152. αἰσχύνη (aischuné)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 152. αἰσχύνη (aischuné) — 6 Occurrences

Luke 14:9 N-GFS
GRK: ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον
NAS: and then in disgrace you proceed
KJV: with shame to take
INT: you begin with shame the last

2 Corinthians 4:2 N-GFS
GRK: κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης μὴ περιπατοῦντες
NAS: the things hidden because of shame, not walking
KJV: the hidden things of dishonesty, not
INT: hidden things of shame not walking

Philippians 3:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν οἱ
NAS: and [whose] glory is in their shame, who set their minds
KJV: [is] in their shame, who mind
INT: in the shame of them who

Hebrews 12:2 N-GFS
GRK: ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας ἐν
NAS: despising the shame, and has sat down
KJV: despising the shame, and
INT: endured [the] cross [the] shame having despised at

Jude 1:13 N-AFP
GRK: τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας ἀστέρες πλανῆται
NAS: up their own shame like foam;
KJV: their own shame; wandering
INT: of themselves shames stars wandering

Revelation 3:18 N-NFS
GRK: φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός
NAS: that you may clothe yourself, and [that] the shame of your nakedness
KJV: and [that] the shame of thy
INT: might be made manifest the shame of the nakedness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page