ἀνάστασις
Englishman's Concordance
ἀνάστασις (anastasis) — 6 Occurrences

John 11:25 N-NFS
GRK: εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ
NAS: to her, I am the resurrection and the life;
KJV: I am the resurrection, and the life:
INT: am the resurrection and the

1 Corinthians 15:12 N-NFS
GRK: τινὲς ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ
NAS: that there is no resurrection of the dead?
KJV: there is no resurrection of the dead?
INT: some that a resurrection of [the] dead not

1 Corinthians 15:13 N-NFS
GRK: εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ
NAS: there is no resurrection of the dead,
KJV: no resurrection of the dead,
INT: if however a resurrection of [the] dead not

1 Corinthians 15:21 N-NFS
GRK: δι' ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν
NAS: also [came] the resurrection of the dead.
KJV: [came] also the resurrection of the dead.
INT: by man resurrection of [the] dead

1 Corinthians 15:42 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν
NAS: also is the resurrection of the dead.
KJV: also [is] the resurrection of the dead.
INT: also [is] the resurrection of the dead

Revelation 20:5 N-NFS
GRK: αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη
NAS: This is the first resurrection.
KJV: This [is] the first resurrection.
INT: This [is] the resurrection first

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page