αἰσχύνης
Englishman's Concordance
αἰσχύνης (aischynēs) — 3 Occurrences

Luke 14:9 N-GFS
GRK: ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον
NAS: and then in disgrace you proceed
KJV: with shame to take
INT: you begin with shame the last

2 Corinthians 4:2 N-GFS
GRK: κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης μὴ περιπατοῦντες
NAS: the things hidden because of shame, not walking
KJV: the hidden things of dishonesty, not
INT: hidden things of shame not walking

Hebrews 12:2 N-GFS
GRK: ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας ἐν
NAS: despising the shame, and has sat down
KJV: despising the shame, and
INT: endured [the] cross [the] shame having despised at

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page