ἀπελεύσονται
Englishman's Concordance
ἀπελεύσονται (apeleusontai) — 1 Occurrence

Matthew 25:46 V-FIM-3P
GRK: καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς
NAS: These will go away into eternal
KJV: these shall go away into
INT: And will go away these into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page