390. ἀναστρέφω (anastrephó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 390. ἀναστρέφω (anastrephó) — 9 Occurrences

Acts 5:22 V-APA-NMP
GRK: τῇ φυλακῇ ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν
NAS: them in the prison; and they returned and reported
KJV: the prison, they returned, and
INT: the prison having returned moreover they reported

Acts 15:16 V-FIA-1S
GRK: Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω
NAS: THESE THINGS I will return, AND I WILL REBUILD
KJV: this I will return, and
INT: After these things I will return and will build again

2 Corinthians 1:12 V-AIP-1P
GRK: χάριτι θεοῦ ἀνεστράφημεν ἐν τῷ
NAS: of God, we have conducted ourselves in the world,
KJV: of God, we have had our conversation in
INT: grace of God we had our conduct in the

Ephesians 2:3 V-AIP-1P
GRK: ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν
NAS: formerly lived in the lusts
KJV: all had our conversation in times past
INT: we all had our conduct once in

1 Timothy 3:15 V-PNM/P
GRK: οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι ἥτις ἐστὶν
NAS: one ought to conduct himself in the household
KJV: thou oughtest to behave thyself in
INT: house of God to conduct oneself which is

Hebrews 10:33 V-PPM/P-GMP
GRK: τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες
NAS: with those who were so treated.
KJV: of them that were so used.
INT: of those thus passing through [them] having become

Hebrews 13:18 V-PNM/P
GRK: καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι
NAS: desiring to conduct ourselves honorably
KJV: all things willing to live honestly.
INT: well wishing to conduct ourselves

1 Peter 1:17 V-AMP-2P
GRK: ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε
NAS: work, conduct yourselves in fear
KJV: work, pass the time
INT: of you time conduct yourselves

2 Peter 2:18 V-PPM/P-AMP
GRK: ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους
NAS: escape from the ones who live in error,
KJV: escaped from them who live in
INT: in error walk

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page