391. ἀναστροφή (anastrophé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 391. ἀναστροφή (anastrophé) — 13 Occurrences

Galatians 1:13 N-AFS
GRK: τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν
NAS: of my former manner of life in Judaism,
KJV: of my conversation in time past
INT: my way of life once in

Ephesians 4:22 N-AFS
GRK: τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν
NAS: to your former manner of life, you lay aside
KJV: the former conversation the old
INT: the former conduct the old

1 Timothy 4:12 N-DFS
GRK: λόγῳ ἐν ἀναστροφῇ ἐν ἀγάπῃ
NAS: but [rather] in speech, conduct, love,
KJV: word, in conversation, in charity,
INT: word in conduct in love

Hebrews 13:7 N-GFS
GRK: ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν
NAS: the result of their conduct, imitate
KJV: the end of [their] conversation.
INT: outcome of the way of life imitate the

James 3:13 N-GFS
GRK: τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα
NAS: by his good behavior his deeds
KJV: out of a good conversation his works
INT: good conduct the works

1 Peter 1:15 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε
NAS: also in all [your] behavior;
KJV: in all manner of conversation;
INT: in all [your] conduct be you

1 Peter 1:18 N-GFS
GRK: ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου
NAS: from your futile way of life inherited from your forefathers,
KJV: vain conversation [received] by tradition from your fathers;
INT: futile of you manner of life handed down from [your] fathers

1 Peter 2:12 N-AFS
GRK: τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν
NAS: Keep your behavior excellent among
KJV: Having your conversation honest among
INT: the conduct of you among

1 Peter 3:1 N-GFS
GRK: τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου
NAS: a word by the behavior of their wives,
KJV: by the conversation of the wives;
INT: of the wives conduct without word

1 Peter 3:2 N-AFS
GRK: φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν
NAS: your chaste and respectful behavior.
KJV: chaste conversation [coupled] with
INT: fear pure conduct of you

1 Peter 3:16 N-AFS
GRK: ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν
NAS: your good behavior in Christ
KJV: your good conversation in Christ.
INT: in Christ manner of life

2 Peter 2:7 N-GFS
GRK: ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο
NAS: by the sensual conduct of unprincipled men
KJV: the filthy conversation of the wicked:
INT: in sensuality conduct he delivered

2 Peter 3:11 N-DFP
GRK: ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις
NAS: you to be in holy conduct and godliness,
KJV: [all] holy conversation and
INT: in holy conduct and godliness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page