ἄκανθαι
Englishman's Concordance
ἄκανθαι (akanthai) — 3 Occurrences

Matthew 13:7 N-NFP
GRK: ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἔπνιξαν
NAS: the thorns, and the thorns came
KJV: thorns; and the thorns sprung up, and
INT: grew up the thorns and choked

Mark 4:7 N-NFP
GRK: ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν
NAS: the thorns, and the thorns came
KJV: thorns, and the thorns grew up, and
INT: grew up the thorns and choked

Luke 8:7 N-NFP
GRK: συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό
NAS: the thorns; and the thorns grew
KJV: and the thorns sprang up with it,
INT: having sprung up together the thorns choked it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page