ἀναστροφῆς
Englishman's Concordance
ἀναστροφῆς (anastrophēs) — 5 Occurrences

Hebrews 13:7 N-GFS
GRK: ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν
NAS: the result of their conduct, imitate
KJV: the end of [their] conversation.
INT: outcome of the way of life imitate the

James 3:13 N-GFS
GRK: τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα
NAS: by his good behavior his deeds
KJV: out of a good conversation his works
INT: good conduct the works

1 Peter 1:18 N-GFS
GRK: ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου
NAS: from your futile way of life inherited from your forefathers,
KJV: vain conversation [received] by tradition from your fathers;
INT: futile of you manner of life handed down from [your] fathers

1 Peter 3:1 N-GFS
GRK: τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου
NAS: a word by the behavior of their wives,
KJV: by the conversation of the wives;
INT: of the wives conduct without word

2 Peter 2:7 N-GFS
GRK: ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο
NAS: by the sensual conduct of unprincipled men
KJV: the filthy conversation of the wicked:
INT: in sensuality conduct he delivered

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page