ἀντιλεγόμενον
Englishman's Concordance
ἀντιλεγόμενον (antilegomenon) — 1 Occurrence

Luke 2:34 V-PPM/P-ANS
GRK: εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον
NAS: and for a sign to be opposed--
KJV: a sign which shall be spoken against;
INT: for a sign [to be] spoken against

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page