumoumenou peri tou oramatos eipen autō to pneuma idou andres zētousin se 20alla anastas katabēthi kai poreuou sun autois mēden diakrinomenos dioti egō apestalka autous 21katabas de petros pros tous andras eipen idou egō eimi on zēteite tis ē aitia di ēn pareste 22oi de eipon kornēlios ekatontarchēs anēr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tōn ioudaiōn echrēmatisthē upo angelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rēmata para sou 23eiskalesamenos oun autous exenisen tē de epaurion o petros exēlthen sun autois kai tines tōn adelphōn tōn apo ioppēs sunēlthon autō

24kai tē epaurion eisēlthon eis tēn kaisareian o de kornēlios ēn prosdokōn autous sunkalesamenos tous sungeneis autou kai tous anankaious philous 25ōs de egeneto tou eiselthein ton petron sunantēsas autō o kornēlios pesōn epi tous podas prosekunēsen 26o de petros auton ēgeiren legōn anastēthi kagō autos anthrōpos eimi 27kai sunomilōn autō eisēlthen kai euriskei sunelēluthotas pollous 28ephē te pros autous umeis epistasthe ōs athemiton estin andri ioudaiō kollasthai ē proserchesthai allophulō kai emoi o theos edeixen mēdena koinon ē akatharton legein anthrōpon 29dio kai anantirrētōs ēlthon metapemphtheis punthanomai oun tini logō metepempsasthe me

30kai o kornēlios ephē apo tetartēs ēmeras mechri tautēs tēs ōras ēmēn nēsteuōn kai tēn enatēn ōran proseuchomenos en tō oikō mou kai idou anēr estē enōpion mou en esthēti lampra 31kai phēsin kornēlie eisēkousthē sou ē proseuchē kai ai eleēmosunai sou emnēsthēsan enōpion tou theou 32pempson oun eis ioppēn kai metakalesai simōna os epikaleitai petros outos xenizetai en oikia simōnos burseōs para thalassan os paragenomenos lalēsei soi 33exautēs oun epempsa pros se su te kalōs epoiēsas paragenomenos nun oun pantes ēmeis enōpion tou theou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou theou

34anoixas de petros to stoma eipen ep alētheias katalambanomai oti ouk estin prosōpolēptēs o theos 35all en panti ethnei o phoboumenos auton kai ergazomenos dikaiosunēn dektos autō estin 36ton logon on apesteilen tois uiois israēl euangelizomenos eirēnēn dia iēsou christou outos estin pantōn kurios 37umeis oidate to genomenon rēma kath olēs tēs ioudaias arxamenon apo tēs galilaias meta to baptisma o ekēruxen iōannēs 38iēsoun ton apo nazaret ōs echrisen auton o theos pneumati agiō kai dunamei os diēlthen euergetōn kai iōmenos pantas tous katadunasteuomenous upo tou diabolou oti o theos ēn met autou 39kai ēmeis esmen martures pantōn ōn epoiēsen en te tē chōra tōn ioudaiōn kai en ierousalēm on kai aneilon kremasantes epi xulou 40touton o theos ēgeiren tē tritē ēmera kai edōken auton emphanē genesthai 41ou panti tō laō alla martusin tois prokecheirotonēmenois upo tou theou ēmin oitines sunephagomen kai sunepiomen autō meta to anastēnai auton ek nekrōn 42kai parēngeilen ēmin kēruxai tō laō kai diamarturasthai oti autos estin o ōrismenos upo tou theou kritēs zōntōn kai nekrōn 43toutō pantes oi prophētai marturousin aphesin amartiōn labein dia tou onomatos autou panta ton pisteuonta eis auton

44eti lalountos tou petrou ta rēmata tauta epepesen to pneuma to agion epi pantas tous akouontas ton logon 45kai exestēsan oi ek peritomēs pistoi osoi sunēlthon tō petrō oti kai epi ta ethnē ē dōrea tou agiou pneumatos ekkechutai 46ēkouon gar autōn lalountōn glōssais kai megalunontōn ton theon tote apekrithē o petros 47mēti to udōr kōlusai dunatai tis tou mē baptisthēnai toutous oitines to pneuma to agion elabon kathōs kai ēmeis 48prosetaxen te autous baptisthēnai en tō onomati tou kuriou tote ērōtēsan auton epimeinai ēmeras tinas

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Acts 9
Top of Page
Top of Page