PROS ROMAIOUS 9
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1alētheian legō en christō ou pseudomai summarturousēs moi tēs suneidēseōs mou en pneumati agiō 2oti lupē moi estin megalē kai adialeiptos odunē tē kardia mou 3euchomēn gar autos egō anathema einai apo tou christou uper tōn adelphōn mou tōn sungenōn mou kata sarka 4oitines eisin israēlitai ōn ē uiothesia kai ē doxa kai ai diathēkai kai ē nomothesia kai ē latreia kai ai epangeliai 5ōn oi pateres kai ex ōn o christos to kata sarka o ōn epi pantōn theos eulogētos eis tous aiōnas amēn

6ouch oion de oti ekpeptōken o logos tou theou ou gar pantes oi ex israēl outoi israēl 7oud oti eisin sperma abraam pantes tekna all en isaak klēthēsetai soi sperma 8tout estin ou ta tekna tēs sarkos tauta tekna tou theou alla ta tekna tēs epangelias logizetai eis sperma 9epangelias gar o logos outos kata ton kairon touton eleusomai kai estai tē sarra uios 10ou monon de alla kai rebekka ex enos koitēn echousa isaak tou patros ēmōn 11mēpō gar gennēthentōn mēde praxantōn ti agathon ē kakon ina ē kat eklogēn prothesis tou theou menē ouk ex ergōn all ek tou kalountos 12errēthē autē oti o meizōn douleusei tō elassoni 13kathōs gegraptai ton iakōb ēgapēsa ton de ēsau emisēsa

14ti oun eroumen mē adikia para tō theō mē genoito 15tō gar mōusē legei eleēsō on an eleō kai oikteirēsō on an oikteirō 16ara oun ou tou thelontos oude tou trechontos alla tou eleountos theou 17legei gar ē graphē tō pharaō oti eis auto touto exēgeira se opōs endeixōmai en soi tēn dunamin mou kai opōs diangelē to onoma mou en pasē tē gē 18ara oun on thelei eleei on de thelei sklērunei

19ereis oun moi ti eti memphetai tō gar boulēmati autou tis anthestēken 20menounge ō anthrōpe su tis ei o antapokrinomenos tō theō mē erei to plasma tō plasanti ti me epoiēsas outōs 21ē ouk echei exousian o kerameus tou pēlou ek tou autou phuramatos poiēsai o men eis timēn skeuos o de eis atimian 22ei de thelōn o theos endeixasthai tēn orgēn kai gnōrisai to dunaton autou ēnenken en pollē makrothumia skeuē orgēs katērtismena eis apōleian 23kai ina gnōrisē ton plouton tēs doxēs autou epi skeuē eleous a proētoimasen eis doxan 24ous kai ekalesen ēmas ou monon ex ioudaiōn alla kai ex ethnōn

25ōs kai en tō ōsēe legei kalesō ton ou laon mou laon mou kai tēn ouk ēgapēmenēn ēgapēmenēn

26kai estai en tō topō ou errēthē autois ou laos mou umeis ekei klēthēsontai uioi theou zōntos

27ēsaias de krazei uper tou israēl ean ē o arithmos tōn uiōn israēl ōs ē ammos tēs thalassēs to kataleimma sōthēsetai 28logon gar suntelōn kai suntemnōn en dikaiosunē oti logon suntetmēmenon poiēsei kurios epi tēs gēs

29kai kathōs proeirēken ēsaias ei mē kurios sabaōth enkatelipen ēmin sperma ōs sodoma an egenēthēmen kai ōs gomorra an ōmoiōthēmen

30ti oun eroumen oti ethnē ta mē diōkonta dikaiosunēn katelaben dikaiosunēn dikaiosunēn de tēn ek pisteōs 31israēl de diōkōn nomon dikaiosunēs eis nomon dikaiosunēs ouk ephthasen 32dia ti oti ouk ek pisteōs all ōs ex ergōn nomou prosekopsan gar tō lithō tou proskommatos

33kathōs gegraptai idou tithēmi en siōn lithon proskommatos kai petran skandalou kai pas o pisteuōn ep autō ou kataischunthēsetai

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Romans 8
Top of Page
Top of Page