395. ἀνατολή (anatolé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 395. ἀνατολή (anatolé) — 11 Occurrences

Matthew 2:1 N-GFP
GRK: μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς
NAS: magi from the east arrived
KJV: wise men from the east to Jerusalem,
INT: magi from [the] east arrived at

Matthew 2:2 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν
NAS: His star in the east and have come
KJV: star in the east, and are come
INT: in the east and are come

Matthew 2:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς
NAS: they had seen in the east, went on before
KJV: in the east, went before
INT: in the east went before them

Matthew 8:11 N-GFP
GRK: πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν
NAS: will come from east and west,
KJV: shall come from the east and west,
INT: many from east and west

Matthew 24:27 N-GFP
GRK: ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται
NAS: comes from the east and flashes
KJV: cometh out of the east, and shineth
INT: comes forth from [the] east and shines

Mark 16:20 N-GFS
GRK: Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι
INT: Jesus after that from east and to

Luke 1:78 N-NFS
GRK: ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους
NAS: With which the Sunrise from on high
KJV: whereby the dayspring from
INT: has visited us [the] sunrise from on high

Luke 13:29 N-GFP
GRK: ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν
NAS: And they will come from east and west
KJV: from the east, and
INT: they will come from east and west

Revelation 7:2 N-GFS
GRK: ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου ἔχοντα
NAS: ascending from the rising of the sun,
KJV: from the east, having
INT: having ascended from [the] rising of [the] sun having

Revelation 16:12 N-GFS
GRK: τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου
NAS: for the kings from the east.
KJV: of the east might be prepared.
INT: the of the rising of [the] sun

Revelation 21:13 N-GFS
GRK: ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς
NAS: gates on the east and three
KJV: On the east three gates;
INT: On [the] east [were] gates three

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page