ἀνατολῆς
Englishman's Concordance
ἀνατολῆς (anatolēs) — 4 Occurrences

Mark 16:20 N-GFS
GRK: Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι
INT: Jesus after that from east and to

Revelation 7:2 N-GFS
GRK: ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου ἔχοντα
NAS: ascending from the rising of the sun,
KJV: from the east, having
INT: having ascended from [the] rising of [the] sun having

Revelation 16:12 N-GFS
GRK: τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου
NAS: for the kings from the east.
KJV: of the east might be prepared.
INT: the of the rising of [the] sun

Revelation 21:13 N-GFS
GRK: ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς
NAS: gates on the east and three
KJV: On the east three gates;
INT: On [the] east [were] gates three

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page