ἀπεκδεχόμεθα
Englishman's Concordance
ἀπεκδεχόμεθα (apekdechometha) — 3 Occurrences

Romans 8:25 V-PIM/P-1P
GRK: δι' ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα
NAS: with perseverance we wait eagerly for it.
KJV: with patience wait for [it].
INT: in patience we await

Galatians 5:5 V-PIM/P-1P
GRK: ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα
NAS: by faith, are waiting for the hope
KJV: through the Spirit wait for the hope
INT: [the] hope of righteousness await

Philippians 3:20 V-PIM/P-1P
GRK: καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν
NAS: also we eagerly wait for a Savior,
KJV: also we look for the Saviour,
INT: also [as] Savior we are awaiting [the] Lord Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page