ἀκανθῶν
Englishman's Concordance
ἀκανθῶν (akanthōn) — 5 Occurrences

Matthew 7:16 N-GFP
GRK: συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἢ
NAS: are not gathered from thorn [bushes] nor
KJV: grapes of thorns, or figs
INT: Do they gather from thorns grapes or

Matthew 27:29 N-GFP
GRK: στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ
NAS: together a crown of thorns, they put
KJV: a crown of thorns, they put [it] upon
INT: a crown of thorns they put [it] on

Luke 6:44 N-GFP
GRK: γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα
NAS: figs from thorns, nor
KJV: For of thorns men do not gather
INT: indeed from thorns do they gather figs

Luke 8:7 N-GFP
GRK: μέσῳ τῶν ἀκανθῶν καὶ συμφυεῖσαι
NAS: among the thorns; and the thorns
KJV: fell among thorns; and the thorns
INT: [the] midst of the thorns and having sprung up together

John 19:2 N-GFP
GRK: στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ
NAS: together a crown of thorns and put
KJV: a crown of thorns, and put [it] on his
INT: a crown of thorns put [it] on of him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page